Bærekraftsscore – vår metode

Vi investerer mer i bærekraftige selskaper som evner å tilpasse sin virksomhet til en verden i endring. Det gir forventninger om lavere risiko, og høyere langsiktig avkastning til kundene våre.

Storebrand Asset Management har siden 1995 hatt et sterkt fokus på bærekraftige investeringer. Vi mener at det å investere i selskaper som er godt posisjonert for å bidra til oppnåelsen av FNs bærekraftsmål (Sustainable Development Goals, SDG), vil gi en bedre risikojustert avkastning for våre kunder over tid.

Siden 1997 har Storebrand brukt en intern bærekraftsscore for å gi tilleggsinformasjon til investeringsbeslutninger. Scoren har blitt forbedret inkrementelt i takt med en økende tilgang til ESG data og en sterkere integrering i konsernets investeringer. Storebrands bærekraftsscore rangerer selskaper basert på deres miljømessige, sosiale og styringsmessige (ESG) risikoer og muligheter representert av produkter, tjenester og drift. Vi bruker bærekraftsscoren i kombinasjon med annen kvalitativ informasjon, for å gi porteføljeforvaltere en bedre forståelse av selskapers posisjon på risiko og muligheter innen bærekraft. Scoren er brukt til å optimere porteføljer mot bedre selskaper og for å beregne vår egen fondsmerking, slik at det blir enklere å finne de mest bærekraftige produktene.

Bærekraftsscoren beregnes for over 4500 selskaper, og er basert på en skala fra 0-100. Den består av to byggeklosser: ESG risiko og SDG muligheter. ESG Risk Score står for 50% av total poengsum, og består av data fra Sustinalytics ESG Risk Rating. Den måler selskapers eksponering til, og styring av, finansielt relevant bærekraftsrisiko. På SDG mulighetssiden, som også teller 50%, analyserer vi ESG datakilder for å finne selskaper med produkter og tjenester som bidrar positivt til oppnåelsen av finansielt relevante SDGer.

Her benyttes vår interne løsningsselskapsanslyse sammen med data fra FTSE Russel Green Revenue. SDG-scoren har også en operasjonell dimensjon, spesifikt knyttet til likestilling.

Porteføljeforvaltere i Storebrand har tilgang til bærekraftsscoren på flere nivåer: Total Score, ESG Risiko Score, SDG Score, og underliggende rådata. Datakilder som bygger opp under bærekraftsscoren er nøye utvalgt fra høykvalitets dataleverandører, blandet med egne analyser fra Storebrand. Følgende dataleverandører inngår i scoren:

 • ESG Risiko Score: Sustainalytics ESG Risk Rating (50%)
 • SDG Score - Produktter & tjenester: FTSE Russell Green Revenue og intern analyse (40%)
 • SDG Score - Operasjoner: Equileap data på likestilling (10%)

Bærekraftsscoren er relevant på tvers av aktivaklasser. Implementeringen av scoren avhenger av forvaltningsstil og risikoprofil i ulike fond og porteføljer.

Barekraftsscore_ps

FNs bærekraftsmål i investeringer

Siden Paris-avtalen og FNs bærekraftsmål ble lansert i desember 2015, har Storebrand aktivt jobbet med å integrere FNs bærekraftsmål i analysene våre på bærekraftige investeringer. Årsaker til dette er følgende:

 • SDG-ene bidrar med et forståelig overordnet rammeverk for bærekraft
 • De representerer både finansiell risiko og muligheter
 • De er langsiktige, med en tidshorisont mot 2030
 • Målene er universelle, noe som gir et bredt anvendelig rapporterings- og kommunikasjonsverktøy

Integreringen av FNs bærekraftsmål i investeringsanalysene startet med en vesentlighetsanalyse. Hensikten var å finne målene med størst finansiell relevans, som medfører en reell påvirkningsmulighet for selskapene i vårt investeringsunivers. Metodikken var et litteraturstudium med en mapping av relevante sektorer mot SDG-indikatorer. Resultatet av denne analysen var en kategorisering av målene i tre nivåer: "Risks and Opportunities in Core Business", "Key Enablers" og "Fundamental Outcomes". Første nivå, "Risks and Opportunities", omfatter SDG-er som kom ut på toppen som mest relevante for selskapene vi investerer i.

