Vi tar ansvar

Våre bærekraftsmål

Vårt bærekraftsarbeid skal bidra til å sikre verdier og langsiktig risikojustert avkastning på eiendomsinvesteringene, samtidig som det bidrar til å gjøre verden til et bedre sted.

Bærekraftsarbeidet skal overordnet være tuftet på

  • FNs bærekraftsmål (UN SDG)
  • FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (UN PRI)
  • FNs prinsipper for menneskerettigheter, miljø og anti-korrupsjon (UN Global Compact)

Bærekraftige bygg og byer

FNs bærekraftsmål nr 11 om bærekraftige byer og samfunn er i kjernen av vår virksomhet, og er den overordnede målsettingen som rammer inn de fire prioriterte målområdene. Vi setter miljøsertifisering, miljøeffektiv drift og utvikling høyt i eiendomsforvaltningen. Dette bidrar til å ivareta både kundenes, investorenes og samfunnets interesser.

Dette er i tråd med eiendomssektorens Veikart mot 2050. Storebrand var det første eiendomsselskapet som tilsluttet seg visjonen og de ti strakstiltakene. Strategien støtter seg også på Bygg 21-rapporten 10 kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og områder, og rapporter om planetens tåleevne.

Klima og energi

Redusere klimagassutslippene fra eiendoms-virksomheten for å møte 1,5-graders målet i Paris-avtalen, og gjøre eiendommer og forvaltningspraksis robuste mot klimaendringer og klimarisiko. Tilpasning til lavutslippssamfunnet, med bl.a redusert energibruk og transport, fremme fornybar energi.

Sirkulærøkonomi og materialer

Høy grad av om- og gjenbruk av materialer, redusert bruk av nye naturressurser, reduserte avfallsmengder og økt sorteringsgrad (støtter også klimakutt).

Liv på land og i vann

Null forurensning av luft, jord eller vann fra eiendommene. Styrke biologisk mangfold, økologisk kvalitet og blå-grønne ressurser, utnytte takflater, redusere vannforbruk.

Helse og trivsel

Fremme gode bygg- og bymiljøkvaliteter, helse, trivsel, sikkerhet og produktivitet, og redusere tilhørende risiko til et minimum - hos kunder, ansatte, i leverandørkjede og i nærmiljøet.

Vi integrerer miljø og bærekraft i den løpende driften av våre eiendommer

Våre tre fokusområder inkluderer:

1. Miljøeffektiv drift omfatter
  • systematisk arbeid med konkrete mål, tiltaksplaner og løpende oppfølging på viktige miljøaspekter – per eiendom
  • redusert energiforbruk 26 prosent siste fem år (2012-2018)
  • redusert vannforbruk 26 prosent siste fem år
  • fossilfri energiforsyning

2. «Grønne leieavtaler»

Vi samarbeider med våre leietakere om mål og tiltak. Dette kalles "grønn leieavtale".

3. Leverandør-samarbeid: Vi krever en høy bærekraftstandard fra leverandører – både i produkter og løsninger

For å sikre en bærekraftig utvikling av eiendomsbransjen, samt gode rammebetingelser, har Storebrand engasjert seg i ulike faglige og bransjeorienterte interessefellesskap:

  • Etablert Grønn Byggallianse og Norwegian Green Building Council
  • Vi sponser og støtter utviklingen av BREEAM NOR


Fant du det du lette etter?