Published 20.01.2023 by Natalie Westermark

Nå er det to år siden vi startet konseptet Det store intervjuet med deg i januar 2021. Det har vært to intensive og turbulente år. Hvordan vil du oppsummere 2022 for virksomheten?

2022 er dessverre et år vi vil huske i lang tid. Året ble dominert av krigen i Ukraina, men også preget av stigende renter og matpriser, rekordhøye energipriser og inflasjon. Denne utviklingen har hatt stor påvirkning på den geopolitiske situasjonen, verdensøkonomien og våre daglige liv.

Betydningen av diversifisering har blitt enda tydeligere i løpet av året. Da jeg ble intervjuet forrige gang hadde aksjer gitt god avkastning, men vi pekte da på behovet for også å investere i alternative investeringer for å skape langsiktig avkastning. I dag ser markedsklimaet annerledes ut og vi merker at etterspørselen også handler om god risikospredning med investeringer som ikke korrelerer med hverandre. Da er det nyttig med en «one stop shop», en helhetlig tilnærming i et allokeringsperspektiv, samtidig som bærekraftskravene for hele porteføljen er høye. Når det gjelder alternative investeringer i private equity, eiendom og infrastruktur er tidshorisonten lang og forvalter-kundeforhold er spesielt viktige. Gode ​​relasjoner og tillit er alltid viktig, men kanskje spesielt i urolige tider som nå.

Vår robuste multibutikk med ekspertise innen ulike aktivaklasser har vist seg å være vellykket, og vi vokser mens våre eksisterende kunder har vist seg å være lojale. Vi har dessuten fortsatt på veien med å styrke vår lokale tilstedeværelse og være en strategisk partner, samt få flere internasjonale investorer til å se verdien av å investere i Norden. Vi har tatt store steg innen bærekraft og lanserte nylig en ny strategi for biologisk mangfold, som er en videreutvikling - og en intensivering - av arbeidet vi har utført i flere år.

Det siste året har bekreftet at det var riktig å fokusere på de to sterkeste trendene innen kapitalforvaltning: bærekraftige investeringer og alternative aktivaklasser. I løpet av 2022 har vi hatt en tydelig positiv kapitaltilførsel og styrket vår posisjon. Vi er nå den fjerde største kapitalforvalteren i Norden. Det er vi stolte av, og vi er takknemlige for tilliten fra våre kunder.

Jan-Erik-Saugestad-2_528x392px.jpg

Du har ansatte i flere land, mens det nå har skjedd en transformasjon fra hjemmekontor under pandemien til hybridkontor i dag. Hvilke verdier ser du med den nye måten å jobbe på?

Erfaring viser at enkelte ting fungerer best digitalt, og digitale møter kan også bidra til å eliminere avstandene mellom mennesker i ulike land. Hybridarbeid er en god arbeidsform fordi det gir fleksibilitet for den enkelte og dermed også fremmer inkludering. Når det er sagt, mener jeg fortsatt at kontoret er helt sentralt for å skape en god bedriftskultur og muliggjøre erfaringsutveksling

Storebrand Asset Management vokser med nye kolleger på eksisterende kontorer i Norge, Sverige og Danmark, og i 2022 ble det åpnet et kontor i Helsingfors. Hvordan er det å lede en internasjonal organisasjon med slik vekst?

Det er helt sentralt at alle forstår strategien, hva vi skal oppnå sammen og hvorfor dette er viktig. Ikke minst hvordan man som enkeltperson kan bidra. Det er også viktig å kunne involvere de ansatte i strategiarbeidet, samtidig som ledelsen må være tydelige på hvilke posisjoner vi ønsker å ta. Selskapets kultur og verdier står også sentralt, ikke minst i tider som nå.

Har etterspørselen etter bærekraftige produkter endret seg i den turbulente tiden vi er inne i, eller sitter kundene stille i båten?

I begynnelsen av 2022 så vi to sterke trender og det var at flere ønsket å investere mer kapital bærekraftig og at flere investorer søkte alternative investeringer utenfor aksjemarkedet. Disse trendene har blitt sterkere i 2022. Fjoråret var definitivt utfordrende både for våre kunder og oss selv, men relativt sett har mange klart seg bra.