De fleste selskapers forretningsvirksomhet kan knyttes direkte til disse SDG-ene. Selskapene som opererer i tilhørende sektorer har størst direkte påvirkning på målene gjennom sine produkter og tjenester. Det andre nivået kalt "Key Enablers" refererer til målene som selskaper kan påvirke gjennom egen drift. Disse målene inkluderer likestilling gjennom mål 5 og anti-korrupsjon gjennom mål 16. Det siste nivået, "Fundamental Outcomes", omfatter SDG-er som er mer statlig orienterte og mindre relevante for selskapers direkte operasjonelle drift, produkter og tjenester. Likevel vil disse målene påvirkes av målene på toppen av tabellen, slik at en positiv effekt kan oppnås ved god håndtering av målene med høyest finansiell relevans.

Etter å ha identifisert SDG-er med høy finansiell relevans for selskaper, utviklet bærekraftsteamet spesifikke Key Performance Indicators (KPI-er) for hvert prioriterte mål.

For mål 7, Ren energi, blir selskaper for eksempel målt på energieffektivitet og fornybar energi.

For mål 5 som gjelder likestilling, og for mål 8 som gjelder anstendig arbeid, blir selskaper vurdert blant annet på prosentandel av kvinner i styret og ledelsen, andel kvinner i arbeidsstyrken og retningslinjer og programmer for å sikre lik lønn for likt arbeid.

Bruk av bærekraftsratingen

For å oppsummere brukes bærekraftsratingen til å identifisere selskaper som er utsatt for risiko gjennom Sustainalytics ESG Risk Rating, samt muligheter gjennom Storebrand SDG Score. De løsningsorienterte selskapene som er godt posisjonert for fremtiden identifiseres gjennom denne analysen. Informasjon om risiko og muligheter kan dermed gi støtte til investeringsbeslutninger. Eksempler på bruk er fundamental analyse, trendanalyse og porteføljeoptimering på bærekraftsindikatorer.

Klimaendringer

Klimaendringer er en av de mest omfattende risikofaktorene innenfor bærekraft. Klimaendringer er den ene, globale megatrenden som påvirker alle de andre trendene. Klimaendringer påvirker for eksempel ressurstilgangen negativt, som tilgang til ferskvann, matproduksjon og biologisk mangfold. Klimapolitikken vil legge føringer på energiproduksjonen i årene som kommer.

Samtidig vil konsekvensene av klimaendringene bli størst i fremvoksende økonomier. Risikoen for selskaper øker på flere områder, som skader på anleggsmidler, økte råvarekostnader, regulatoriske endringer, omdømmerisiko og sosial uro. Men endringer innebærer også muligheter, for eksempel innenfor ressurseffektivisering og bærekraftige produkter.

Bærekraft i praksis

I denne analysen bruker vi selskapenes egne rapporterte data til å vurdere selskapet etter såkalte ESG-kriterier. Man ser da på hvordan selskapet jobber med miljøutfordringer (E), sosiale forhold (S) og selskapsstyringen (G), og vurderer hvert enkelt selskap ut fra over 100 ulike parametere.


Noen av områdene som blir dekket av analysene er som følger:

Miljøutfordringer (E)

 • Air emissions and corresponding management systems for reduction and phasing out of HCFC
 • Waste management systems
 • Water management systems and water use
 • Renewable energy
 • Bio-diversity programs
 • Certification of sourced products. Forest Stewardship Council (FSC) certification
 • Genetically Modifies Organisms (GMO) policy and Genetic Engineering Policy
 • Policy and programs for animal welfare and animal testing based on World Organization for Animal Health (OIE) criteria
 • Mining Site Closure & Rehabilitation
 • Oil Spill Disclosure & Performance
 • In all sectors companies are assessed on the use of Best available techniques, contingency plans and training programs

Sosiale forhold (S)

 • Human rights policy and management system
 • Health and safety
 • Community relations
 • Discrimination and diversity policies
 • Employee fatalities
 • ESG supply chain monitoring, audits, disclosure and management


Selskapsstyring (G)

