Kunngjøringer

Kunngjøringer om våre fond publiseres forløpende

15.06.2022 Justerer investeringsrammene

I juni 2020 lanserte Storebrand rentefondet Storebrand Nordic High Yield. Nå to år etter, justeres investeringsrammene noe.

Bakgrunnen for justeringen er for å tilpasse fondet det norske markedet innenfor høyrente-fond, altså High Yield. Fondets nåværende investeringsstrategi har begrensning på at laveste tillatte kredittkvalitet på investeringstidspunktet er B– eller bedre.  

Denne begrensningen vil nå bli tatt ut og bli erstattet med en grense på at fondets portefølje samlet skal ha en gjennomsnittlig verdiveiet kredittkvalitet på B+ eller bedre. Dette betyr at forvalter kan kjøpe obligasjoner med lavere kredittkvalitet enn B–. For papirer der det ikke foreligger offisielle ratinger vil fastsettelse av kredittkvalitet utføres av Storebrand Asset Management.

– Fokus vil fortsatt være på nordiske utstedelser innenfor BB og B segmentene, men vil i større grad enn tidligere fokusere på B segmentet også. I tillegg vil antall posisjoner i porteføljen endres fra normalt 100-150 til 60-120, sier Norum.

Fondets investeringsstrategi vil fra 1.september 2022 være følgende:
Storebrand Nordic High Yield har som mål å oppnå langsiktig meravkastning utover fondets referanseindeks. Fondet investerer i rentepapirer (lån) med høy risiko, såkalte high yield obligasjoner. Fokus vil være nordiske utstedelser innenfor BB og B segmentene, men forvalter har store frihetsgrader knyttet til kredittkvalitet, geografi og forfallstid. Verdiveiet kredittkvalitet for fondet som helhet skal være på B+ eller bedre. Omsetningen av høyrentepapirer er vesentlig mindre likvid enn rentepapirer med høyere kredittkvalitet (investment grade). Ved fravær av offisielle kredittratinger, legges forvaltningsselskapets kredittvurdering til grunn. Fondet kan også investere i ansvarlige lån og fondsobligasjoner, som også har generelt høyere risiko enn seniorobligasjoner. For å redusere risiko fordeles investeringene på mange utstedere.

Les mer om fondet her



15.06.2022 Nye referanseindekser

Etableringen av nye referanseindekser gjør det naturlig å bytte referanseindeksene til fem av rentefondene Storebrand. 

Nordic Bond Pricing (NBP) har nylig etablert nye indekser. Disse indeksene representerer markedet på en bedre måte enn rene statsindekser da de inneholder både kommune–, finans- og selskapsobligasjoner. Ved å benytte disse referanseindeksene, får de aktuelle fondene mer representative indekser å sammenligne resultater imot. Det vil gi et mer riktig bilde av fondenes resultater sammenlignet mot indeksen.

Inntil nå har det ikke vært referanseindekser i markedet som viser den underliggende risikoen for denne type fond. Storebrand har, som de fleste øvrige forvaltere, derfor brukt de indeksene som har vært tilgjengelige. 

De nye referanseindeksene vil gjelde fra 1.september 2022.

Fond Dagens indeks Ny indeks fra 1/9-22
Storebrand Kort Kreditt IG NOGOVD3M (ST1X) NBP Liquidity Standard Index NOK
Storebrand Likviditet NOGOVD3M (ST1X) NBP Liquidity Low Risk Index NOK
SEB NOK Liquidity Fund NOGOVD3M (ST1X) NBP Liquidity Low Risk Index NOK
Storebrand Korte Renter SII NOGOVD6M (ST2X) NBP Liquidity Low Risk Index NOK
FO Norsk Likviditet NOGOVD3M (ST1X) NBP Liquidity Low Risk Index NOK



29.04.2022 Årsrapport for verdipapirfondene

Årsrapporten for verdipapirfond forvaltet av Storebrand Asset Management AS ble i dag godkjent av Styret. Rapporten inneholder årsberetning, regnskap og noter, porteføljer, revisors bekreftelse og mer. 



