Kunngjøringer

Kunngjøringer om fondene våre publiseres fortløpende.


 

30.03.2023: Vedtektsendringer for verdipapirfond 

Finanstilsynet har 21. mars 2023 godkjent vår søknad om vedtektsendringer for verdipapirfond i som forvaltes av Storebrand Asset Management AS (SAM). Vedtektsendringene gjelder i de fleste fond.

Endringene omfatter:

 • Etablering av nye andelsklasser som er tilpasset kunder med høyere krav til kostpris
 • Verdipapirfondet Storebrand Norge I endrer navn til Storebrand Norge Institusjon
 • I vedtektene til verdipapirfondene Storebrand Likviditet, Storebrand Kort Kreditt IG, FO Norsk Likviditet og SEB NOK Liquidity Fund er betegnelsen "pengemarkedsfond" erstattet med betegnelsen "likviditetsfond", som er korrekt klassifisering for disse fondene. Endringen har sammenheng med at forordning (EU) 2017/1131 (pengemarkedsfondsforordningen) er gjennomført i norsk rett.

Implementering av endringene skjer suksessivt i løpet av 2023. Andelsklasser åpnes basert på etterspørsel fra kundene.

Se godkjenning fra Finanstilsynet og godkjente fonds vedtekter her

 

 

29.03.2022 Ny forvalter for Storebrand Fornybar Energi


Nader Hakimi Fard tar over som ansvarlig forvalter av Storebrand Fornybar Energi fra og med 1. april 2023. Nader inngår i Solutions-teamet som også omfatter Sunniva Bratt Slette (forvalter av Storebrand Fremtidens Byer) og Ellen Grieg Andersen (forvalter av Storebrand Like Muligheter). Teamet ledes av Philip Ripman (forvalter av Storebrand Global Solutions). 

 

23.03.2023 - Protokoll fra valgmøtet

Forvaltningsselskapet har i dag gjennomført valgmøte der valgkomiteens innstillinger ble vedtatt.

08.03.2023 - Valgmøte 23. mars 2023

Velkommen til valgmøte i Storebrand Asset Management AS.

Sted og tid
Lysaker Park, Professor Kohts vei 9, 1366 Lysaker, kl. 13.00

Agenda
 • Valg av andelseiervalgte medlemmer til forvaltningsselskapets styre og valgkomitè.
 • Eventuelt
Innstillinger til valgmøtet

 

Andelseierne kan fremme forslag til mulige kandidater til vervet som andelseiervalgte styremedlemmer til valgkomitéen i henhold til fristen angitt nedenfor.

Påmelding

Du kan delta på valgmøtet ved å sende påmelding innen 20. mars.
e-post: stemmefond@storebrand.no
Telefon: +47 22 48 90 48

Forhåndsstemme

I stedet for å delta på valgmøtet kan du avgi din forhåndsstemme ved å sende inn ferdig utfylt og signert stemmeseddel.

 
Stemmeseddelen må være hos Storebrand innen 20. mars.11.01.2023 Splitt av NAV-kursen

Storebrand Asset Management har besluttet å gjennomføre en splitt av NAV-kursen til verdipapirfondet Storebrand Norge A (NO0008000783). Dette gjennomføres EOD 10. februar 2023. Fondets NAV-kurs vil bli splittet på 1000.

 

15.06.2022 Justerer investeringsrammene

I juni 2020 lanserte Storebrand rentefondet Storebrand Nordic High Yield. Nå to år etter, justeres investeringsrammene noe.

Bakgrunnen for justeringen er for å tilpasse fondet det norske markedet innenfor høyrente-fond, altså High Yield. Fondets nåværende investeringsstrategi har begrensning på at laveste tillatte kredittkvalitet på investeringstidspunktet er B– eller bedre. 

Denne begrensningen vil nå bli tatt ut og bli erstattet med en grense på at fondets portefølje samlet skal ha en gjennomsnittlig verdiveiet kredittkvalitet på B+ eller bedre. Dette betyr at forvalter kan kjøpe obligasjoner med lavere kredittkvalitet enn B–. For papirer der det ikke foreligger offisielle ratinger vil fastsettelse av kredittkvalitet utføres av Storebrand Asset Management.

