Kunngjøringer

Hold deg oppdatert på endringer knyttet til våre fond.

Kontakt oss gjerne

Er du en institusjonell investor og har spørsmål om fond, gjeldsforvaltning, diskresjonære porteføljer, private equity og/eller eiendom? Ta kontakt med oss.

 IK@Storebrand.no

Nyhetsbrev 

Vi holder deg oppdatert om hva som skjer i markedet.

Meld deg gjerne på her

Kunngjøringer om våre fond publiseres forløpende

03.09.2020 Godkjenning av vedtektsendringer

Finanstilsynet viser til søknad datert 10. juni 2020 om godkjenning av vedtektsendringer for seks av Storebrands fond. 

Vedtektsendringene gjelder:

 • Storebrand Global Indeks Valutasikret → redusert forvaltingshonorar
 • Storebrand Global Multifaktor Valutasikret→ redusert forvaltingshonorar
 • Storebrand Global ESG Plus → ny andelsklasse
 • Storebrand Global Solutions → ny andelsklasse
 • Storebrand Høyrente → navneendring til Storebrand Kort Kreditt IG
 • Storebrand Rente+ → navneendring til Storebrand Kreditt
 • Storebrand Rente+ → endret referanseindeks17.06.2020 Andelseiermøte 7. juli

Forvaltningsselskapet foreslår endringer i vedtektene til Storebrand AksjeSpar og Storebrand Kombinasjon og avholder derfor andelseiermøte 7. juli. Basert på stemmeresultatet anses andelseierne å ha samtykket til forslag om vedtektsendringene. Se protokoll fra andelseiermøtet under.  

Les mer her


29.03.2020 Frist for handel

Onsdag 8. april er fristen for handel i Storebrand fond/Delphi fond klokken 12.00 Ordre må derfor være mottatt innen klokken 12:00 for behandling samme dag.

Årsaken til tidligere frist er at Oslo Børs stenger klokken 13.00, 8. april.


24.03.2020 Protokoll fra valgmøtet

Forvaltningsselsskapet har i dag gjennomført valgmøte hvor valgkomiteens innstillinger ble vedtatt. Les protokollen fra valgmøtet her


03.03.2020 Valgmøte 24. mars 2020

Oppdatert 13.03.2020: Som følge av situasjonen med COVID19 vil det ikke bli avholdt fysisk valgmøte. Du kan likevel levere forslag og stemmeseddel via post eller epost.

Velkommen til valgmøte i Storebrand Asset Management AS

Sted og tid: Lysaker Park, Professor Koht's vei 9, 1366 Lysaker, klokken 13:00 (Oppdatert 13.03.2020: Fysisk møte avlyst)

Agenda:
• Valg av andelseiervalgte medlemmer til forvaltningsselskapets styre.
• Valg av medlemmer til forvaltningsselskapets valgkomité.
• Eventuelt


Innstillinger til valgmøtet

Valgkomiteens innstilling kan du finne her. Videre har styret i forvaltningsselskapet innstilt på at Jon Terje Øverland og Bjarne Refsnes velges som nye medlemmer av forvaltningsselskapets valgkomité til erstatning for Trond Roar Birkelund og Guri Horsfjord Lassen, som er på valg i år.


Du kan delta på valgmøtet ved å sende din påmelding innen 20. mars.
e-post: stemmefond@storebrand.no
Telefon: +47 22 48 90 48


Forhåndsstemme

I stedet for å delta på valgmøtet kan du avgi din forhåndsstemme ved å sende inn ferdig utfylt og signert stemmeseddel som du kan laste ned her. Stemmeseddelen må være Storebrand i hende innen 20. mars.
22.05.2019 Oversikt over handelsplasser, basert på handelsvolum i 2018

Aktivaklasse

Handelsplasser

Obligasjoner
Oslo Børs AS
Nordic Alternative Bond Market
NASDAQ OMX Nordic
Irish Stock Exchange – All Markets
Luxembourg Stock Exchange
Indeksobligasjoner
NASDAQ OMX Nordic
Boerse Stuttgart
Deutsche Boerse AG
Aksjer
New York Stock Exchange, Inc. 
London Stock Exchange
NASDAQ/NGS (Global Select Market) 
NASDAQ OMX Nordic
Oslo Børs AS
Derivater
Eurex Deutschland
Chicago Board Options Exchange
Osaka Exchange
Chicago Mercantile Exchange12.04.2019 Fondsfusjon er gjennomført

Storebrand Optima Norge ble innfusjonert i Storebrand Norge med virkning fra 10. april 2019.

Storebrand Optima Norge (overdragende) har etter fusjonen opphørt, og verdiene er overført til Storebrand Norge (overtagende). Se under for nærmere detaljer.


Fondsfusjon

 • Gjeldende fra dato: 10.04.2019
 • NAV Storebrand Optima Norge B: (NO0010080815): 39 040,04 NOK
 • NAV Storebrand Norge B: (NO0010849151): 1 000,00 NOK
 • Bytteforhold: 39,04


06.03.2019 Valgmøte 21. mars 2019

Velkommen til valgmøte i Storebrand Asset Management.

