Published 28.01.2021 by Natalie Westermark

Vi skal levere robuste og bærekraftige løsninger til hele Norden, også innen alternative investeringer. 

Det har vært et spesielt år, med pandemi over hele verden og et amerikansk valg som har tatt stort fokus. Hva tar du hovedsakelig med deg fra 2020?

Det har unektelig vært et spesielt og utfordrende år på mange måter, og vi har fortsatt ikke sett alle konsekvensene av pandemien. De personlige og samfunnsmessige tragediene har vært mange, og vi har en svært viktig jobb foran oss når det gjelder å gjenoppbygge samfunn som har vært mer eller mindre nedstengt. Håpet mitt er at handlekraften som vi har sett globalt skal være en katalysator for å fortsette å styrke den grønne omstillingen som verden så sårt trenger.

Vi er takknemlige for at bransjen vår ikke er blant de som har blitt hardest rammet, og vi går ydmykt inn i 2021. Samtidig er jeg stolt over det som vi tross alt har oppnådd i løpet av året. Bærekraftige fond og alternative aktivaklasser har fått et stort oppsving, og vi har klart å generere store verdier for kundene og aksjonærene våre.

Noe av det viktigste jeg tar med meg og som gjør meg svært optimistisk med hensyn til fremtiden, til tross for alle utfordringene som ligger foran oss, er hvor tilpasningsdyktige og samarbeidsvillige vi alle har vært både mellom næringer, lokalsamfunn og land.

Det har ikke bare vært et merkelig år i verdens markeder, men også når det gjelder alt dette med omstilling til hjemmekontor for virksomheten og alle ansatte. Som leder skal man også lede og støtte dette fremover. Hvordan har du håndtert denne omstillingen? Hva har vært viktigst for deg i det arbeidet?

Jeg må si at jeg er ekstremt imponert over kollegene mine, som klarte å endre seg så raskt og effektivt og som håndterte situasjonen så godt. Vi har tatt vare på hverandre, og forhåpentligvis vil også kundene føle at vi har tatt godt vare på dem, til tross for den nye situasjonen.

Vi har klart å finne nye måter å håndtere mange oppgaver på, og jeg føler det har skapt stort engasjement og stolthet i organisasjonen. Selv om vi alle savner fysiske møter og sosial samhandling, ser vi også at digitale arbeidsformer i mange sammenhenger fungerer enda bedre.

Som leder i denne situasjonen er det enda viktigere å være lydhør for hvordan de ansatte har det og hva de trenger for ikke å miste entusiasmen. En refleksjon er hvor viktig arbeidsplassen er for bygging av kultur og kreativitet, selv om mange sikkert også vil synes at det har vært veldig godt å kunne jobbe mer hjemmefra. Det er også interessant at mange ansatte føler de har kommet nærmere sine ledere gjennom en tett digital dialog enn gjennom ordinære møter.

Min største prioritet som leder har vært å være synlig og tilgjengelig, gi mye informasjon, samt skape trygghet og vise at vi er en stabil og langsiktig arbeidsgiver med klare mål.

jan-erik-saugestad-712x400
Foto: Storebrand.

Storebrand Asset Management har eksistert siden tidlig på 1990-tallet. I dag er dere etablert i flere land og tilbyr mange ulike produkter gjennom egne merkevarer som Delphi Fondene, Cubera, Storebrand Fondene, SKAGEN Fondene, SPP Fonder i Sverige, samt ulike tjenester innen kapitalforvaltning. Hvordan ser du på reisen som dere har gjort, og hvordan ser visjonen din ut fremover?

Vi har alltid hatt en ambisjon om å være ledende innen bærekraftig kapitalforvaltning. Denne ambisjonen forblir, og er kanskje mer relevant nå enn noensinne. For noen år siden tok vi skrittet utenfor hjemmemarkedene våre i Norge og Sverige, og utvidet samtidig tilbudet. Vi er overbevist om at vi fyller en viktig rolle som utfordrere og ledere innen bærekraft i de nordiske og europeiske markedene.

På kapitalmarkedsdagen i desember løftet vi frem ambisjonen vår om å være et «Nordic Powerhouse» innen kapitalforvaltning. Med dette mener vi at vi skal tilby kundene i hele Norden robuste og bærekraftige løsninger innen kapitalforvaltning. Vi skal tilby nordiske løsninger for dem som ønsker å investere i Norden. Vi skal tilby bærekraftige løsninger til kunder utenfor Norden med styrken vi har som en nordisk kapitalforvalter. For å være en komplett partner har det vært viktig for oss å bygge opp kapasitet og løsninger innen alternative aktivaklasser som private equity, unoterte lån, infrastruktur og fast eiendom. Som ledende nordisk kapitalforvalter har vi en klar ambisjon. Et «powerhouse» genererer mer energi enn det forbruker, og vi håper at både ansatte og kunder synes dette stemmer med Storebrand Asset Management.