– Fokus vil fortsatt være på nordiske utstedelser innenfor BB og B segmentene, men vil i større grad enn tidligere fokusere på B segmentet også. I tillegg vil antall posisjoner i porteføljen endres fra normalt 100-150 til 60-120, sier Norum.

Fondets investeringsstrategi vil fra 1.september 2022 være følgende:
Storebrand Nordic High Yield har som mål å oppnå langsiktig meravkastning utover fondets referanseindeks. Fondet investerer i rentepapirer (lån) med høy risiko, såkalte high yield obligasjoner. Fokus vil være nordiske utstedelser innenfor BB og B segmentene, men forvalter har store frihetsgrader knyttet til kredittkvalitet, geografi og forfallstid. Verdiveiet kredittkvalitet for fondet som helhet skal være på B+ eller bedre. Omsetningen av høyrentepapirer er vesentlig mindre likvid enn rentepapirer med høyere kredittkvalitet (investment grade). Ved fravær av offisielle kredittratinger, legges forvaltningsselskapets kredittvurdering til grunn. Fondet kan også investere i ansvarlige lån og fondsobligasjoner, som også har generelt høyere risiko enn seniorobligasjoner. For å redusere risiko fordeles investeringene på mange utstedere.

Les mer om fondet her


 

15.06.2022 Nye referanseindekser

Etableringen av nye referanseindekser gjør det naturlig å bytte referanseindeksene til fem av rentefondene Storebrand. 

Nordic Bond Pricing (NBP) har nylig etablert nye indekser. Disse indeksene representerer markedet på en bedre måte enn rene statsindekser da de inneholder både kommune–, finans- og selskapsobligasjoner. Ved å benytte disse referanseindeksene, får de aktuelle fondene mer representative indekser å sammenligne resultater imot. Det vil gi et mer riktig bilde av fondenes resultater sammenlignet mot indeksen.

Inntil nå har det ikke vært referanseindekser i markedet som viser den underliggende risikoen for denne type fond. Storebrand har, som de fleste øvrige forvaltere, derfor brukt de indeksene som har vært tilgjengelige. 

De nye referanseindeksene vil gjelde fra 1.september 2022.

FondDagens indeksNy indeks fra 1/9-22
Storebrand Kort Kreditt IGNOGOVD3M (ST1X)NBP Liquidity Standard Index NOK
Storebrand LikviditetNOGOVD3M (ST1X)NBP Liquidity Low Risk Index NOK
SEB NOK Liquidity FundNOGOVD3M (ST1X)NBP Liquidity Low Risk Index NOK
Storebrand Korte Renter SIINOGOVD6M (ST2X)NBP Liquidity Low Risk Index NOK
FO Norsk LikviditetNOGOVD3M (ST1X)NBP Liquidity Low Risk Index NOK


 

29.04.2022 Årsrapport for verdipapirfondene

Årsrapporten for verdipapirfond forvaltet av Storebrand Asset Management AS ble i dag godkjent av Styret. Rapporten inneholder årsberetning, regnskap og noter, porteføljer, revisors bekreftelse og mer. 

 

24.03.2022 Protokoll fra valgmøtet

Forvaltningsselsskapet har i dag gjennomført valgmøte hvor valgkomiteens innstillinger ble vedtatt. Les protokollen fra valgmøtet her.

 

 

01.02.2022 Nye vedtekter fra 14. februar

På andelseiermøtet 19. november 2020 ga andelseiere i verdipapirfond forvaltet av Storebrand Asset Management (Storebrand Fondene og Delphi Fondene) tilslutning til at det kan innføres svingprising ved den daglige verdifastsettelsen av verdipapirfondene. Finanstilsynet har deretter godkjent forvaltningsselskapets søknad om å innføre svingprising og de har også godkjent enkelte andre mindre endringer i fondenes vedtekter. Du kan lese mer om svingprising i denne saken, eller på kunngjøringen datert 22.10.2020, og du kan lese fra protokollen andelseiermøtet datert 19.november 2020. De nye godkjente vedtektene gjøres gjeldende fra og med 14. februar 2022. Her finner du alle de nye vedtektene.