24.03.2022 Protokoll fra valgmøtet

Forvaltningsselsskapet har i dag gjennomført valgmøte hvor valgkomiteens innstillinger ble vedtatt. Les protokollen fra valgmøtet her.



02.03.2022 - Valgmøte 24. mars 2022


Velkommen til valgmøte i Storebrand Asset Management AS
Sted og tid:  Lysaker Park, Professor Kohts vei 9, 1366 Lysaker, klokken 13.00

Agenda

 • Valg av andelseiervalgte medlemmer til forvaltningsselskapets styre
 • Eventuelt

Vi gjør oppmerksom på andelseierne kan fremme forslag til mulige kandidater til vervet som andelseiervalgte styremedlemmer til valgkomitéen i henhold til fristen angitt nedenfor.

Påmelding
Du kan delta på valgmøtet ved å sende din påmelding innen 21. mars.
e-post: stemmefond@storebrand.no
Telefon: +47 22 48 90 48

Forhåndsstemme

I stedet for å delta på valgmøtet kan du avgi din forhåndsstemme ved å sende inn ferdig utfylt og signert stemmeseddel. Stemmeseddelen må være Storebrand i hende innen 21. mars.



01.02.2022 Nye vedtekter gjøres gjeldende fra 14. februar

På andelseiermøtet 19. november 2020 ga andelseiere i verdipapirfond forvaltet av Storebrand Asset Management (Storebrand Fondene og Delphi Fondene) tilslutning til at det kan innføres svingprising ved den daglige verdifastsettelsen av verdipapirfondene. Finanstilsynet har deretter godkjent forvaltningsselskapets søknad om å innføre svingprising og de har også godkjent enkelte andre mindre endringer i fondenes vedtekter. Du kan lese mer om svingprising i denne saken, eller på kunngjøringen datert 22.10.2020, og du kan lese fra protokollen andelseiermøtet datert 19.november 2020. De nye godkjente vedtektene gjøres gjeldende fra og med 14. februar 2022. Her finner du alle de nye vedtektene.


 15.12.2021 Oppdaterte prospekter

Fondsprospekter har vært gjenstand for følgende oppdateringer:

 • Oppdatert informasjon om bærekraft og klassifisering i henhold til SFDR
 • Supplerende innhold knyttet til verdivurdering, markedsføring og distribusjon, skatteregler og risiko

I tillegg er listen over fond forvaltet av Storebrand Asset Management ajourført, og andre mindre justeringer i prospektenes ordlyd er utført.

Nye prospekter trer i kraft 15. desember, og kan lastes ned fra Storebrands fondssider, eller via morningstar.no eller andre leverandører.


 20.09.2021 Nye vedtekter Storebrand Renewable Energy

Etter å ha gjennomført andelseiermøte 17. juni der andelseierne ga tilslutning til de foreslåtte vedtektsendringene i verdipapirfondet Storebrand Renewable Energy (tidligere Storebrand Fornybar Energi). Finanstilsynet har nå godkjent vedtektsendringene og endringene blir implementert innen utgangen av september 2021. Verdipapirfondet vil fortsatt bruke det norske navnet Storebrand Fornybar Energi i det norske markedet.

Endringene for andelsklasse S blir implementert fra 1. november 2021.




13.07.2021 Halvårsrapport 2021 for verdipapirfondene er vedtatt

Styret i forvaltningsselskapet godkjente i dag halvårsrapport 2021 for verdipapirfond forvaltet av Storebrand Asset Management AS.



17.06.2021 Resultat fra andelseiermøtet i Storebrand Fornybar Energi

Forvaltningsselskapet har 17. juni gjennomført andelseiermøte hvor andelseierne ga tilslutning til de foreslåtte vedtektsendringene i verdipapirfondet Storebrand Fornybar Energi. Forvaltningsselskapet avventer behandling fra Finanstilsynet implementering av endringene i løpet av andre halvår 2021.



25.05.2021 Andelseiermøte 17. juni

Forvaltningsselskapet foreslår endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Fornybar Energi og avholder derfor andelseiermøte 17. juni.

