Bærekraftige eiendomsinvesteringer

Vi erfarer at å integrere bærekraft i vår eiendomsvirksomhet har en positiv effekt for samfunnet og leietakerne våre, og gir en høyere avkastning på eiendomsporteføljene.

Vår ambisjon er å være best i Norden på bærekraftig forvaltning av eiendomsinvesteringer. Derfor integrerer vi bærekraft i hele vår eiendomsvirksomhet. Vi mener at det er bra for samfunnet og brukerne av byggene, og at det vil gi høyere avkastning for investorene.Barekraftsstrategi_eiendom_1500px


Vi tar ansvar

Basert på hvordan vår virksomhet og vår bransje påvirker omgivelsene tar vi vår del av ansvaret for en mer bærekraftig framtid. Dette er forankret i vår bærekrafts-policy.

Forvaltningen av eiendomsinvesteringene baseres på visjonen mot 2050 om

 • et klimanøytralt samfunn
 • lukkede materialkretsløp
 • styrket biologisk mangfold
 • et helsefremmende samfunn

Vårt motto er å leverer grønne, sunne bygg og arbeidsplasser

 • Bygg som gir sunn økonomi, som er sunne å jobbe i og med, og som er sunne for omgivelsene
 • Bygg med grønne sertifikater og lavest mulig fotavtrykk

Våre bærekraftsmål

Bærekraftige bygg og byer

FNs bærekraftsmål nr 11 om bærekraftige byer og samfunn er i kjernen av vår virksomhet, og er den overordnede målsettingen som rammer inn de fire prioriterte målområdene. Målene gjelder nyinvesteringer, utvikling samt drift og forvaltning av eiendom.

Klima og energi

Redusere klimagassutslippene fra eiendoms-virksomheten for å møte 1,5-graders målet i Paris-avtalen, og gjøre eiendommer og forvaltningspraksis robuste mot klimaendringer og klimarisiko. Tilpasning til lavutslippssamfunnet, med bl.a redusert energibruk og transport, fremme fornybar energi.

Sirkulærøkonomi og materialer

Høy grad av om- og gjenbruk av materialer, redusert bruk av nye naturressurser, reduserte avfallsmengder og økt sorteringsgrad (støtter også klimakutt).

Liv på land og i vann

Null forurensning av luft, jord eller vann fra eiendommene. Styrke biologisk mangfold, økologisk kvalitet og blå-grønne ressurser, utnytte takflater, redusere vannforbruk.

Helse og trivsel

Fremme gode bygg- og bymiljøkvaliteter, helse, trivsel, sikkerhet og produktivitet, og redusere tilhørende risiko til et minimum - hos kunder, ansatte, i leverandørkjede og i nærmiljøet.

Dette er i tråd med eiendomssektorens Veikart mot 2050. Storebrand var det første eiendomsselskapet som tilsluttet seg visjonen og de ti strakstiltakene. Strategien støtter seg også på Bygg 21-rapporten 10 kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og områder, og rapporter om planetens tåleevne.

Aktuelle rapporter:

Sertifisering og måling styrker vårt fokus

Bygg- og eiendomssektoren er viktig for utviklingen av et mer bærekraftig samfunn. Sektoren står for førti prosent av miljøbelastningen i samfunnet, blant annet innen klimagassutslipp, energibruk, avfall og bruk av materialressurser.

Miljøledelsessystemer sikrer at miljøhensyn ivaretas i alle ledd og tredjepartssertifiseringer dokumenterer kvaliteten i bærekraftsarbeidet i eiendomsforvaltningen. Gjennom miljøsertifiseringen og miljøklassifisering av enkelteiendommer i forbindelse med rehabilitering og nybygging, dekker vi hele bredden av relevante miljøaspekter: Energi, materialer, vann, transport, helse og innemiljø, arealbruk og økologi, og avfall og forurensning.

Internasjonal benchmarking på bærekraft gir oss nok en evaluering som både er verdifull for kontinuerlig forbedring i forvaltningen og for investorenes vurderinger.

Vår sertifisering og rangering («rating») omfatter:

 • 100 % miljøsertifisert eiendomsforvaltning: Miljøfyrtårn, ISO 14001, BREEAM NOR In-Use
 • Miljøklassifisering av enkelteiendommer: BREEAM NOR. Minimumskrav "Very Good" ved rehabilitering og "Excellent" ved nybygging.
 • Internasjonal bærekraftsrating av porteføljeforvaltning: Global Real Estate Sustainability Benchmark – GRESB. Våre tre porteføljer er på henholdsvis andre, tredje, og fjerde plass blant tilsvarende porteføljer i Norden. Til GRESB-rapportene

Eiendomsinvesteringene er en del av de samlede investeringer i Garantert Pensjon.
 

Policy for bærekraftige eiendomsinvesteringer i Storebrand

Godt bærekraftsarbeid skal bidra til å sikre verdier og langsiktig risikojustert avkastning på eiendomsinvesteringene, samtidig som det bidrar til å gjøre verden til et bedre sted.

Bærekraftsarbeidet skal overordnet være tuftet på

 • FNs bærekraftsmål (UN SDG)
 • FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (UN PRI)
 • FNs prinsipper for menneskerettigheter, miljø og anti-korrupsjon (UN Global Compact)

Transparens, måling, rapportering, sertifisering og samarbeid skal prege arbeidet. Det skal holdes høy standard innen etikk, selskapsstyring og samsvar med lovkrav.

Strategien innen investering, forvaltning og utvikling av eiendom skal bidra til å minimere miljøfotavtrykk og negativ virkning på omverden. Den skal også søke å utnytte mulighetene til verdiskapning innen bærekraft, og til å yte et positivt bidrag til miljø, helse og sikkerhet i egen organisasjon, i verdikjeden og i omgivelsene. Risiko- og livssyklusperspektiv skal være grunnleggende.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?