Vedtektsendringer for verdipapirfond

21. mars 2023 godkjente Finanstilsynet vår søknad om vedtektsendringer for verdipapirfond i Storebrand Asset Management AS (SAM). SAM har søkt om å gjøre endringer i de fleste fond.

Endringene omfatter: 

  • Etablering av nye andelsklasser som er tilpasset store kunder med høyere krav til kostpris 
  • Endre navn fra verdipapirfondet Storebrand Norge I til Storebrand Norge Institusjon
  • I fondene Storebrand Likviditet, Storebrand Kort Kreditt IG, FO Norsk Likviditet  og SEB NOK Liquidity Fund er henvisningen til pengemarkedsfond tatt ut av vedtektene og erstattet med betegnelsen likviditetsfond. Endringen har sammenheng med gjennomføring i norsk rett av forordning (EU) 2017/1131 (pengemarkedsfondsforordningen).

Implementering av endringene vil skjer suksessivt i løpet av 2023. Andelsklassene vil åpnes basert på kundebehov.

Vedtektene til fondene 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?