Nedenfor finner du informasjon og endringene, forslag til nye vedtekter for fondet og stemmeseddel. Andelseiere behøver ikke å foreta seg noe, men vi oppfordrer alle andelseiere til å benytte stemmeretten.

Klikk på lenkene for de ulike dokumentene.

 


24.05.2021 Utsetter svingprising og dermed nye vedtekter

Vi viser til tidligere informasjon om tidspunkt for implementering av svingprising i Storebrand Asset Management sine fond i tråd med tilslutningen gitt av andelseiere i andelseiermøtet 19. november 2020. Storebrand Asset Management er opptatt av å implementere en løsning som svarer til formålet om å beskytte eksisterende andelseiere mot utvanning. For svingmekanismen krever dette at metodikken for å fastsette faktoren som justerer fondskursen reflekterer effekter som tegninger og innløsninger medfører. Svingprisingen vil bare fungere så godt som presisjonen i faktoren.

De praktiske og prinsipielle problemstillingene dette utløser har nylig vært gjenstand for diskusjon i et nyopprettet brukerforum i regi av Verdipapirfondenes forening. For å sikre god sammenheng med disse diskusjonene og eventuelle konklusjoner i form av bransjenormer på dette, ser Storebrand Asset Management seg nødt til å utsette implementeringen av svingprising mot tidligere kommunisert tidspunkt, 1. juni 2021. Nærmere tidspunkt for implementering blir gitt så raskt mulig.

Les mer om utsettelsen her



06.05.2021 Nye vedtekter gjøres gjeldende fra 1. juni

OPPDATERT 24.05.2021 se kunngjøring over eller les mer her

====

På andelseiermøtet 19. november 2020 ga andelseiere i verdipapirfond forvaltet av Storebrand Asset Management tilslutning til at det kan innføres svingprising ved den daglige verdifastsettelsen av verdipapirfondene. Finanstilsynet har deretter godkjent forvaltningsselskapets søknad om å innføre svingprising og de har også godkjent enkelte andre mindre endringer i fondenes vedtekter. Du kan lese mer om svingprising i denne saken, eller på kunngjøringen datert 22.10.2020, og du kan lese protokollen fra andelseiermøtet i kunngjøringen datert 20.11.2020. De nye godkjente vedtektene gjøres gjeldende fra og med 1. juni 2021.

Her finner du alle de nye vedtektene



23.04.2021 Årsrapport 2020 for verdipapirfondene er vedtatt

Styret i forvaltningsselskapet godkjente i dag årsrapport for verdipapirfond forvaltet av Storebrand Asset Management AS. Les rapporten her



24.03.2021 Protokoll fra valgmøtet 

Forvaltningsselsskapet har i dag gjennomført valgmøte hvor valgkomiteens innstillinger ble vedtatt. Les protokollen fra valgmøtet her. 



03.03.2021 - Valgmøte 24. mars 2021

Velkommen til valgmøte i Storebrand Asset Management AS

Sted og tid
Lysaker Park, Professor Kohts vei 9, 1366 Lysaker, kl. 13.00


Agenda

• Valg av andelseiervalgt medlem til forvaltningsselskapets styre
• Valg av medlem til forvaltningsselskapets valgkomité
• Eventuelt


Innstillinger til valgmøtet

Valgkomitéens innstilling kan du finne her


Påmelding

Du kan delta på valgmøtet ved å sende din påmelding innen 19. mars.
e-post: stemmefond@storebrand.no
Telefon: +47 22 48 90 48


Forhåndsstemme

I stedet for å delta på valgmøtet kan du avgi din forhåndsstemme ved å sende inn ferdig utfylt og signert stemmeseddel. Last ned stemmeseddel her

Stemmeseddelen må være Storebrand i hende innen 19. mars.





05.02.2021 Opphør av statsindekser fra Oslo Børs

Storebrands rentefond og kombinasjonsfond får fra 1.februar nye referanseindekser. Bakgrunnen for endringen er at Oslo Børs har valgt å avvikle produksjon av norske statsobligasjonsindekser.

Først og fremst er det viktig å understeke at nye indekser ikke vil innebære noen endringer i hvordan fondene blir forvaltet. Det vil ikke bety noen endring i fondenes mandater, kostnader eller forvalterstil.

