Klimapåvirkning i investeringene våre

Storebrand er Norges største private investor, med over 1037 milliarder kroner under forvaltning. Vi var tidlig ute med å tilpasse investeringene våre etter klimapåvikning.

Både muligheter og risiko

Vi har integrert klimapåvirkning i vår bærekraftsrangering av selskaper. Vi leter etter selskaper som leverer innovative og bærekraftige produkter, og erfarer at forbrukere oftere og oftere setter likhetstegn mellom kvalitet og bærekraft. Forbrukerne er dermed driverne bak det grønne skiftet. Nye investeringstyper som grønne obligasjoner opplever stor vekst og er med på å kanalisere penger mot klimavennlige løsninger.

Samtidig er klimaendringene en av de mest omfattende risikofaktorene innenfor bærekraft. To tredeler av påviste fossile energireserver kan ikke utnyttes hvis verden skal nå 2-gradersmålet, ifølge International Energy Agency. Storebrand unngår derfor å investere i selskaper med stor negativ klimapåvirkning. Som et resultat av det har vi utelukket rundt 60 selskaper.

Les mer om selskaper vi ikke investerer i under «Utelukkelser».

Muligheter

Klimapåvirkning står sentralt i alle våre investeringer, og når vi analyserer selskaper. Bærekraftsanalysen identifiserer de selskapene som har en positiv påvirkning på klimaet.

Storebrand har over 786 milliarder kroner under forvaltning og vi jobber aktivt med å investere i selskaper som tar bærekraft på alvor. Vi gjennomfører omfattende bærekraftsanalyser av de selskapene vi kan investere i. Analysen har to hovedkomponenter; praksisanalyse og posisjoneringsanalyse. Analysen tilpasses den enkelte sektor, slik at klimavurderingen tilpasses selskapstype.

Praksisanalysen vurderer selskapenes bærekrafts- og klimaarbeid. Posisjoneringsanalysen fokuserer på selskapenes muligheter og risiko relatert til klimaendringer og fremtidige regelendringer.

Elementer vi vurderer er:

 • selskapenes satsning på fremtidsrettede løsninger/ny teknologi
 • bruk av fornybar energi samt effektiv energibruk
 • miljøkrav til leverandører
 • miljøvennlige produkter, tjenester og løsninger
 • fossil eksponering
 • styringssystemer for miljø
 • miljøsertifisering
 • karbonintensitet i produksjonen
 • utslipp av klimagasser

Selskaper med «standard assets» i energisektoren vil vurderes i forhold til grad av investeringer i kullutvinning og oljesand.

Vår analyse omfatter 3000 selskaper. Hvert selskap får en poengsum fra 0 til 100 som viser hvor bærekraftige de er. Poengsummen og rangeringen bruker vi i samtlige investeringsbeslutninger, også i indeksnære produkter. Vi invester mer i bærekraftige selskaper, og mindre i selskaper som ikke fokuserer på bærekraft i sin drift = lav poengsum.

Grønne obligasjoner

Storebrand er en av Europas største investorer innenfor grønne obligasjoner. Grønne obligasjoner er et nytt finansielt instrument som gjør det mulig for långiveren både å velge hvem de skal låne penger til og hva pengene skal gå til. Grønne obligasjoner gir samme finansielle vilkår som vanlige obligasjoner, men bidrar til en grønn omstilling. Klimaobligasjoner (Climate Bonds) og samfunnsobligasjoner (Social Bonds) omfattes også av vårt arbeid.

Grønne obligasjoner omfatter ofte prosjekter som omhandler:

 • fornybar energi
 • energieffektivitet (inkludert effektive bygg)
 • bærekraftig avfallshåndtering
 • bærekraftig eiendomsutvikling (inkludert skogbruk og jordbruk)
 • bevaring av biologisk mangfold
 • lavutslipps-transport
 • vannrensing
 • drikkevannsforsyning

Grønne obligasjoner skal – som hovedregel – følges av en tredjepartsvurdering. Vi vil vedlikeholde en liste av forhåndsgodkjente aktører for tredjepartsvurderinger (eksempelvis kompetanse og erfaring). Vår analyseavdeling på bærekraft vil også gjøre en selvstendig vurdering av kvaliteten på tredjeparts-vurderingen (eksempelvis relevans og vesentlighet).

