Storebrandstandarden

Vi arbeider systematisk for å investere i selskaper som bidrar til en bærekraftig utvikling. Vår langsiktige visjon for år 2050 er en verden der ni milliarder mennesker lever godt og innenfor jordens bæreevne.

Bakgrunn for «Storebrandstandarden»

Visjonen kan nås dersom stater og selskaper, gjennom sin kjernevirksomhet, bidrar til å løse samfunnsutfordringer på en bærekraftig måte. Gitt dagens bærekraftsutfordringer, vil de også være best posisjonert for økt lønnsomhet og vekst. Basert på vår visjon, etablerte Storebrand en standard for bærekraftige investeringer, kalt Storebrandstandarden, i 2005. Den gjelder alle Storebrands fond og pensjonsmidler og skal bidra til å sikre våre kunders framtidige avkastning.

Ved alvorlige og/eller systematiske brudd på kriteriene i Storebrand-standarden, benytter konsernet sin rolle som eier til å søke å oppnå forbedringer i dialog med selskapet. Dersom dialogen ikke fører fram, kan et selskap bli utelukket fra investering. Dette anses som siste utvei, i tilfeller hvor selskapet ikke viser vilje til forbedring. Et selskap vil kunne utelukkes også dersom et datterselskap, hvor selskapet har kontrollerende eierskap, normalt 50 prosent eller mer, begår brudd.

I tillegg til Storebrand-standarden har vi en rekke tilleggskriterier,som gjelder for utvalgte fond og spareprofiler.

Les mer om våre utelukkelser

«Storebrandstandarden» omfatter følgende kriterier:

Folkerett og menneskerettigheter

Storebrand skal ikke investere i selskaper som bidrar til alvorlige brudd på internasjonal rett, altså folkeretten. Storebrand legger særlig vekt på internasjonal humanitær rett og grunnleggende menneskerettigheter. Innenfor internasjonal humanitær rett er kriteriet blant annet basert på Haag- og Genève-konvensjonene. Bidrag til folkemord eller til militær aktivitet i ulovlig okkuperte territorier, regnes blant de mest alvorlige bruddene.

Når det gjelder menneskerettigheter, er kriteriet blant annet basert på FNs mest sentrale menneskerettighetskonvensjoner og ILOs konvensjoner. Barnearbeid, tvangsarbeid og brudd på retten til liv og helse anses å være blant de mest alvorlige bruddene.

I analysen av potensielle utelukkelsessaker er et grunnleggende spørsmål hvilken forbindelse det er mellom selskapets virksomhet og menneskerettighetsbruddet. Eksempler på andre faktorer som vurderes, er antall berørte mennesker og antall episoder. Risikoen for gjentakelse er vesentlig i helhetsvurderingen. Storebrand analyserer også saker hvor et selskaps hovedleverandører, prosjektpartnere eller andre samarbeidspartnere gjentatte ganger bryter med kriteriet.Korrupsjon og økonomisk kriminalitet

Storebrand skal ikke investere i selskaper som er involvert i grov korrupsjon. Kriteriet baseres blant annet på FNs konvensjon mot korrupsjon. Beskyldninger om å gi eller motta utilbørlige fordeler, enten i privat eller offentlig sektor, er dermed omfattet av kriteriet. Annen alvorlig økonomisk kriminalitet, som skatteunndragelse og underslag, er også del av kriteriet.

I analysen av potensielle brudd på vår standard, vurderes blant annet verdien av den utilbørlige fordelen, antall episoder og på hvilket hierarkisk nivå det har skjedd. Risikoen for gjentakelse er vesentlig i helhetsvurderingen. Saker hvor det ser ut til å være en pågående ukultur i et selskap med hensyn til korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet, anses som de mest alvorlige. Dette kriteriet omfatter gambling knyttet til forretningspraksis som ikke er bærekraftig.Alvorlig miljøskade


Storebrand skal ikke investere i selskaper som bidrar til alvorlig miljøskade. Kriteriet er blant annet basert på FNs konvensjon om biologisk mangfold og FNs rammekonvensjon om klimaendringer. I analysen av potensielle brudd på standarden vår er omfanget og reversibiliteten av skadene på økosystemer og menneskers helse to viktige punkt. Risikoen for gjentakelse står sentralt i helhetsvurderingen.

