Kunngjøringer og dokumenter

Kunngjøringer om fondene våre publiseres fortløpende.

Kunngjøringer

 • add 26.01.2024: Finanskalender 2024

  Finanskalenderen gjelder verdipapirfond forvaltet av Storebrand Asset Management AS, og omfatter således fondsmerkene Delphi, SKAGEN og Storebrand.

  For regnskapsåret 2023
  17.04.2024 – Årsrapport 2023

  For regnskapsåret 2024
  21.03.2024 – Valgmøte
  11.07.2024 – Halvårsrapport 2024
  30.04.2025 – Årsrapport 2024

 • add 17.01.2024: Endringer i betaling for sparing i eksterne fond

  I 2024 gjør Storebrand Asset Management AS endringer i hvordan du som kunde betaler for sparing i eksterne fond. 

  Fra 1. mars 2024 innføres det et plattformhonorar. Dette honoraret gjelder kun for eksterne fond, altså andre fond enn de Storebrand er forvaltningsselskap for.

  Du blir derfor ikke belastet et plattformgebyr for sparing i fond fra merkevarene Storebrand, Delphi og Skagen. 

  I tillegg vil Storebrand videresende eventuell returprovisjon mottatt på eksterne fond til kunden for hele 4. kvartal 2023. Les mer om dette i pdf-en under:

 • add 30.11.2023: Endring av Investeringsstrategi for Storebrand Stat

  Fra 30. november endres gjennomsnittlig rentebinding i rentefondet Storebrand Stat B og Storebrand Stat C fra å ligge i intervallet referanseindeksen +/- 6 måneder til å ligge i intervallet referanseindeksen +/- 1 år.

  Endringen medfører at fondet kan ta noe større avvik fra referanseindeks. I praksis betyr det at fondets portefølje i snitt kan ha rentepapirer med løpetid +/- 1 år målt mot referanseindeksen.  


  Ny investeringsstrategi er:

  Fondet er aktivt forvaltet og investerer utelukkende i lånepapirer utstedt eller garantert av den norske stat. Det har derfor svært lav kredittrisiko. Gjennomsnittlig rentebinding i fondet skal ligge i intervallet referanseindeksen +/- 1 år. Forvalter forsøker å velge de mest attraktive verdipapirene basert på egne analyser. Investeringsmandatet er i tråd med VFFs bransjestandard for obligasjonsfond 5 (durasjon) og kredittrisikokategori 1.

  Derivater kan benyttes for rimeligere eller mer effektiv forvaltning. Fondet forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer.
   

 • add 13.11.2023: Endrede forvaltningshonorarer

  Fra og med 13. november settes forvaltningshonorarene ned på 23 andelsklasser.

  Se detaljer i vedlegget under.

   

 • add 16.10.2023: Protokoll fra andelseiermøte 12. oktober

  Det ble holdt andelseiermøte i Delphi Global Valutasikret 12. oktober for å behandle forslag til endringer i fondets vedtekter.

 • add 21.09.2023: Delphi Global Valutasikret – andelseiermøte 12. oktober

  Forvaltningsselskapet innkaller med dette til andelseiermøte for å behandle forslag til nye vedtekter for verdipapirfondet. Forslaget innebærer å endre underliggende investering til et fond med fast forvaltningshonorar og å etablere flere andelsklasser i fondet.

  Bakgrunnen for endringene og forslag til nye vedtekter følger av dokumentene nedenfor. Du behøver ikke å delta på andelseiermøtet, men vi oppfordrer alle til å avgi sin stemme, noe som kan gjøres ved å benytte stemmeseddel på denne siden.

 • add 01.09.2023: Ny forvalter Storebrand Vekst

  Tiril Flørnes Støle startet som assisterende porteføljeforvalter i september 2022, og tar nå steget opp til porteføljeforvalter. Fra og med 1. september 2023 er hun ansvarlig forvalter for aksjefondet Storebrand Vekst sammen med porteføljeforvalter Alf Inge Gjerde.

  Tiril har siden hun startet på vårt norske aksjeteam fått økende ansvar for enkeltselskaper som inngår i det norske investeringsuniverset, og dermed posisjonstakning på tvers av våre norske aksjefond. Vi organiserer forvaltningen av de norske aksjefondene med selskaps- og sektoransvar fordelt mellom de fire forvalterne vi har på teamet. Endringer i hvem som har forvalterroller endrer ikke hvordan vi organiserer forvaltningen. Med rollen som ansvarlig forvalter vil Tiril få et større ansvar for helheten rundt Storebrand Vekst.