Storebrand gjennomførte mange bærekraftstiltak og –prosjekter i løpet av fjoråret. Blant alle disse initiativene og aktivitetene, hva er du mest stolt av eller brenner litt ekstra for?

Vi har et helhetlig perspektiv på bærekraft, som betyr at vi jobber aktivt med alle dimensjoner av bærekraft, Een Sen og Gen for å få maksimal effekt av det vi gjør. Det er derfor vanskelig å velge et initiativ. Men hvis jeg må velge, er det at vi endelig fikk en avtale om natur og biologisk mangfold på COP 15 i Montreal, hvor vi representerte finansnæringen.

For oss som jobber med bærekraftige investeringer er det helt sentralt at vi oppnår globale rammer og regler. Enkeltaktørers gode vilje tar oss litt på vei, men for å få styrke i arbeidet trengs flere bevegelser i samme retning og samarbeid på alle fronter. Når det er sagt, er jeg veldig stolt over påvirkningsarbeidet vi bidro til på COP 15.

Jan-Erik-Saugestad-3_528x392px.jpg

Har biologiske mangfold blitt viet tilstrekkelig oppmerksomhet synes du?

Klimakrisen står høyt på dagsorden i dag, mens krisen knyttet til tap av biologisk mangfold fortsetter å henge etter. Forhåpentligvis vil det ikke ta like lang tid før verden våkner opp til viktigheten av biologisk mangfold og forstår hvordan de to krisene henger sammen. Naturkrisen er minst like omfattende som klimakrisen, sammen kalles de ofte tvillingkrisene.

Hos oss i Storebrand Asset Management har vi tatt opp spørsmålet om tap av biologisk mangfold på ulike måter i flere år, fremfor alt gjennom dialog med selskapene vi er investert i, men også gjennom dialog med lovgivere for å oppnå kloke og velfungerende rammer og spilleregler. Finansnæringen kan ikke opptre i et vakuum, men må samarbeide på ulike måter for å få til positive endringer over tid.

For oss er det viktig å sikre at våre kunder får en attraktiv avkastning. Vi praktiserer aktivt eierskap og velger selskapene vi investerer i basert på grundige analyser. I en slik analyse fokuserer vi på risiko og muligheter. Det er ingen tvil om at selskaper som ikke har tilstrekkelig fokus på biologisk mangfold utgjør en investeringsrisiko for oss.

Hvorfor er det viktig for en finansaktør ikke bare å etterleve bærekraftsreguleringer og retningslinjer gjennom sine produkter, men også å drive bærekraftsutvikling og endring?

Enten tror du at bærekraft er viktig og bidrar til verdiskaping, eller så gjør du det ikke. Bærekraftige investeringer har måttet tåle mye kritikk i løpet av året, noe som er bemerkelsesverdig. Dette i en tid da bærekraft er viktigere enn noensinne. Ikke minst geopolitisk.

Når det er sagt så tar jeg med meg at arbeidet vårt er viktigere enn noen gang, og vi skal definitivt fortsette å utfordre og utvikle bransjen. I mange sammenhenger ser vi at det er når myndigheter, selskaper og investorer samarbeider at det oppnås store endringer. Flytting av kapitalstrømmer er helt avgjørende for å snu en negativ bærekraftstrend, uansett om vi snakker om klima, natur eller sosiale forhold.

Hva mener du er det største hinderet for en raskere overgang til en mer bærekraftig verden; politiske beslutninger, utvikling av forretningsmodeller eller endring av individer og forbrukere? Alternativt, er det en større endring på systemnivå som er nødvendig?

En av hovedutfordringene er å etablere globale rammer og lovverk, som gjør at internasjonale møter og dialoger som COP 27 og COP 15 er viktig for at alle skal trekke i samme retning. Noen ganger blir jeg møtt med holdningen om at det ikke spiller noen rolle hva man gjør som en liten aktør, men det er selvfølgelig viktig. Alle må bidra om vi skal lykkes.

Som investorer må vi utvikle tydelige langsiktige ambisjoner og kortsiktige mål for å drive kapitalstrømmer. Da er det effektivt å inngå allianser slik at det blir lettere for bedrifter og myndigheter å forstå hva vi ønsker. Selskapene må på sin side sette klare ambisjoner, utvikle kortsiktige mål og rapportere på en god måte til oss investorer.

Alle må bidra for at vi skal få til en bærekraftig utvikling.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?