Sted og tid

Lysaker Park, Professor Koht's vei 9, 1366 Lysaker.
Torsdag 21.mars klokken 13:00.

Agenda

 • Valg av andelseiervalgte medlemmer til forvaltningsselskapets styre.
 • Valg av representanter til forvaltningsselskapets valgkomité.
 • Eventuelt


Innstillinger til valgmøtet

Last ned valgkomiteens innstiling her. Styret i forvaltningsselskapet har innstilt på at valgkomiteen gjenvelges.

Påmelding

Du kan delta på valgmøtet ved å sende din påmelding innen 19. mars.
e-post: stemmefond@storebrand.no
Telefon: +47 22 48 90 48

Forhåndsstemme

I stedet for å delta på valgmøtet kan du avgi din forhåndsstemme ved å laste ned og sende inn ferdig utfylt og signert stemmeseddel. Stemmeseddelen må være Storebrand i hende innen 19. mars 2019.


28.02.2019  Protokoll fra andelseiermøte

De foreslåtte vedtektsendringene, og forslaget til fusjon ble vedtatt.

De foreslåtte vedtektsendringene i verdipapirfondet Storebrand Norge, og forslaget til fusjon mellom dette fondet og verdipapirfondet Storebrand Optima Norge ble vedtatt med et tilstrekkelig flertall av andelseiere i begge fond. I protokollen fra andelseiermøtet finner du mer info. 

Oppdatert 26. mars 2019

Finanstilsynet har godkjent vedtektsendringene og fusjon av fondene. Endringene og fusjon vil gjennomføres iløpet av april.


07.02.2019 Vedtektsendringer og fusjon

Storebrand Asset Management, forvaltningsselskapet for Storebrand Fondene, foreslår vedtektsendringer for verdipapirfondet Storebrand Norge, og at verdipapirfondet Storebrand Optima Norge innfusjoneres i førstnevnte. Vi avholder derfor andelseiermøte 28. februar.

Du behøver ikke å delta på andelseiermøte, men vi oppfordrer alle andelseiere til å benytte sin stemmerett. Du kan forhåndsstemme ved å returnere en stemmeseddel. Papirfrie kunder kan stemme elektronisk via mottatt epost.

Kontakt oss

Vennligst kontakt oss på telefon (+47) 22 48 90 48 eller send e-post til stemmefond@storebrand.no for eventuell ytterligere informasjon eller for påmelding til andelseiermøtet.


Vedtektsendringer og kunngjøringer fra 2018 og tidligere finner du her

Godtgjørelse til ansatte i forvaltningsselskapet

Godtgjørelsesordningen for ansatte i Storebrand Asset Management består av et fastlønnselement og et variabelt lønnselement som er avhengig av rolle og ansvar. Ordningen ivaretar krav som følger av verdipapirfondloven § 2-16 og forskrift til verdipapirfondloven kapittel 2 del X1.

Fastlønn

Nivå på fastlønn til ansatte skal baseres på den enkeltes bakgrunn og erfaring, og lønnsnivået for stillingskategorien skal være forankret i markedslønn. Fastlønnen skal være tilstrekkelig høy til at den ansatte ikke er avhengig av variabel godtgjørelse.

Variabel godtgjørelse

Variabel godtgjørelse i Storebrand Asset Management består i hovedsak av to ulike bonusmodeller. Den ene gjelder for forvaltere og investeringsrådgivere (Forvaltermodellen) og den andre gjelder ansatte som er med i konsernets bonusmodell (Hovedordningen).

Ledende ansatte og ansatte som påvirker selskapets risiko mottar kun fastlønn og tildeles ingen form for variabel godtgjørelse. Tilsvarende gjelder ansatte med uavhengig kontrollansvar.

 • Forvaltermodellen: Finansiering av bonus er forankret i enhetens verdiskapning, og det defineres en øvre grense pr. ansatt for opptjent bonus i et år. Bonustildeling baseres på en helhetlig vurdering av teamets og den enkelte ansattes resultater, herunder oppnådd relativ avkastning der dette er relevant. Som hovedregel vil halvparten av bonusen holdes tilbake og utbetales gradvis over en treårsperiode. Den tilbakeholdte delen blir plassert i fond forvaltet av selskapet. Tilbakeholdt del skal reduseres dersom resultatutviklingen eller etterfølgende resultater i selskapet tilsier dette.
 • Hovedordningen: Øvrige ansatte i Storebrand Asset Management er med i konsernets hovedordning, som innebærer at bonus tildeles medarbeidere med spesielt gode prestasjoner. Det er egne retningslinjer for hvor stor andel av medarbeiderne som årlig tildeles bonus. Tildelt bonus utbetales påfølgende år.

Styremedlemmer mottar kun fast godtgjørelse for sitt styreverv.


Fant du det du lette etter?