Published 08.03.2022 by Natalie Westermark

Ellen Andersen, Porteføljeforvalter hos Storebrand Asset Management.

Du forvalter det nye fondet Storebrand Like Muligheter. Hvorfor er sosial bærekraft et investeringstema i Solutions-forvaltningen og hva innebærer temaet.

FNs mål for en bærekraftig sosial utvikling utgjør grunnlaget for vårt arbeid, inkludert de temaene som vi jobber innenfor. Dette avhenger av at disse målene er en overenskommelse mellom verdens land om hva som er hovedutfordringene og prioriteringene som våre samfunn, både på både kort og lang sikt. Dette er utfordringer om finansiering og hva som utgjør kjernen i tilgjengelige løsninger som trenger finansiering. Vår strategi er å investere i selskaper som har en forretningsmodell som bidrar til å oppnå de sosiale målene.

FNs bærekraftsmål handler om å skape en mer bærekraftig fremtid for alle. Og sosiale forhold, som å muliggjøre at flere mennesker får bedre tilgang på essensielle tjenester, står sentralt i bærekraftsmålene.

Aksjefondet Storebrand Like Muligheter er det tredje temafondet som lanseres med løsnings selskaper, etter Storebrand Fornybar Energi og Storebrand Fremtiden Byer, kan du fortelle om fondets strategi?

Storebrand Like Muligheter søker å investere i internasjonale selskaper som bidrar til FNs bærekraftsmål ved å muliggjøre at flere mennesker får tilgang på essensielle tjenester. Det er fortsatt milliarder av mennesker som ikke har tilgang på tjenester som de fleste av oss er avhengige av. Denne tilgangen er en sentral del i bærekraftsmålene.

Fondet gir eksponering mot selskaper som bidrar til å gi bedre tilgang til finansielle tjenester, digitale tjenester og helsetjenester. Dette inkluderer selskaper som blant annet fokuserer på kvinnehelse, mikrofinans, tilgang til internett og digital helse.

I de tre forskjellige hovedtemaene du nevner; tilgang til digitale, finansielle og helserelaterte tjenester. Kan du gi ett eksempel fra de respektive tema hva dere investerer i og hvorfor?

Vi er avhengig av internett eller en mobiltelefon for å få tilgang på de fleste tjenester vi benytter av oss i dag, som for eksempel en bankkonto. Derfor investerer fondet, blant annet i telekomselskaper som kan gi bedre tilgang på internett. Et eksempel på et selskap er Helios Towers som eier og operer telekommaster. Selskapet tilbyr tårnrelaterte tjenester, inkludert vedlikehold, sikkerhet, valg av lokasjon osv. Selskapet tilbyr tjenestene sine i en rekke afrikanske markeder. I denne regionen er det en rask infrastruktur ekspansjon planlagt for å møte den økende etterspørselen etter mobil data, og Helios Towers drar nytte av dette.

ellen-andersen-blazer-712x400
Ellen Andersen, forvalter av Storebrand Like Muligheter.

Og hvilke investeringer gjør dere innen finansielle tjenester?

Tilgang på finansielle tjenestene til individer og små og mellomstore bedrifter, såkalte SMEs (Small and mid-size enterprises), kan promotere økonomisk motstandsdyktighet og øke livskvaliteten til mennesker. MercadoLibre er et selskap fra Argentina som opererer i flere latinamerikanske land. SMEs er stort i Latin Amerika, og ifølge en OECD-rapport fra 2019 så er 99.5 prosent av alle selskaper i regionen SMEs, og representerer 60 prosent av arbeid i regionen. MercadoLibre tilbyr disse bedriftene tilgang til en nettbasert markedsplass, betalingsløsninger og kreditt. Tilgang på disse finansielle tjenestene promoterer økonomisk motstandsdyktighet og kan bidra til å øke livskvaliteten til mennesker. I 2017 sto 45 prosent av latin amerikanske voksne uten tilgang til en bank eller mobil pengekontoer. Tjenester som MercadoLibre leverer kan bidra til å hjelpe at flere får tilgang til slike tjenester.

Og i det tredje investeringstemaet, helserelaterte tjenester, hva slags selskaper ser du etter der?

I dag mangler mange milliarder mennesker tilgang på helsetjenester, så vi identifiserer selskaper som kan bidra til å gi bedre tilgang til helsetjenester for flere mennesker. Et område innenfor helse som det har blitt lite forsket på tidligere, er kvinnehelse. Selskapet Hologic leverer produkter og tjenester relatert til kvinnehelse, og de fokuserer blant annet på forebyggende helse for kvinner, men har også et fokus på FemTech (Female Technology) altså teknologi som kan bidra til å forbedre kvinners helse). Hologic gjorde blant annet et oppkjøp av et FemTech selskap i 2020 som er et biotech selskap som utvikler løsninger for å behandle muskelknuter i livmoren på en mindre invaderende måte.

