Vi tar ansvar

Våre bærekraftsmål

Vårt bærekraftsarbeid skal bidra til å sikre verdier og langsiktig risikojustert avkastning på eiendomsinvesteringene, samtidig som det bidrar til å gjøre verden til et bedre sted.

Bærekraftsarbeidet skal overordnet være tuftet på

  • FNs bærekraftsmål (UN SDG)
  • FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (UN PRI)
  • FNs prinsipper for menneskerettigheter, miljø og anti-korrupsjon (UN Global Compact)

Bærekraftige bygg og byer

FNs bærekraftsmål nr 11 om bærekraftige byer og samfunn er i kjernen av vår virksomhet, og er den overordnede målsettingen som rammer inn de fire prioriterte målområdene. Vi setter miljøsertifisering, miljøeffektiv drift og utvikling høyt i eiendomsforvaltningen. Dette bidrar til å ivareta både kundenes, investorenes og samfunnets interesser.

Dette er i tråd med eiendomssektorens Veikart mot 2050. Storebrand var det første eiendomsselskapet som tilsluttet seg visjonen og de ti strakstiltakene. Strategien støtter seg også på Bygg 21-rapporten 10 kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og områder, og rapporter om planetens tåleevne.

Klima og energi

Redusere klimagassutslippene fra eiendoms-virksomheten for å møte 1,5-graders målet i Paris-avtalen, og gjøre eiendommer og forvaltningspraksis robuste mot klimaendringer og klimarisiko. Tilpasning til lavutslippssamfunnet, med bl.a redusert energibruk og transport, fremme fornybar energi.

Sirkulærøkonomi og materialer

Høy grad av om- og gjenbruk av materialer, redusert bruk av nye naturressurser, reduserte avfallsmengder og økt sorteringsgrad (støtter også klimakutt).

Liv på land og i vann

Null forurensning av luft, jord eller vann fra eiendommene. Styrke biologisk mangfold, økologisk kvalitet og blå-grønne ressurser, utnytte takflater, redusere vannforbruk.

Helse og trivsel

Fremme gode bygg- og bymiljøkvaliteter, helse, trivsel, sikkerhet og produktivitet, og redusere tilhørende risiko til et minimum - hos kunder, ansatte, i leverandørkjede og i nærmiljøet.

Vi integrerer miljø og bærekraft i den løpende driften av våre eiendommer

Våre tre fokusområder inkluderer:

1. Miljøeffektiv drift omfatter
  • systematisk arbeid med konkrete mål, tiltaksplaner og løpende oppfølging på viktige miljøaspekter – per eiendom
  • redusert energiforbruk 26 prosent siste fem år (2012-2018)
  • redusert vannforbruk 26 prosent siste fem år
  • fossilfri energiforsyning

2. «Grønne leieavtaler»

Vi samarbeider med våre leietakere om mål og tiltak. Dette kalles "grønn leieavtale".

3. Leverandør-samarbeid: Vi krever en høy bærekraftstandard fra leverandører – både i produkter og løsninger

For å sikre en bærekraftig utvikling av eiendomsbransjen, samt gode rammebetingelser, har Storebrand engasjert seg i ulike faglige og bransjeorienterte interessefellesskap:

  • Etablert Grønn Byggallianse og Norwegian Green Building Council
  • Vi sponser og støtter utviklingen av BREEAM NOR

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?