  Storebrand Vekst er ett av seks fond forvaltet av vårt norske aksjeteam, og er i dag på ca. 0,5 mrd. NOK. Fondet er vårt nest eldste norske aksjefond, og ble lansert tilbake i 1992. Som fondets navn tilsier investerer fondet i vekstselskaper på Oslo Børs, det vil si selskaper som kjennetegnes av høye forventninger til fremtidig inntjening. Dette er gjerne også selskaper med relativt høy risiko for kursendringer, og fondet har hatt relativ store avkastningssvingninger flere år. Svingninger til tross, fondet har flere ganger vunnet priser for "årets fond" i Norge, og for langsiktige investorer har fondet levert meget gode resultater.

  Tiril får nå et større ansvar for å videreføre fondets gode historie, og sammen med resten av teamet videreføre den meget solide forvaltningen alle våre norske aksjefond har hatt i en årrekke.

 • add 29.08.2023: Andelsklasse B godkjent i Storebrand Norge Institusjon

  Finanstilsynet har godkjent etablering av en ny andelsklasse i verdipapirfondet Storebrand Norge Institusjon. Fondet er til nå kun tilgjengelig for kunder med minimum NOK 100.000.000 i kostpris eller høyere. Finanstilsynet har godkjent nye vedtekter i fondet som inkluderer andelsklasse B, med minimum kostpris NOK 10.000.000.

  Se godkjennelsen fra Finanstilsynet og de nye vedtektene her.

   

 • add 16.08.2023: Endringer i vedtekter for utvalgte verdipapirfond

  Finanstilsynet har godkjent endringer i vedtekter til utvalgte verdipapirfond. Endringene er i all hovedsak knyttet til etablering av nye andelsklasser. Finanstilsynet godkjente endringene 9. august. Endringene skjer suksessivt i løpet av 2023 og 2024. Andelsklasser åpnes basert på etterspørsel fra kundene. Se vedlagte godkjennelse og nye vedtekter.


  Nye vedtekter

 • add 13.07.2023: Halvårsrapport 2023 for verdipapirfondene

  Styret i forvaltningsselskapet godkjente i dag halvårsrapport 2023 for verdipapirfond forvaltet av Storebrand Asset Management AS.

 • add 21.06.2023: Storebrand Norge I endrer navn til Storebrand Norge Institusjon

  Storebrand Norge I er et institusjonsfond med krav om minimum kostpris på MNOK 100 for å tegne i fondet. Storebrand Asset Management har fått godkjent nye vedtekter til fondet, der vi legger til rette for flere andelsklasser.

  De nye andelsklassene (C, D og E) har ulike krav til kostpris og forvaltningshonorar. Det er ikke lenger hensiktsmessig at fondet heter Storebrand Norge I når vi nå utvider med flere andelsklasser. I tillegg er  det utfordrende å skille dette fondet fra verdipapirfondet Storebrand Norge. Derfor endres fondsnavnet til Storebrand Norge Institusjon.

  Endringene blir gjennomført 26. juni 2023. Finanstilsynet godkjente endringene 21. mars 2023. 

 • add 06.06.2023: Ny finansavtalelov fra 1. juli for forvaltningsselskap

  1. januar 2023 trådte en ny finansavtalelov i kraft i Norge. For forvaltningsselskap trer loven først i kraft fra 1. juli. Loven styrker blant annet forbrukervernet og regulerer flere finanstjenester, også handel med verdipapirfond. Loven stiller krav til at vi inngår kundeavtale med deg som kunde hos Storebrand Asset Management AS.

 • add 01.06.2023: Endring i referanseindekser i Storebrand Fremtid-serien

  Fra 1. juni endres referanseindeksene til Storebrand Fremtid-fondene. Se tabell nedenfor for endringene.

  Bakgrunnen for endringene er at indekser som benyttes i dag ikke er fullt ut representative for fondets investeringsmandat. Det gjelder både på aksje- og rentedelen.

  Nye indekser vil ikke innebære endringer i hvordan fondene blir forvaltet, og det vil ikke bety noen endring i fondenes mandater, kostnader eller forvalterstil.

  Siden lanseringen av Fremtid-fondene har det kommet nye renteindekser i markedet (blant annet NOLIQLOWRISK), som det er naturlig at disse fondene benytter som referanseindeks. I tillegg har ikke fondene innslag av globale renter i indeksen, noe som er en normal investering i fondene.