Et investeringstema i fondet er kvinners helse og medisinsk behandling. Kan du beskrive hvilke typer av investeringer som kan gjøres der og hvilken påvirkning det kan ha for kvinner rundt om i verden?

Som nevnt så er dette et område innenfor helse som har blitt lite forsket på tidligere, noe som gjør at kvinner kan bli feildiagnostisert og feilmedisinert. De siste ti årene har FemTech, kommet på markedet, og utviklingen de siste årene er blant annet drevet av digitalisering og persontilpasset sykdomsbehandling. Det har kommet flere nye aktører på markedet og vi ser flere spennende aktører som allerede er og kan bli aktuelle å investere i. Med økt interesse og ny teknologi kan dette forhåpentligvis bidra til å drive en positiv utvikling for denne tematikken innenfor helse.

ellen-elisabeth-g-andersen-talsp-1-baerekraft-inv-528x392

Er noen av områdene som er mer utfordrende å investere i, eller et nytt område for deg å satse på?

Når man har snakket om bærekraftige investeringer eller ESG-investeringer, så har det vært mye fokus på klima eller det miljømessige aspektet, altså E-en, environmental, av ESG. Dette har gjort at mye bærekraftsdata har kommet lenger på E-en i ESG enn på S-en, altså social.


Men som sagt, så har FNs bærekraftsmål også en rekke sosiale mål som skal oppnås innen 2030, og disse har fått en økende interesse de siste årene. EU har i tillegg foreslått en sosial-taksonomi. Hvis den vedtas, vil det trolig skape en enda større interesse rundt tematikken.


Innenfor denne tematikken er det også bransjer som er i sterk utvikling og tilvekst av nye forretningsmodeller kommer hele tiden, så det krever at man følger med på denne utviklingen. Når det er sagt, så har ikke utviklingen kommet like langt på alle tre. Det betyr at det er ulikt antall mulige selskaper å investere i. Målet er å finne gode selskaper som lager et produkt eller en tjeneste som dekker behovene i den globale utfordringen bærekraftsmålene beskriver.

Hvorfor er løsningsselskaper innen sosial bærekraft så viktige å investere i for den bærekraftige omstillingen verden må gjøre?

Den grunnleggende strategien er å investere i selskaper som har en forretningside som fremmer et av FNs bærekraftsmål, i dette tilfellet selskaper som søker å øke livskvaliteten til mennesker. Vi vil investere i selskaper som har produkter og tjenester som kan skape muligheter for flere.

Ved å investere mer i denne typen selskaper flytter man den globale pengestrømmen i en retning som gjør at disse selskapene vokser. Det er dette som gjør at finans er gitt en så sentral rolle i det globale, grønne skiftet, altså evnen til å gi løsningsselskaper bedre muligheter for å vokse.

Løsningsselskaper, som blant annet skal gi bedre tilgang på essensielle tjenester som helse, bank og internett, mener vi har et stort vekstpotensial i årene fremover.

Dette er et tematisk fond som dermed har større risiko enn et bredt globalt aksjefond, og det kan derfor svinge mer. Hvordan ser du på langsiktigheten til denne typen forvaltning?

Vi mener at vi har selskaper i porteføljen som er godt posisjonert til å dra nytte av den veksten vi vet kommer som følge av en rekke megatrender og nye myndighetsreguleringer. Men langsiktighet er viktig når man investerer i fond, og i et spisset tematisk fond er naturlig nok mer påvirket av svingninger i enkeltbransjer og enkeltregioner, enn et fond som bredt eller indeksnært. Investerer man i Storebrand Like Muligheter bør man ha troen på at denne type selskaper skal opp på sikt, og ha is i magen til å sitte gjennom svingninger. Så langsiktighet er veldig viktig når man investerer i et slikt spisst tematisk aksjefond.

Hva er det mest givende med å være forvalter og være en del av overføringen av kapital til bærekraftige investeringer som du er involvert i hver dag?

Det er utrolig inspirerende å få lov til å jobbe med så mange dyktige kollegaer som jeg lærer av hver dag. Jeg føler meg også veldig heldig som får lov til å jobbe med en tematikk som jeg syns er veldig spennende. Det å få lov til å dykke ned i materiale og lære om nye forretningsmodeller som kan bidra til å løse noen av verdens utfordringer er veldig givende.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Løsningsselskaper

Et løsningsselskap er et selskap med produkter og tjenester som bidrar positivt til FNs bærekraftsmål.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?