Saker hvor et selskap mangler en systematisk tilnærming til å begrense miljøpåvirkningen av sin virksomhet, og forårsaker irreversibel skade på store eller sårbare områder eller menneskegrupper, anses som mest alvorlig. Kriteriet favner utelukkelser basert på klimarisiko, blant annet selskaper med omfattende interesser i kull eller oljesand, kullbaserte kraftselskap, og palmeoljeproduksjon som ikke er bærekraftig.Kontroversielle våpen

Storebrand skal ikke investere i selskaper som er involvert i utvikling, testing, produksjon, lagring eller transport av kontroversielle våpen, eller produksjon av komponenter eksklusivt beregnet på kontroversielle våpen. Kriteriet omfatter blant annet landminer, klasevåpen, atomvåpen og biologiske og kjemiske våpen. Definisjoner og omfang av utelukkelsene er i henhold til, men ikke begrenset til, den internasjonale Ottawa-avtalen mot anti-personell landminer, den internasjonale konvensjonen mot klasevåpen og ikke-spredningsavtalen for atomvåpen.

Tobakk

Storebrand skal ikke investere i selskaper hvor salget av tobakksprodukter, eller komponenter eksplisitt beregnet på slike produkter, utgjør mer enn fem prosent av totalt salg. Tobakksprodukter defineres som produkter hvor råmaterialet helt eller delvis er tobakksblader. Kriteriet omfatter produsenter og distributører, og selskaper som er involvert i kultivering eller prosessering av tobakk.Cannabis

Storebrand skal ikke investere i selskaper hvor salget av cannabisprodukter som kan brukes som rusmidler, eller komponenter eksplisitt beregnet på slike produkter, utgjør mer enn fem prosent av totalt salg. Cannabis som rusmiddel defineres av FNs konvensjon for narkotiske stoffer. Kriteriet omfatter produsenter og distributører, og selskaper som er involvert i kultivering eller prosessering av cannabis som rusmiddel. Cannabis til medisinsk bruk eller til annen bruk omfattes ikke av kriteriet.Statsobligasjoner

Storebrand skal ikke investere i statsobligasjoner hvor utstedende stat mangler elementære institusjoner for å forhindre korrupsjon, overholde grunnleggende politiske og sivile rettigheter, og bidra til å opprettholde internasjonal fred og sikkerhet. Kriteriet er operasjonalisert ved at stater som er blant de 10 prosent lavest rangerte på Transparency Internationals «Corruption Perceptions Index» eller Verdensbankens «Worldwide Governance Indicators; Control of Corruption Index», blir utelukket.

Det samme gjelder stater som er underlagt sanksjoner av FNs Sikkerhetsråd, eller har en score på 7 på Freedom House’s «Freedom in the World Index».Exchange Traded Funds (ETF)

For at en ETF skal kunne benyttes i forvaltningen, må den følge en "10 prosent-regel". Regelen sier at maksimum 10 prosent av selskapene i ETF-en, eller indeksen den følger, kan være utelukket av Storebrand.

Mer detaljert informasjon er tilgjengelig på forespørsel.

Storebrand investerer for øvrig ikke i selskaper som er utelukket av Norges Bank fra Statens pensjonsfond utland (SPU), der prinsippet for utelukkelse sammenfaller med Storebrand-standarden.

Vedtatt av konsernledelsen i Storebrand ASA: oktober 2005
Sist revidert: 16. desember 2019


Tilleggskriterier til Storebrandstandarden

I tillegg til Storebrandstandarden har vi en rekke tilleggskriterier, som gjelder for utvalgte fond og spareprofiler.

Utelukkelser

Mer om hvilke selskaper vi har ekskludert


Fant du det du lette etter?