Storebrands bærekraftscore – veiviseren til bærekraftige investeringer

Bærekraftige investeringer, ofte forkortet ESG (Environmental, Social and Governance), har blitt stadig viktigere for investorers og kapitaleieres porteføljevalg. Storebrand har siden 1995 vært en pionér innen bærekraftige investeringer og har en klar målsetning om å forbli ledende og utvikle morgendagens løsninger.

Published 18.05.2020 by Lars Qvigstad Sørensen

StorebrandPortrett.FotoIreneSLunde_45
Forvalter Lars Qvigstad Sørensen.

Bærekraftige investeringer er et område i rask endring. Det som ble regnet for beste praksis i fjor er ikke nødvendigvis godt nok i år. Dette skyldes blant annet nye innsikter fra klimaforskningen, nye og bedre datasett og ikke minst FNs bærekraftmål (Sustainable Development Goals, forkortet SDG) som et samlende prinsipp. Vi har nå 10 år igjen til å oppfylle SDG-ene, som har global bærekraft innen 2030 som mål.

Storebrand har siden 1997 brukt en intern bærekraftscore for å gi tilleggsinformasjon til investeringsbeslutninger. Som en del av vårt pågående arbeid med bærekraftige investeringer lanserte Storebrand en ny og forbedret bærekraftscore i januar 2020

Metodologi: ESG og SDG

Storebrands nye bærekraftscore likevekter ESG-risiko og SDG-muligheter. Komponenten kalt ESG-risiko, som er 50 prosent av den totale scoren, er hentet fra analyseselskapet Sustainalytics, som nylig har lansert sin ESG risk-rating1.

SDG-mulighetene er delt i to:

  • varer og tjenester
  • prosesser

Hovedbidraget til SDG-mulighetene, som utgjør 40 prosent av total score,  kommer fra andelen av et selskaps inntekter som tilrettelegger for oppnåelse av SDG-ene. Et selskaps score på «grønne» inntekter beregnes av Storebrands bærekraftavdeling, supplert med data fra FTSE2

Et selskap som produserer vindturbiner, f.eks. Vestas Wind Systems, har 100 prosent grønne inntekter i henhold til vår definisjon, og oppnår dermed maksimal score langs dimensjonen SDG «varer og tjenester». Et mindre bidrag (10% av total score) til scoren for SDG-muligheter kommer fra prosess-score, som bestemmes av selskapets grad av likestilling slik det rapporteres av Equileap3. Den vektede total-scoren fastsettes dermed som vist i Figur 1.

200518 Solutions_Article_Norsk_v4 (002) Figur1_2
Figur 1: Vekting Storebrands bærekraftscoreBruk av Storebrands bærekraftscore


Storebrand-standarden fører til at en liste selskaper blir ekskludert fra Storebrands investeringsunivers fordi de blant annet bidrar til alvorlige klimaødeleggelser, korrupsjon og alvorlige brudd på menneskerettighetene og internasjonal lov. Per utgangen av første kvartal 2020 er 193 selskaper ekskludert og tilordnet lavest mulig bærekraftscore, som er null.

Det er to hovedbruksområder for en bærekraftscore mht. porteføljevalg:

  • Screen: En negativ screen sørger for at Storebrand ikke investerer i ekskluderte selskaper.
  • Tilt: Storebrand investerer mer enn benchmark (f.eks. MSCI World Index) i selskaper med god bærekraftscore og mindre i selskaper med svak bærekraftscore.

Storebrand Global ESG implementerer både negativ screen og tilt. Fondet følger Storebrand-standarden, i likhet med alle Storebrands fond, som innebærer at det ikke har noen investeringer i ekskluderte selskaper. I tillegg krever vi at fondet tilfredsstiller et ønsket totalt bærekraftnivå, slik at optimeringsalgoritmen vil overvekte de beste og undervekte de verste ESG-aksjene. Optimeringsalgoritmen prøver å erstatte benchmark-aksjer som har svake ESG-egenskaper med aksjer som har bedre ESG-egenskaper, men som ellers er like. Det vil si at algoritmen leter etter bedre alternativer i samme land og sektor med tilsvarende karakteristika som aksjen den erstatter.

Dette kan illustreres ved å betrakte de største under- og overvektene i Storebrand Global ESG. Figur 2 viser at fondet har overvekt relativt til benchmark i aksjer som har en god bærekraftscore. Samlingen aksjer med score lik null og negativ aktiv vekt er aksjer som er i benchmark, men som er ekskludert på Storebrand-standarden. Johnson & Johnson er det ekskluderte selskapet som har høyest vekt i benchmark (aktiv vekt er differansen mellom porteføljens og benchmarkens vekt i en aksje. Aktiv og relativ betyr i denne artikkelen det samme).