  For aksjedelen benyttes i dag referanseindeksen OSEBX i Fremtid-fondene. Vi mener det er mer korrekt å sammenligne Norge-eksponeringen med OSEFX. Underfond som har OSEFX som referanseindeks er bl.a. Storebrand Norge (basisfondet for Norge-eksponering), Storebrand Norge Fossilfri og Delphi Norge. OSEFX er den mest utbredte referanseindeksen for fond som har norsk investeringsunivers.

   

  Storebrand Fremtid 10

   FørNy
  Aksjeindeks8 % MSCI AC
  2 % OSEBX
  8 % MSCI AC
  2 % OSEFX
  Renteindeks65 % NORM123D3
  25 % NOGOVD3M
  36 % NORM123D3
  36 % BARC_24131
  18 % NOLIQLOWRISK

   

  Storebrand Fremtid 30

   FørNy
  Aksjeindeks24 % MSCI AC
  6 % OSEBX
  24 % MSCI AC
  6 % OSEFX
  Renteindeks55 % NORM123D3
  15 % NOGOVD3M

   

  28 % NORM123D3
  28 % BARC_24131
  14 % NOLIQLOWRISK

   

  Storebrand Fremtid 50

   FørNy
  Aksjeindeks40 % MSCI AC
  10 % OSEBX
  40 % MSCI AC
  10 % OSEFX
  Renteindeks40 % NORM123D3
  10 % NOGOVD3M
  20 % NORM123D3
  20 % BARC_24131
  10 % NOLIQLOWRISK

   

  Storebrand Fremtid 80

   FørNy
  Aksjeindeks64 % MSCI AC
  16 % OSEBX
  64 % MSCI AC
  16 % OSEFX
  Renteindeks15 % NORM123D3
  5 % NOGOVD3M
  8 % NORM123D3
  8 % BARC_24131
  4 % NOLIQLOWRISK

   

  Storebrand Fremtid 100

   FørNy
  Aksjeindeks80 % MSCI AC
  20 % OSEBX
  80 % MSCI AC
  20 % OSEFX
   
   
   

   

 • add 01.06.2023: Endring av forvaltningshonorarer 

  Fra om med 1. juni settes forvaltningshonorarene ned fra 0,1 til 0,09 prosent for Storebrand Global Indeks B og Storebrand Global Indeks B (USD).

 • add 28.04.2023: Årsrapport for verdipapirfondene

  Årsrapporten for verdipapirfond forvaltet av Storebrand Asset Management AS ble i dag godkjent av styret. Rapporten inneholder årsberetning, regnskap og noter, porteføljer, revisors bekreftelse og mer.

  Se årsrapporten her

 • add 30.03.2023: Vedtektsendringer for verdipapirfond 

  Endringene omfatter:

  Etablering av nye andelsklasser som er tilpasset kunder med høyere krav til kostpris
  Verdipapirfondet Storebrand Norge I endrer navn til Storebrand Norge Institusjon
  I vedtektene til verdipapirfondene Storebrand Likviditet, Storebrand Kort Kreditt IG, FO Norsk Likviditet og SEB NOK Liquidity Fund er betegnelsen "pengemarkedsfond" erstattet med betegnelsen "likviditetsfond", som er korrekt klassifisering for disse fondene. Endringen har sammenheng med at forordning (EU) 2017/1131 (pengemarkedsfondsforordningen) er gjennomført i norsk rett.
  Implementering av endringene skjer suksessivt i løpet av 2023. Andelsklasser åpnes basert på etterspørsel fra kundene.

  Se godkjenning fra Finanstilsynet og godkjente fonds vedtekter her

 • add 23.03.2023: Protokoll fra valgmøtet 23. mars 2023

  Forvaltningsselskapet har i dag gjennomført valgmøte der valgkomiteens innstillinger ble vedtatt.

 • add 11.01.2023: Splitt av NAV-kursen

  Storebrand Asset Management har besluttet å gjennomføre en splitt av NAV-kursen til verdipapirfondet Storebrand Norge A (NO0008000783).

  Dette gjennomføres EOD 10. februar 2023. Fondets NAV-kurs vil bli splittet på 1000.

 • add 15.06.2022: Justerer investeringsrammene

  I juni 2020 lanserte Storebrand rentefondet Storebrand Nordic High Yield. Nå to år etter, justeres investeringsrammene noe.

  Bakgrunnen for justeringen er for å tilpasse fondet det norske markedet innenfor høyrente-fond, altså High Yield. Fondets nåværende investeringsstrategi har begrensning på at laveste tillatte kredittkvalitet på investeringstidspunktet er B– eller bedre. 