 

 


 15.12.2021 Oppdaterte prospekter

Fondsprospekter har vært gjenstand for følgende oppdateringer:

 • Oppdatert informasjon om bærekraft og klassifisering i henhold til SFDR
 • Supplerende innhold knyttet til verdivurdering, markedsføring og distribusjon, skatteregler og risiko

I tillegg er listen over fond forvaltet av Storebrand Asset Management ajourført, og andre mindre justeringer i prospektenes ordlyd er utført.

Nye prospekter trer i kraft 15. desember, og kan lastes ned fra Storebrands fondssider, eller via morningstar.no eller andre leverandører.

 

 


 20.09.2021 Nye vedtekter Storebrand Renewable Energy

Etter å ha gjennomført andelseiermøte 17. juni der andelseierne ga tilslutning til de foreslåtte vedtektsendringene i verdipapirfondet Storebrand Renewable Energy (tidligere Storebrand Fornybar Energi). Finanstilsynet har nå godkjent vedtektsendringene og endringene blir implementert innen utgangen av september 2021. Verdipapirfondet vil fortsatt bruke det norske navnet Storebrand Fornybar Energi i det norske markedet.

Endringene for andelsklasse S blir implementert fra 1. november 2021. 

13.07.2021 Halvårsrapport 2021 for verdipapirfondene er vedtatt

Styret i forvaltningsselskapet godkjente i dag halvårsrapport 2021 for verdipapirfond forvaltet av Storebrand Asset Management AS.


 

17.06.2021 Resultat fra andelseiermøtet i Storebrand Fornybar Energi

Forvaltningsselskapet har 17. juni gjennomført andelseiermøte hvor andelseierne ga tilslutning til de foreslåtte vedtektsendringene i verdipapirfondet Storebrand Fornybar Energi. Forvaltningsselskapet avventer behandling fra Finanstilsynet implementering av endringene i løpet av andre halvår 2021.


 

25.05.2021 Andelseiermøte 17. juni

Forvaltningsselskapet foreslår endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Fornybar Energi og avholder derfor andelseiermøte 17. juni.

Nedenfor finner du informasjon og endringene, forslag til nye vedtekter for fondet og stemmeseddel. Andelseiere behøver ikke å foreta seg noe, men vi oppfordrer alle andelseiere til å benytte stemmeretten.

Klikk på lenkene for de ulike dokumentene.

 


24.05.2021 Utsetter svingprising og dermed nye vedtekter

Vi viser til tidligere informasjon om tidspunkt for implementering av svingprising i Storebrand Asset Management sine fond i tråd med tilslutningen gitt av andelseiere i andelseiermøtet 19. november 2020. Storebrand Asset Management er opptatt av å implementere en løsning som svarer til formålet om å beskytte eksisterende andelseiere mot utvanning. For svingmekanismen krever dette at metodikken for å fastsette faktoren som justerer fondskursen reflekterer effekter som tegninger og innløsninger medfører. Svingprisingen vil bare fungere så godt som presisjonen i faktoren.

De praktiske og prinsipielle problemstillingene dette utløser har nylig vært gjenstand for diskusjon i et nyopprettet brukerforum i regi av Verdipapirfondenes forening. For å sikre god sammenheng med disse diskusjonene og eventuelle konklusjoner i form av bransjenormer på dette, ser Storebrand Asset Management seg nødt til å utsette implementeringen av svingprising mot tidligere kommunisert tidspunkt, 1. juni 2021. Nærmere tidspunkt for implementering blir gitt så raskt mulig.

