Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) - hva vil det si?

Dette kjennetegner Storebrands arbeid med bærekraftige fond

  • Alle fond Storebrand tilbyr er kvalitetssikret etter Storebrand-standarden og Storebrands klimapolicy som utelukker selskaper basert på blant annet internasjonale normer og konvensjoner, kull og lobbyvirksomhet.
  • Er fondet merket som «bærekraftig», betyr det at fondet har bærekraftige investeringer som et investeringsmål blant annet ved at det er fossilfritt og har et betydelig innslag av løsningsselskaper.
  • Storebrand stiller krav til selskapene vi investerer i. Vi bruker vår posisjon som eier til å påvirke og støtte selskapenes til nødvendig omstilling. 
  • Alle fond er merket med vår bærekraftscore. Vi oppgir både bærekraftscore og CO2-avtrykk sammenlignet med gjennomsnittet på de globale børsene.

10. mars 2021 trådte første del av SFDR-regelverket i kraft i EU som inkluderes i norsk lovgivning senere i 2022. Den setter omfattende krav til transparens og åpenhet rundt finansielle produkter, slik at sluttinvestorer kan få en bedre forståelse av hvordan bærekraft integreres.

Siden 2018 har EU jobbet med å utforme en handlingsplan med 10 tiltakspakker - EUs handlingsplan for bærekraftig økonomi. Dette for å øke andelen bærekraftige investeringer, fremme langsiktig visjon og for å gjøre det tydeligere hva som faktisk er bærekraftig eller ikke. I tillegg skal det hindre grønnvasking i kommunikasjonen av mer eller mindre bærekraftige produkter og sørge for likere nasjonale lover og regler når det kommer til kommunikasjon av bærekraft. Handlingsplanen kommer derfor til å påvirke finansnæringen positivt i årene fremover, og har fått navnet Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

SFDR er forkortelsen for Sustainable Finance Disclosure Regulation, og krever for første gang at fondsforvaltere gir informasjon om ESG-risikoen og den negative effekten av investeringene deres på samfunnet og planeten, med sikte på å unngå grønnvasking ved å klassifisere fondene som artikkel 6, 8 eller 9.

Forskriften vil øke informasjonen som er tilgjengelig for investorer om både potensielle positive og negative effekter av investeringene og den tilhørende ESG-risikoen.

Les også: Velkommen til EUs Green Deal

Videre stiller regelverket krav til å kategorisere fond etter i hvilken grad fondet hensyntar bærekraft, enten i form av egenskaper (artikkel 8) eller konkrete målsetninger (artikkel 9). Det er viktig å bemerke at regelverket i seg selv ikke legger føringer for hvilke investeringer man kan eller ikke kan ha for å oppfylle kravene, men snarere stiller krav til åpenhet og rapportering for produkter som promoteres som bærekraftige produkter (artikkel 8 og 9).

Klassifiseringen rangerer ikke produkter på hvor gode de er på bærekraft

Klassifiseringen skal gjøre det enklere å skille mellom fond som har bærekraft som en målsetting (artikkel 9), fond som fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper (artikkel 8) og fond som ikke fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper (artikkel 6).

Kunder som ønsker en bærekraftige profil på sine spareprodukter bør primært vurdere produkter som er klassifisert som artikkel 8 eller 9, men det er viktig å presisere at klassifiseringen i seg selv ikke rangerer produkter på hvor gode de er på bærekraft. Ulike produkter vil ha ulike tilnærminger til integrasjon av bærekraft. Målet er like fullt at med strengere krav til dokumentasjon på hvordan dette hensyntas og påvirker det enkelte produkt, vil kunder ha et bedre grunnlag for å vurdere hvordan ulike produkter er i tråd med egne ønsker og forventninger til en bærekraftig forvaltning.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?