  Denne begrensningen vil nå bli tatt ut og bli erstattet med en grense på at fondets portefølje samlet skal ha en gjennomsnittlig verdiveiet kredittkvalitet på B+ eller bedre. Dette betyr at forvalter kan kjøpe obligasjoner med lavere kredittkvalitet enn B–. For papirer der det ikke foreligger offisielle ratinger vil fastsettelse av kredittkvalitet utføres av Storebrand Asset Management.

  – Fokus vil fortsatt være på nordiske utstedelser innenfor BB og B segmentene, men vil i større grad enn tidligere fokusere på B segmentet også. I tillegg vil antall posisjoner i porteføljen endres fra normalt 100-150 til 60-120, sier Norum.

  Fondets investeringsstrategi vil fra 1.september 2022 være følgende:

  Storebrand Nordic High Yield har som mål å oppnå langsiktig meravkastning utover fondets referanseindeks. Fondet investerer i rentepapirer (lån) med høy risiko, såkalte high yield obligasjoner. Fokus vil være nordiske utstedelser innenfor BB og B segmentene, men forvalter har store frihetsgrader knyttet til kredittkvalitet, geografi og forfallstid. Verdiveiet kredittkvalitet for fondet som helhet skal være på B+ eller bedre. Omsetningen av høyrentepapirer er vesentlig mindre likvid enn rentepapirer med høyere kredittkvalitet (investment grade). Ved fravær av offisielle kredittratinger, legges forvaltningsselskapets kredittvurdering til grunn. Fondet kan også investere i ansvarlige lån og fondsobligasjoner, som også har generelt høyere risiko enn seniorobligasjoner. For å redusere risiko fordeles investeringene på mange utstedere.

   

 • add 15.06.2022: Nye referanseindekser

  Etableringen av nye referanseindekser gjør det naturlig å bytte referanseindeksene til fem av rentefondene Storebrand. 

  Nordic Bond Pricing (NBP) har nylig etablert nye indekser. Disse indeksene representerer markedet på en bedre måte enn rene statsindekser da de inneholder både kommune–, finans- og selskapsobligasjoner. Ved å benytte disse referanseindeksene, får de aktuelle fondene mer representative indekser å sammenligne resultater imot. Det vil gi et mer riktig bilde av fondenes resultater sammenlignet mot indeksen.

  Inntil nå har det ikke vært referanseindekser i markedet som viser den underliggende risikoen for denne type fond. Storebrand har, som de fleste øvrige forvaltere, derfor brukt de indeksene som har vært tilgjengelige. 

  De nye referanseindeksene vil gjelde fra 1. september 2022.

 • add 29.04.2022: Årsrapport for verdipapirfondene

  Årsrapporten for verdipapirfond forvaltet av Storebrand Asset Management AS ble i dag godkjent av Styret. Rapporten inneholder årsberetning, regnskap og noter, porteføljer, revisors bekreftelse og mer. 


   

 • add 29.03.2022: Ny forvalter for Storebrand Fornybar Energi

  Nader Hakimi Fard tar over som ansvarlig forvalter av Storebrand Fornybar Energi fra og med 1. april 2023. Nader inngår i Solutions-teamet som også omfatter Sunniva Bratt Slette (forvalter av Storebrand Fremtidens Byer) og Ellen Grieg Andersen (forvalter av Storebrand Like Muligheter).

  Teamet ledes av Philip Ripman (forvalter av Storebrand Global Solutions). 

   

 • add 24.03.2022: Protokoll fra valgmøtet

  Forvaltningsselsskapet har i dag gjennomført valgmøte hvor valgkomiteens innstillinger ble vedtatt. Les protokollen fra valgmøtet her.

   

 • add 01.02.2022: Nye vedtekter fra 14. februar

  På andelseiermøtet 19. november 2020 ga andelseiere i verdipapirfond forvaltet av Storebrand Asset Management (Storebrand Fondene og Delphi Fondene) tilslutning til at det kan innføres svingprising ved den daglige verdifastsettelsen av verdipapirfondene. Finanstilsynet har deretter godkjent forvaltningsselskapets søknad om å innføre svingprising og de har også godkjent enkelte andre mindre endringer i fondenes vedtekter.

  Du kan lese mer om svingprising i denne saken, eller på kunngjøringen datert 22.10.2020, og du kan lese fra protokollen andelseiermøtet datert 19.november 2020. De nye godkjente vedtektene gjøres gjeldende fra og med 14. februar 2022. Her finner du alle de nye vedtektene.


   

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.