Storebrand har som ambisjon at porteføljen av grønne obligasjoner skal gi reelle forbedringer. Det vil si at de skal ha en positiv effekt på miljø og samfunn, og samtidig kunne vise til god, finansiell kvalitet. For å sikre at rapporteringen er i tråd med våre kvalitetskrav vil vi årlig revidere porteføljen. Både finansiell rapportering og impact-rapportering vil bli vurdert både av vårt investeringsteam og bærekraftsanalytikerne våre.

Klimarisiko

Vi jobber for å redusere klimapåvirkning gjennom investeringene våre. Vi har identifisert de mest karbon-eksponerte selskapene, primært innenfor oljesand og kull, og utelukket dem fra vårt investeringsunivers. I tillegg har vi rettet oppmerksomheten mot den andre siden av klimaligningen, gjennom å utelukke palmeoljeplantasjer som ikke driver bærekraftig.

Kull-utelukkelser

I følge FNs klimapanel (IPCC) må forbruket av kull reduseres med opp mot 80 prosent innen 2030 og opp mot 100 prosent i 2050. Som følge av dette, startet Storebrand utfasing av kull i 2018 og senket taket for selskapers kullandel fra 30 prosent til 25 prosent. Annethvert år frem til 2026 skal vi kutte enda fem prosent, helt til selskapet er helt ute av kullinvesteringer. I tillegg utelukker vi selskaper som har godkjent planer om å bygge nye kullkraftverk. Grensen for utelukkelse er anlegg på 1000 MW eller mer i konstruksjonsfasen.

I 2019 strammet vi kullkriteriet ytterligere ved å legge til en absolutt terskel. Det betyr at vi også ekskluderer selskaper som produserer over 20 millioner tonn kull i året – eller som har over 10 000 megawatt i kullkraftkapasitet.

Oljesand-utelukkelser

Det er flere årsaker til at vi vurderer oljesand som problematisk;

 • utslipp av klimagasser
 • vannforbruk
 • utslipp av kjemikalier
 • tap av biologisk mangfold
 • problemer med rehabilitering av områdene etter endt utvinningsvirksomhet
 • grunnleggende menneskerettigheter

Utfordringene er – etter vår oppfatning – så store at det ikke vil la seg gjøre å drive denne virksomheten på en bærekraftig måte.

Sammenligninger mellom oljesand og annen oljeutvinning viser at klimaeffekten fra oljesandutvinning er langt høyere enn ved konvensjonell olje.

Siden vi først reduserte vår eksponering mot oljesand i 2013, har det vært sterke økonomiske argumenter mot oljesand. I november 2014 publiserte Carbon Tracker en rapport som estimerte at 92 prosent av fremtidig produksjon av oljesand vil kreve en pris på $80 pr. oljefat for å gå i null, og en antatt høyere markedspris for å bli godkjent. Selv uten å spekulere i fremtidig oljepris, kan det være vanskelig å forsvare oljesandutvinning økonomisk. Vi jobber også med «aktivt eierskap» på området, og har i en årrekke gått sammen med Greenpeace og stemt imot Statoils engasjement innenfor oljesand i Canada.

Vår policy om avskoging

Vår policy mot avskoging er vår minimumsstandard for investeringer og skisserer målene for engasjementet vårt. Vi oppfordrer til høyere standarder og samarbeider med andre investorer for å hjelpe selskaper å forbedre seg. Denne policyen beskriver hva vi forventer av selskaper når det gjelder offentliggjøring og styring av risiko rundt avskoging.The Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)
 • I 2017 begynte Storebrand å kartlegge hvordan konsernet kan adressere klimarisiko i våre investeringer basert på anbefalingene til «The Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)».
 • Rammeverket ble benyttet i arbeidet med å strukturere informasjon i vår årsrapport for 2017.
 • I 2018 har Storebrand Kapitalforvaltning deltatt i UNEP FIs investorgruppe for TCFD-implementering for å ta steget videre mot mer utfyllende rapportering. Det kan du lese mer om på UNEP/FIs sider.
 • Gjennom PRI har Storebrand tett dialog med selskapene vi er investert i for å sikre optimal utveksling av informasjon gjennom TCFD.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?

    


© Storebrand 2023