200518 Solutions_Article_Norsk_v4 (002) Figur2
Figur 2: Storebrands bærekraftscore plottet mot aktiv vekt

Et naturlig spørsmål er hvorfor vi ikke investerer utelukkende i selskaper med topp bærekraftscore. Figur 3 viser at det er en trade-off mellom bærekraftsscoren det er mulig å oppnå og tracking error (risikoen) man må påta seg for å oppnå den. Et indeksnært fond har et begrenset risikobudsjett og kan derfor ikke avvike for mye fra benchmarken det måler seg mot. Den grønne prikken viser at fondet nå har en tracking error like under 55 og en bærekraftscore på 63, som er vesentlig høyere enn benchmarkens bærekraftsscore på 50. Figuren viser videre at å oppnå en score på 70 krever en ex ante tracking error på 1,1 prosent, som anses uakseptabelt høyt for et indeksnært fond. Til tross for begrensningen i tracking error, så tillates fondet å ha vesentlige overvekter i de mest bærekraftige selskapene.

200518 Solutions_Article_Norsk_v4 (002) Figur3
Figur 3: Trade-off mellom tracking error and bærekraftscoreAvkastning

Storebrand Global ESG erstattet fra begynnelsen av 2020 den gamle bærekraftsscoren med den nye i investeringsprosessen. Fondet søker å ha en bærekraftscore over 60, som er signifikant høyere enn benchmarkens score på 50. Siden den nye scoren ble implementert har relativ avkastning vært positiv. Som Figur 4 viser har fondets avkastning vært 32 basispunkter høyere enn MSCI World Index hittil i år (1,1% annualisert). Dette er konsistent med den generelle medvinden ESG-aksjer har hatt i perioden.

200518 Solutions_Article_Norsk_v4 (002) Figur4
Figur 4: Avkastning Storebrand Global ESG Q1 2020
200518 Solutions_Article_Norsk_v4 (002) Figur5
Figur 5: Bidrag til aktiv avkastning og aktive vekter

Figur 5 viser aksjene som bidro mest positivt og mest negativt til aktiv avkastning i første kvartal og deres aktive vekt.Selskaper med høyest og lavest avkastning

Water Works og Waste Management, begge med høy bærekraftscore, bidro sterkest positivt. På den annen side så hadde noen av selskapene Storebrand har ekskludert god avkastning, som f.eks. Johnson & Johnson. Dette ga et negativt bidrag til aktiv avkastning.

American Water Works og Waste Management, begge med høy bærekraftscore, bidro sterkest positivt. På den annen side så hadde noen av selskapene Storebrand har ekskludert god avkastning, som f.eks. Johnson & Johnson. Dette ga et negativt bidrag til aktiv avkastning.

  • American Water Works er det største selskapet som sikrer vann-relatert infrastruktur, renseteknologi og høy vannkvalitet i USA og Canada. Med en forretningsmodell som bidrar til flere av FNs bærekraftmål, blant annet SDG 6 (rent vann og gode sanitærforhold), SDG 11 (bærekraftige byer og samfunn) og SDG 12 (ansvarlig forbruk og produksjon), har selskapet fått plass i løsningsbiblioteket. American Water Works har en sterk bærekraftsscore på 87/100. Årsaken ligger i at selskapet presterer godt på alle delkomponentene i bærekraftsscoren og ender blant de 2% beste selskapene. ESG risiko-komponenten trekker noe ned for total score.

  • Waste Management driver med avfallshåndtering og resirkulering i Nord-Amerika. Selskapet presterer svært godt på alle delkomponentene i bærekraftsscoren og ligger på fjerdeplass av 4,800 selskaper med en score på 98/100. Forretningsmodellen bidrar spesielt til FNs bærekraftmål SDG 11 (bærekraftige byer og samfunn) og SDG 12 (ansvarlig forbruk og produksjon).

  •  Johnson & Johnson ble utelukket i Q1 2017 på grunn av brudd på Storebrand-standardens kriterium innen produktsikkerhet. Selskapet var involvert i systematiske og alvorlige hendelser knyttet til produktsikkerhet for et stort antall legemidler med alvorlige og irreversible bivirkninger over lang tid. Hendelsene har påvirket et stort antall mennesker, noe som har ført til en rekke søksmål og over 67,000 klager.

I snitt hadde aksjer med god bærekraftscore noe høyere avkastning enn selskaper med svak score, som resulterte 32 basispunkter meravkastning i første kvartal. Selv om det ikke finnes noen garanti for at selskaper som er ledende på ESG vil gi høyere avkastning enn de som er svake på ESG, vil bærekraftige investeringer forbli en høyt prioritert egenskap i Storebrands fond.

  1. https://www.sustainalytics.com/esg-ratings
  2. www.ftserussell.com/data/sustainability-and-esg-data/green-revenues-data-model
  3. https://equileap.org/data

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?