Hvilke styrker ser du når det gjelder å etablere seg i flere land og jobbe internasjonalt med kontorer flere steder, og hvilke perspektiver/lærdommer har det gitt dere?

Styrken er at vi når ut til flere med tilbudet vårt og at vi kan være med på å skape sosiale endringer på en større arena. Globalt kan vi være små, men vi har mye å bidra med og står for verdier som mange internasjonale kunder setter pris på. Norden har et svært godt omdømme globalt, ikke minst innen bærekraftig kapitalforvaltning. Man bør imidlertid ikke undervurdere kulturelle forskjeller, selv i Europa og Norden. Det har vært lærerike og tidvis krevende år, men fremfor alt har de vært svært morsomme. Jeg tenker også at vi lærer mye av å etablere oss i nye markeder og fra de nye kundene våre. Det gjør oss til en enda bedre forvalter, selv i hjemmemarkedene våre Norge og Sverige.

Hvis vi spoler tilbake, har Storebrand Asset Management jobbet med bærekraftig kapitalforvaltning siden 1995. Hvis du sammenligner den gang med nå, mer enn et kvart århundre senere, hva er den største forskjellen på arbeidet deres?

Den største forskjellen er at vi ikke lenger er alene. I 1995 var vi en merkelig fugl i denne sammenhengen, og måtte hele tiden forklare verdien av bærekraft. Nå er det få som tviler på at det er lurt å integrere bærekraft i forvaltningen og ser verdien av dette. Vi har bedre tilgang til informasjon nå enn vi hadde da, noe som bidrar til at vi kan analysere bedre og ta smartere beslutninger. Innovasjonskraften er sterkere og vi er i bedre stand til å skalere opp arbeidet vårt. Det er også mye lettere å finne spisskompetanse nå enn det var da.

Arbeidet vårt har også utviklet seg over tid, og vi har økt bevisstheten om virksomheten vår langt utenfor Norden. Vi inngår også i flere strategiske internasjonale allianser og investorpartnerskap. «Partnership is the new leadership» – det er når vi jobber med andre investorer, selskaper og myndigheter at vi kan få til de virkelige endringene. To eksempler på Storebrands lederskap er den nye klimastrategien vår, med kriterier for lobbyvirksomhet og arbeid mot avskoging i Brasil.

I løpet av denne reisen skal blant annet de globale bærekraftsmålene som er vedtatt oppfylles innen 2030, det er knapt 10 år unna. Hva tror du er den største utfordringen for at vi (verden generelt) skal lykkes i å komme dit? Etter at målene ble fastslått, hvordan har dere tilpasset produktene for å komme dit?

Generelt sett må flere gjøre mer. Alle må bidra fra sitt område. Ofte stopper debatten opp av diskusjoner om enten-eller, eller om noe er riktig eller galt. Det finnes flere metoder og veier mot et mål, og det må vi respektere. Det er mye fokus på klimaspørsmålet, noe som er bra, men vi må ikke glemme S-en og G-en i ESG. Vi må ha en helhetlig og strategisk tankegang, ettersom E, S og G ofte henger sammen. Å løse sosiale utfordringer kan være avgjørende for å løse klimarelaterte utfordringer.

Jeg har tro på at markedskreftene kan hjelpe oss med å nå bærekraftsmålene, men da er det avgjørende at vi får på plass en prising av eksternaliteter. Det handler for eksempel om å sette en tilstrekkelig høy pris for CO2-utslipp og at det også koster å forbruke ressurser og ikke ta vare på eller resirkulere avfallet. Da vil markedskreftene fungere og kapitalen vil bli omdisponert i et raskt tempo. Det er derfor samarbeidet mellom myndigheter, selskaper og investorer er så viktig.

Selskaper som motarbeider en forsvarlig lovgivning eller andre tiltak gjennom lobbyvirksomhet, er etter vårt syn ikke bærekraftige på lang sikt. Det handler også om å investere mer kapital i løsninger som har en positiv innvirkning. Vi har integrert de globale målene i analysen vår, noe vi mener har vært en smart måte for å få en god forståelse av hva som trengs for å bringe oss videre. Vi har også fondet Storebrand Global Solutions, som er fullt innrettet mot de globale målene.

STB01885
Foto: Lise Eide Risanger / Storebrand

Det finnes mange ulike FN-støttede tiltak for investorer og retningslinjer å følge, samt flere ulike samarbeidsorganer å delta i. Hvor viktig er disse ulike samarbeidene for virksomheten?