Les mer om utsettelsen her


 

06.05.2021 Nye vedtekter gjøres gjeldende fra 1. juni

OPPDATERT 24.05.2021 se kunngjøring over eller les mer her

====

På andelseiermøtet 19. november 2020 ga andelseiere i verdipapirfond forvaltet av Storebrand Asset Management tilslutning til at det kan innføres svingprising ved den daglige verdifastsettelsen av verdipapirfondene. Finanstilsynet har deretter godkjent forvaltningsselskapets søknad om å innføre svingprising og de har også godkjent enkelte andre mindre endringer i fondenes vedtekter. Du kan lese mer om svingprising i denne saken, eller på kunngjøringen datert 22.10.2020, og du kan lese protokollen fra andelseiermøtet i kunngjøringen datert 20.11.2020. De nye godkjente vedtektene gjøres gjeldende fra og med 1. juni 2021.

Her finner du alle de nye vedtektene


 

23.04.2021 Årsrapport 2020 for verdipapirfondene er vedtatt

Styret i forvaltningsselskapet godkjente i dag årsrapport for verdipapirfond forvaltet av Storebrand Asset Management AS. Les rapporten her


 

24.03.2021 Protokoll fra valgmøtet 

Forvaltningsselsskapet har i dag gjennomført valgmøte hvor valgkomiteens innstillinger ble vedtatt. Les protokollen fra valgmøtet her. 


 

05.02.2021 Opphør av statsindekser fra Oslo Børs

Storebrands rentefond og kombinasjonsfond får fra 1.februar nye referanseindekser. Bakgrunnen for endringen er at Oslo Børs har valgt å avvikle produksjon av norske statsobligasjonsindekser.

Først og fremst er det viktig å understeke at nye indekser ikke vil innebære noen endringer i hvordan fondene blir forvaltet. Det vil ikke bety noen endring i fondenes mandater, kostnader eller forvalterstil.

Bakgrunnen for endringen er at Oslo Børs slutter å levere de såkalte statsobligasjonsindeksene, og Storebrand Asset Management har besluttet å velge Nordic Bond Pricing (NBP) som ny leverandør av statsindekser. Storebrand Asset Management bruker i dag også NBP som leverandør av kredittindekser for forvaltning av norske rentefond og -porteføljer.

Endingene gjelder fra 1.feburar 2021.

Se tabell under for alle endringene:

210201 Referanseindekser


 

21.12.2020 Redusert forvaltningshonorar fra 1. januar 2021

Med virkning fra årsskiftet reduseres forvaltningshonoraret for utvalgte verdipapirfond som angitt i tabellen nedenfor. Du finner nærmere informasjon om fondene via fondslisten.

 

ISINFond (andelsklasse)ValutaFast forvaltningshonorar fra  1.1.2021Variabelt forvaltningshonorar fra  1.1.2021Tidligere forvaltningshonorar (utgår)
NO0010039712Delphi Europe ANOK1,50 %n.a.2,00 %
NO0010317282Delphi Global ANOK1,50 %+/- 1,50 %2,00 % og +/- 2,00 %
NO0010817380Delphi Global A2SEK1,50 %n.a.2,00 %
NO0010817406Delphi Global A3EUR1,50 %n.a.2,00 %
NO0010776362Delphi Global ValutasikretNOK1,55 %+/- 1,50 %2,02 % og +/- 2,00 %
NO0010039696Delphi Kombinasjon ANOK1,00 %n.a.1,25 %
NO0010039670Delphi Nordic ANOK1,50 %n.a.2,00 %
NO0010039688Delphi Norge ANOK1,50 %n.a.2,00 %
NO0008000841Storebrand Vekst ANOK1,50 %n.a.2,00 %
NO0010817828Storebrand Vekst NNOK1,00 %n.a.1,50 %
NO0008000999Storebrand Verdi ANOK1,50 %n.a.2,00 %


 

09.12.2020 Redusert forvaltningshonorar i Delphi Global

Med virkning fra 1. januar 2021 reduseres årlig forvaltningshonorar andelsklassene A, A2 (SEK), A3 (EUR) og A4 (USD) til 1,5 prosent p.a. (fra 2 prosent). I andelsklasse A reduseres også rammen for variabelt honorar (performance fee) til +/- 1,5 prosent (fra 2 prosent) slik at samlet forvaltningshonorar i andelsklasse A reduseres til intervallet 0-3 prosent (fra 0-4 prosent). Endringene omfatter § 7 i vedtektene (vedlagt nedenfor), og er godkjent av Finanstilsynet.

