Innfører svingprising

For å unngå at andelseierne skal belastes kostnader med som påløper når andre andelseierne utfører store tegninger eller innløsninger i verdipapirfondene, innfører Storebrand Asset Management svingprising fra 14. februar 2022.

Published 01.02.2022 by Caroline Sesvold Tørring

mika-baumeister-Wpnoqo2plFA-unsplash_nettsider
Svingprising innføres for Storebrand Fondene og Delphi Fondene fra 14. februar 2022. Foto: Unsplash.

Ved større handler i fondene, må fondets forvalter normalt kjøpe eller selge verdipapirer. Dette påfører fondet transaksjonskostnader, men for å unngå at disse kostnadene skal dekkes av de eksisterende andelseiere, har Storebrand Asset Management praktisert en kompensasjonsordning som har ført til at en andel av tegnings- og innløsningsgebyrene tilføres fondet igjen for å kompensere for de transaksjonskostnadene som har blitt påført fondet.

Denne ordningen har ført til en god del manuelt arbeid, og for å unngå dette, har Storebrand Asset Management ønsket å erstatte denne kompensasjonsordning med en mer automatisert ordning, kalt svingprising.

Svinges opp eller ned
Ved bruk av svingprising beregnes først fondets andelsverdi (fondskursen) ut fra et ordinært markedsverdiprinsipp. Deretter justeres fondskursen (svinges) opp eller ned når samlet handel i fondet per dag overstiger en forhåndsbestemt terskel. I praksis betyr dette at på dager hvor fondet mottar betydelig nettotegning, vil fondskursen justeres litt opp og fondshandler blir gjenstand for en litt høyere fondskurs, og motsatt vil fondskursen justeres litt ned på dager med betydelig nettoinnløsning fra fondet. Justeringen av fondskursen vil fastsettes på bakgrunn av faktiske handelskostnader i de verdipapirmarkeder som fondet investerer i og dermed tilsvare de kostnadene som fondet påføres når forvalter må kjøpe eller selge verdipapirer.

På denne måten beskyttes eksisterende andelseieres midler for kostnadene som påføres fondet som følge av at fondet må handle verdipapirer i finansmarkedene for å imøtekomme tegninger og innløsninger i fondet.

Betydning for deg som andelseier

Innføring av svingprising i fondene som forvaltes av Storebrand Asset Management AS (Storebrand Fondene og Delphi Fondene) har i praksis liten betydning for deg som andelseier, ettersom Storebrand Asset Management allerede har en kompensasjonsordning. Andelseiernes interesser og verdier vil fortsatt ivaretas på en god måte. For verdipapirfondene vil imidlertid ordningen bli automatisert og effektiv.

Svingprising er den ordningen de fleste forvaltningsselskaper allerede bruker, både i Norge og i Europa generelt, for nettopp å unngå at de eksisterende andelseiere blir skadelidende.

Nye vedtekter publisert

Du kan lese mer om innføringen i kunngjøringen datert 22.10.2020, og du kan lese protokollen fra andelseiermøtet i kunngjøringen datert 20.11.2020. 

Som følge av innføring av svingprising, har alle fondene dette omfatter fått nye vedtekter som vil gjelde fra 14. februar 2022. Du finner de nye vedtektene her

Har vært varslet før

Storebrand Asset Management har tidligere varslet at det skulle innføres svingprising på fondene fra 1.juni 2021, men dette ble i mai 2021 besluttet om å utsettes. Bakgrunnen for utsettelsen kan du lese om her.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?