Bakgrunnen for endringen er at Oslo Børs slutter å levere de såkalte statsobligasjonsindeksene, og Storebrand Asset Management har besluttet å velge Nordic Bond Pricing (NBP) som ny leverandør av statsindekser. Storebrand Asset Management bruker i dag også NBP som leverandør av kredittindekser for forvaltning av norske rentefond og -porteføljer.

Endingene gjelder fra 1.feburar 2021.

Se tabell under for alle endringene:

210201 Referanseindekser



21.12.2020 Redusert forvaltningshonorar fra 1. januar 2021

Med virkning fra årsskiftet reduseres forvaltningshonoraret for utvalgte verdipapirfond som angitt i tabellen nedenfor. Du finner nærmere informasjon om fondene via fondslisten.

ISIN Fond (andelsklasse) Valuta Fast forvaltningshonorar fra  1.1.2021 Variabelt forvaltningshonorar fra  1.1.2021 Tidligere forvaltningshonorar (utgår)
NO0010039712 Delphi Europe A NOK 1,50 % n.a. 2,00 %
NO0010317282 Delphi Global A NOK 1,50 % +/- 1,50 % 2,00 % og +/- 2,00 %
NO0010817380 Delphi Global A2 SEK 1,50 % n.a. 2,00 %
NO0010817406 Delphi Global A3 EUR 1,50 % n.a. 2,00 %
NO0010776362 Delphi Global Valutasikret NOK 1,55 % +/- 1,50 % 2,02 % og +/- 2,00 %
NO0010039696 Delphi Kombinasjon A NOK 1,00 % n.a. 1,25 %
NO0010039670 Delphi Nordic A NOK 1,50 % n.a. 2,00 %
NO0010039688 Delphi Norge A NOK 1,50 % n.a. 2,00 %
NO0008000841 Storebrand Vekst A NOK 1,50 % n.a. 2,00 %
NO0010817828 Storebrand Vekst N NOK 1,00 % n.a. 1,50 %
NO0008000999 Storebrand Verdi A NOK 1,50 % n.a. 2,00 %



09.12.2020 Redusert forvaltningshonorar i Delphi Global

Med virkning fra 1. januar 2021 reduseres årlig forvaltningshonorar andelsklassene A, A2 (SEK), A3 (EUR) og A4 (USD) til 1,5 prosent p.a. (fra 2 prosent). I andelsklasse A reduseres også rammen for variabelt honorar (performance fee) til +/- 1,5 prosent (fra 2 prosent) slik at samlet forvaltningshonorar i andelsklasse A reduseres til intervallet 0-3 prosent (fra 0-4 prosent). Endringene omfatter § 7 i vedtektene (vedlagt nedenfor), og er godkjent av Finanstilsynet.


20.11.2020 Andelseiermøtet ga tilslutning til innføring av svingprising

På andelseiermøtet, avholdt 19. november, ga et kvalifisert flertall av andelseiere tilslutning til foreslåtte endringer i fondsvedtekter for å innføre svingprising. Forvaltningsselskapet vil på denne bakgrunn søke Finanstilsynet om endring av fondsvedtektene. Vedlagt følger protokoll fra andelseiermøtet.



11.11.2020 Godkjenning av vedtektsendringer

Finanstilsynet har godkjent vår søknad om vedtektsendringer for verdipapirfondene Storebrand Norge og Storebrand Norge Fossilfri. Endringene innebærer justering av forvaltningshonorar for fondenes Nettoandelsklasser (N-klasser) fra 0,75 prosent p.a. til 1 prosent p.a. Endringene gjøres gjeldende fra og med 18. november, samtidig med at andelsklassene åpnes for handel.






22.10.2020 Andelseiermøte 19. november 2020

Forvaltningsselskapet foreslår endringer i alle fondsvedtekter for å innføre svingprising, og avholder derfor andelseiermøte 19. november. Andelseierne finner relevant informasjon i vedleggene.



