Godtgjørelse til ansatte i forvaltningsselskapet

Godtgjørelsesordningen for ansatte i Storebrand Asset Management består av et fastlønnselement og et variabelt lønnselement som er avhengig av rolle og ansvar. Ordningen ivaretar krav som følger av verdipapirfondloven § 2-16 og forskrift til verdipapirfondloven kapittel 2 del X1.


Fastlønn

Nivå på fastlønn til ansatte skal baseres på den enkeltes bakgrunn og erfaring, og lønnsnivået for stillingskategorien skal være forankret i markedslønn. Fastlønnen skal være tilstrekkelig høy til at den ansatte ikke er avhengig av variabel godtgjørelse.

Variabel godtgjørelse

Variabel godtgjørelse i Storebrand Asset Management består i hovedsak av to ulike bonusmodeller. Den ene gjelder for forvaltere og investeringsrådgivere (Forvaltermodellen) og den andre gjelder ansatte som er med i konsernets bonusmodell (Hovedordningen).

Ledende ansatte og ansatte som påvirker selskapets risiko mottar kun fastlønn og tildeles ingen form for variabel godtgjørelse. Tilsvarende gjelder ansatte med uavhengig kontrollansvar.

  • Forvaltermodellen: Finansiering av bonus er forankret i enhetens verdiskapning, og det defineres en øvre grense pr. ansatt for opptjent bonus i et år. Bonustildeling baseres på en helhetlig vurdering av teamets og den enkelte ansattes resultater, herunder oppnådd relativ avkastning der dette er relevant. Som hovedregel vil halvparten av bonusen holdes tilbake og utbetales gradvis over en treårsperiode. Den tilbakeholdte delen blir plassert i fond forvaltet av selskapet. Tilbakeholdt del skal reduseres dersom resultatutviklingen eller etterfølgende resultater i selskapet tilsier dette.
  • Hovedordningen: Øvrige ansatte i Storebrand Asset Management er med i konsernets hovedordning, som innebærer at bonus tildeles medarbeidere med spesielt gode prestasjoner. Det er egne retningslinjer for hvor stor andel av medarbeiderne som årlig tildeles bonus. Tildelt bonus utbetales påfølgende år.

Styremedlemmer mottar kun fast godtgjørelse for sitt styreverv.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?