Vi kan gjøre mye selv, men sammen er vi betydelig mye sterkere. Når vi samarbeider med likesinnede, er evnen til å skape reell forandring enda kraftigere. Et eksempel er det pågående arbeidet vi gjør for å stoppe avskoging i Brasil, som er en stor risiko både for verden og investeringene våre. På dette området har vi samlet 50 investorer fra hele verden og lagt press på den brasilianske regjeringen, og dette arbeidet fortsetter. Her kan du lese mer om arbeidet.

I november signerte du de FN-støttede Sustainable Blue Economy Finance Principles for å fremme overgangen til en mer bærekraftig ressursbruk av havene våre. Hvordan vil dette påvirke forvaltningen deres fremover?

Vi har en bærekraftig investeringspolitikk som gjelder alle investeringene våre. Den inkluderer både klimastrategien og skogstrategien vår, samt støtten til en mer bærekraftig ressursbruk for havene våre. De ulike strategiene og initiativene som vi støtter forsterker hverandre. Klima og biologisk mangfold, både på land og i havet, er nært sammenknyttet.

The Sustainable Blue Economy Finance Principles er en del av The Sustainable Blue Economy Finance Initiative, verdens første globale rammeverk for å hjelpe banker, forsikringsselskaper og investorer med å bidra til en bærekraftig blå økonomi. Det første målet med initiativet er å utvikle konkrete handlingsplaner, produkter og verktøy for å hjelpe finansinstitusjoner med å fremme en økonomi gjennom sin virksomhet som er bærekraftig for havene våre.

I 2020 vil arbeidet vårt på dette området fokusere på:

Retningslinjer for bransjeaktører, som vil bli publisert i løpet av første kvartal 2021 og inkludere tekniske, konkrete skritt som gjør det mulig for finansinstitusjoner å omstille virksomheten i henhold til Sustainable Blue Economy Finance Principles. Disse retningslinjene fokuserer på fem hovedsektorer: sjømat (oppdrett + villfanget), maritim transport, havner og relaterte tjenester, kyst- og sjøturisme, samt fornybar marin energi.

Vi vil fremover intensivere arbeidet mot aktivt eierskap innenfor maritim sektor, og da vil disse retningslinjene utgjøre en viktig del av dialogen med ulike selskaper. De vil også hjelpe oss med å velge ut selskaper i den blå sektoren som oppfyller spesifikke kriterier for bærekraft.

Dere har ulike investeringsmuligheter innenfor Storebrand Asset Management: midler, infrastruktur, fast eiendom og mer. I markedsklimaet som råder i dag, hvorfor er det viktig for profesjonelle investorer å kunne få tilgang til akkurat denne bredden?

I tillegg til den sterke trenden mot bærekraftige investeringer, ser vi også at en økende andel av investeringene gjøres utenfor de børsnoterte markedene for aksjer og rentebærende verdipapirer. Det er flere grunner til at kundene våre velger å investere i alternative aktivaklasser. For det første gir det en betydelig diversifisering, noe som har blitt stadig viktigere med globaliseringen vi har opplevd. For det andre ser vi en stadig økende verdiskaping utenfor aksjemarkedet (og andre børsnoterte eiendeler), for eksempel innen private equity og unoterte lån, men også infrastruktur og fast eiendom. Vi ønsker å kunne tilby kundene våre et bredt spekter av bærekraftige investeringsløsninger, også innenfor alternative aktivaklasser. Kundenes positive tilbakemeldinger viser tydelig at dette er høyt verdsatt.

Den nyeste aktivaklassen dere utvider med er nettopp infrastruktur. Hvorfor valgte dere å utvide med denne aktivaklassen?

Infrastruktur er et svært spennende område, ikke minst med tanke på bærekraft. Nå gjør vi det mulig for kundene å investere sammen med oss i aktivaklasser som har potensial til å skape en reell innvirkning, samtidig som investeringen har potensial til å gi god avkastning og diversifisering.

2021 har så vidt startet: Hva vil være et av målene dine for det nye året ogg hva ser du mest frem til?

Jeg er svært glad for at det nå finnes en tilgjengelig vaksine, slik at vi kan se en slags slutt på denne pandemien, og at samfunn som har blitt nedstengt kan komme tilbake på en sunn måte. Jeg ser også frem til å fortsette den internasjonale reisen og etablere oss sterkere, først og fremst på den nordiske arenaen, men også i Europa. Vi har selvfølgelig økonomiske ambisjoner, og fremfor alt vil jeg at vi skal ta med oss energien og lagånden vi hadde i 2020 inn i 2021. Vi har gode muligheter til å skape verdi utover avkastning til kundene også i år.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?