25.09.2020 Godkjenning av vedtektsendringer

Finanstilsynet har godkjent søknaden, datert 8.juli, om vedtektsendringer og navneendring for Storebrand Fremtid 50 (tidligere Storebrand Kombinasjon) og Storebrand Fremtid 100 (tidligere Storebrand Aksjespar). Endringene gjelder fra 23.oktober 2020.



Finanstilsynet har også godkjent søknaden om opprettelsen av nye andelsklasser for Storebrand Global ESG Plus. Endringene er  implementert.



03.09.2020 Godkjenning av vedtektsendringer

Finanstilsynet viser til søknad datert 10. juni 2020 om godkjenning av vedtektsendringer for seks av Storebrands fond. 

Vedtektsendringene gjelder:

 • Storebrand Global Indeks Valutasikret → redusert forvaltningshonorar (endringen er implementert).
 • Storebrand Global Multifaktor Valutasikret → redusert forvaltningshonorar (endringen er implementert).
 • Storebrand Global ESG Plus → ny andelsklasse (endringen er implementert).
 • Storebrand Global Solutions → ny andelsklasse (endringen er implementert).
 • Storebrand Høyrente → navneendring til Storebrand Kort Kreditt IG (endringen gjelder fra 23/10-20)
 • Storebrand Rente+ → navneendring til Storebrand Kreditt (endringen gjelder fra 23/10-20).
 • Storebrand Rente+ → endret referanseindeks (endringen gjelder fra 23/10-20).



17.06.2020 Andelseiermøte 7. juli

Forvaltningsselskapet foreslår endringer i vedtektene til Storebrand AksjeSpar og Storebrand Kombinasjon og avholder derfor andelseiermøte 7. juli. Basert på stemmeresultatet anses andelseierne å ha samtykket til forslag om vedtektsendringene. Se protokoll fra andelseiermøtet under.  

Les mer her


29.03.2020 Frist for handel

Onsdag 8. april er fristen for handel i Storebrand fond/Delphi fond klokken 12.00 Ordre må derfor være mottatt innen klokken 12:00 for behandling samme dag.

Årsaken til tidligere frist er at Oslo Børs stenger klokken 13.00, 8. april.


24.03.2020 Protokoll fra valgmøtet

Forvaltningsselsskapet har i dag gjennomført valgmøte hvor valgkomiteens innstillinger ble vedtatt. Les protokollen fra valgmøtet her


03.03.2020 Valgmøte 24. mars 2020

Oppdatert 13.03.2020: Som følge av situasjonen med COVID19 vil det ikke bli avholdt fysisk valgmøte. Du kan likevel levere forslag og stemmeseddel via post eller epost.

Velkommen til valgmøte i Storebrand Asset Management AS

Sted og tid: Lysaker Park, Professor Koht's vei 9, 1366 Lysaker, klokken 13:00 (Oppdatert 13.03.2020: Fysisk møte avlyst)

Agenda:
• Valg av andelseiervalgte medlemmer til forvaltningsselskapets styre.
• Valg av medlemmer til forvaltningsselskapets valgkomité.
• Eventuelt


Innstillinger til valgmøtet

Valgkomiteens innstilling kan du finne her. Videre har styret i forvaltningsselskapet innstilt på at Jon Terje Øverland og Bjarne Refsnes velges som nye medlemmer av forvaltningsselskapets valgkomité til erstatning for Trond Roar Birkelund og Guri Horsfjord Lassen, som er på valg i år.


Du kan delta på valgmøtet ved å sende din påmelding innen 20. mars.
e-post: stemmefond@storebrand.no
Telefon: +47 22 48 90 48


Forhåndsstemme

I stedet for å delta på valgmøtet kan du avgi din forhåndsstemme ved å sende inn ferdig utfylt og signert stemmeseddel som du kan laste ned her. Stemmeseddelen må være Storebrand i hende innen 20. mars.