 


20.11.2020 Andelseiermøtet ga tilslutning til innføring av svingprising

På andelseiermøtet, avholdt 19. november, ga et kvalifisert flertall av andelseiere tilslutning til foreslåtte endringer i fondsvedtekter for å innføre svingprising. Forvaltningsselskapet vil på denne bakgrunn søke Finanstilsynet om endring av fondsvedtektene. Vedlagt følger protokoll fra andelseiermøtet.


 

11.11.2020 Godkjenning av vedtektsendringer

Finanstilsynet har godkjent vår søknad om vedtektsendringer for verdipapirfondene Storebrand Norge og Storebrand Norge Fossilfri. Endringene innebærer justering av forvaltningshonorar for fondenes Nettoandelsklasser (N-klasser) fra 0,75 prosent p.a. til 1 prosent p.a. Endringene gjøres gjeldende fra og med 18. november, samtidig med at andelsklassene åpnes for handel.

 


22.05.2019 Oversikt over handelsplasser, basert på handelsvolum i 2018

Aktivaklasse

Handelsplasser

Obligasjoner
Oslo Børs AS
Nordic Alternative Bond Market
NASDAQ OMX Nordic
Irish Stock Exchange – All Markets
Luxembourg Stock Exchange
Indeksobligasjoner
NASDAQ OMX Nordic
Boerse Stuttgart
Deutsche Boerse AG
Aksjer
New York Stock Exchange, Inc. 
London Stock Exchange
NASDAQ/NGS (Global Select Market) 
NASDAQ OMX Nordic
Oslo Børs AS
Derivater
Eurex Deutschland
Chicago Board Options Exchange
Osaka Exchange
Chicago Mercantile Exchange12.04.2019 Fondsfusjon er gjennomført

Storebrand Optima Norge ble innfusjonert i Storebrand Norge med virkning fra 10. april 2019.

Storebrand Optima Norge (overdragende) har etter fusjonen opphørt, og verdiene er overført til Storebrand Norge (overtagende). Se under for nærmere detaljer.


Fondsfusjon

 • Gjeldende fra dato: 10.04.2019
 • NAV Storebrand Optima Norge B: (NO0010080815): 39 040,04 NOK
 • NAV Storebrand Norge B: (NO0010849151): 1 000,00 NOK
 • Bytteforhold: 39,04


28.02.2019  Protokoll fra andelseiermøte

De foreslåtte vedtektsendringene, og forslaget til fusjon ble vedtatt.

De foreslåtte vedtektsendringene i verdipapirfondet Storebrand Norge, og forslaget til fusjon mellom dette fondet og verdipapirfondet Storebrand Optima Norge ble vedtatt med et tilstrekkelig flertall av andelseiere i begge fond. I protokollen fra andelseiermøtet finner du mer info. 

Oppdatert 26. mars 2019

Finanstilsynet har godkjent vedtektsendringene og fusjon av fondene. Endringene og fusjon vil gjennomføres iløpet av april.


07.02.2019 Vedtektsendringer og fusjon

Storebrand Asset Management, forvaltningsselskapet for Storebrand Fondene, foreslår vedtektsendringer for verdipapirfondet Storebrand Norge, og at verdipapirfondet Storebrand Optima Norge innfusjoneres i førstnevnte. Vi avholder derfor andelseiermøte 28. februar.

Du behøver ikke å delta på andelseiermøte, men vi oppfordrer alle andelseiere til å benytte sin stemmerett. Du kan forhåndsstemme ved å returnere en stemmeseddel. Papirfrie kunder kan stemme elektronisk via mottatt epost.


Vedtektsendringer og kunngjøringer fra 2018 og tidligere finner du her

Kontakt oss gjerne

Er du en institusjonell investor og har spørsmål om fond, gjeldsforvaltning, diskresjonære porteføljer, private equity og/eller eiendom? Ta kontakt med oss.

 IK@Storebrand.no

kunderådgiver

Nyhetsbrev 

Vi holder deg oppdatert om hva som skjer i markedet med vårt nyhetsbrev.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?