22.05.2019 Oversikt over handelsplasser, basert på handelsvolum i 2018

Aktivaklasse

Handelsplasser

Obligasjoner
Oslo Børs AS
Nordic Alternative Bond Market
NASDAQ OMX Nordic
Irish Stock Exchange – All Markets
Luxembourg Stock Exchange
Indeksobligasjoner
NASDAQ OMX Nordic
Boerse Stuttgart
Deutsche Boerse AG
Aksjer
New York Stock Exchange, Inc. 
London Stock Exchange
NASDAQ/NGS (Global Select Market) 
NASDAQ OMX Nordic
Oslo Børs AS
Derivater
Eurex Deutschland
Chicago Board Options Exchange
Osaka Exchange
Chicago Mercantile Exchange



12.04.2019 Fondsfusjon er gjennomført

Storebrand Optima Norge ble innfusjonert i Storebrand Norge med virkning fra 10. april 2019.

Storebrand Optima Norge (overdragende) har etter fusjonen opphørt, og verdiene er overført til Storebrand Norge (overtagende). Se under for nærmere detaljer.


Fondsfusjon

 • Gjeldende fra dato: 10.04.2019
 • NAV Storebrand Optima Norge B: (NO0010080815): 39 040,04 NOK
 • NAV Storebrand Norge B: (NO0010849151): 1 000,00 NOK
 • Bytteforhold: 39,04


06.03.2019 Valgmøte 21. mars 2019

Velkommen til valgmøte i Storebrand Asset Management.

Sted og tid

Lysaker Park, Professor Koht's vei 9, 1366 Lysaker.
Torsdag 21.mars klokken 13:00.

Agenda

 • Valg av andelseiervalgte medlemmer til forvaltningsselskapets styre.
 • Valg av representanter til forvaltningsselskapets valgkomité.
 • Eventuelt


Innstillinger til valgmøtet

Last ned valgkomiteens innstiling her. Styret i forvaltningsselskapet har innstilt på at valgkomiteen gjenvelges.

Påmelding

Du kan delta på valgmøtet ved å sende din påmelding innen 19. mars.
e-post: stemmefond@storebrand.no
Telefon: +47 22 48 90 48

Forhåndsstemme

I stedet for å delta på valgmøtet kan du avgi din forhåndsstemme ved å laste ned og sende inn ferdig utfylt og signert stemmeseddel. Stemmeseddelen må være Storebrand i hende innen 19. mars 2019.


28.02.2019  Protokoll fra andelseiermøte

De foreslåtte vedtektsendringene, og forslaget til fusjon ble vedtatt.

De foreslåtte vedtektsendringene i verdipapirfondet Storebrand Norge, og forslaget til fusjon mellom dette fondet og verdipapirfondet Storebrand Optima Norge ble vedtatt med et tilstrekkelig flertall av andelseiere i begge fond. I protokollen fra andelseiermøtet finner du mer info. 

Oppdatert 26. mars 2019

Finanstilsynet har godkjent vedtektsendringene og fusjon av fondene. Endringene og fusjon vil gjennomføres iløpet av april.


07.02.2019 Vedtektsendringer og fusjon

Storebrand Asset Management, forvaltningsselskapet for Storebrand Fondene, foreslår vedtektsendringer for verdipapirfondet Storebrand Norge, og at verdipapirfondet Storebrand Optima Norge innfusjoneres i førstnevnte. Vi avholder derfor andelseiermøte 28. februar.

Du behøver ikke å delta på andelseiermøte, men vi oppfordrer alle andelseiere til å benytte sin stemmerett. Du kan forhåndsstemme ved å returnere en stemmeseddel. Papirfrie kunder kan stemme elektronisk via mottatt epost.

Kontakt oss

Vennligst kontakt oss på telefon (+47) 22 48 90 48 eller send e-post til stemmefond@storebrand.no for eventuell ytterligere informasjon eller for påmelding til andelseiermøtet.


Vedtektsendringer og kunngjøringer fra 2018 og tidligere finner du her

Kontakt oss gjerne

Er du en institusjonell investor og har spørsmål om fond, gjeldsforvaltning, diskresjonære porteføljer, private equity og/eller eiendom? Ta kontakt med oss.

 IK@Storebrand.no

kunderådgiver

Nyhetsbrev 

Vi holder deg oppdatert om hva som skjer i markedet med vårt nyhetsbrev.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?