 • Bribery and corruption policy

 • Whistleblower programs

 • Separation of Board Chair and CEO

 • Board and committee independence and renumeration

 • Tax disclosure and country by country reporting

 • Lobbying activities

 • ESG Reporting, including use of Global Reporting Initiative (GRI) G4 framework

 • Company and ownership structure transparency

Storebrand benytter et poengsystem hvor for eksempel selskaper som har over 30 prosent kvinner i ledelsen blir belønnet med poeng, mens de som ikke har noen kvinner i ledelsen blir trukket ned. I tillegg tilbyr Storebrand et investeringsprodukt, "Bølgen Likestilling" for kunder som vil investere i de selskapene som skårer høyest på likestilling. Her er det et krav til selskaper at de må ha minst 40 prosent kvinner i ledelsen.

Viktige bærekraftstemaer

Avskoging

Global oppvarming er en av de viktigste utfordringene verden står overfor. Gjennom internasjonale klimaforhandlinger har verdens land blitt enige om å holde den globale temperaturøkningen godt under to grader og arbeide for å begrense økningen til 1,5 grader. En temperaturøkning utover dette nivået vil ifølge FNs klimapanel (IPCC) føre til farlige og uforutsigbare klimaendringer. Panelet mener videre at avskoging fra tropisk skog utgjør 11 prosent av de årlige totale klimagassutslippene.

Hvis verden skal greie å begrense den globale oppvarmingen til to grader, må vi ta vare på regnskogen. Regnskogen er et gigantisk karbonlager og et effektivt klimatiltak, og sørger samtidig for at mennesker og arter som er avhengige av skogen ikke mister sitt livsgrunnlag.

Storebrand jobber målrettet for å redusere eksponeringen mot aktivitet som har en negativ påvirkning på klimaet. Vi har lenge jobbet med palmeolje og også styrket arbeidet vårt på avskoging ved å adressere andre viktige drivere til tap av regnskog, nemlig soya, storfe og tømmer.

Gjennom engasjementet vårt i FNs Principles for Responsible Investments (UN PRI) samarbeider vi med andre investorer for å påvirke selskaper til bærekraftig produksjon og for at de skal ta ansvar for hele verdi- og leveransekjeden for eget produkt. Vi utelukker også selskaper som ikke driver bærekraftig innenfor denne sektoren.

Palmeolje: 13 selskaper er utelukket.

Vannrisiko

Alle selskaper i Storebrand investeringsunivers bærekraftsvurderes, også på miljøområdet. En lang rekke temaer undersøkes.

Temaene skal dekke områder hvor selskapenes aktivitet kan ha en negativ effekt på omgivelsene (og andre interessenter), og i noen tilfeller også fordi selskapene kan være utsatt for risiko som følge av mangelfull håndtering av emnet. Ett slikt område er vannproblematikk. Næringsvirksomhet kan utgjøre en trussel for en bærekraftig forvaltning av vannressurser. God og stabil vanntilgang er nødvendig for mange typer virksomheter. Dersom ett gruveselskap opererer i et område hvor det mister tilgang til vannressurser, kan det komme til å måtte legge ned virksomheten.

Med effekter av klimaendringer har vannproblematikken tilspisset seg. Rent vann er essensielt for enkeltmennesket i dagliglivet,og har samtidig vært grunnlag for konflikter mellom land. Vann er også adressert i FNs bærekraftsmål. Hele 72 prosent av jordas overflate er dekket av vann, men bare en liten del av dette, 3 prosent, er ferskvann eller bundet opp i isbreer eller skjult i grunnen.

I Storebrands vurdering av et selskaps praksis inngår en hel rekke elementer som er avgjørende for i hvilken grad et selskap påvirker og blir påvirket av tilstanden til verdens vannressurser. Vi vurderer for eksempel:

 • miljøpolicyen til selskapet og hvilke systemer som er innført for å påse at policyen følges opp i praksis, og om systemene er sertifisert.
 • i hvilken grad selskapet utfører Sustainability Impact Assessment
 • selskapers Water Management Program


For å evaluere hvor vellykket policies og systemer for vannhåndtering er så ser vi også på:

 • selskapets faktiske vannintensitet
 • involvering i miljøhendelser, for eksempel oljeutslipp til vann


I Storebrands vurdering inngår i tillegg en rekke faktorer som kan ha stor effekt på vannkvalitet, blant annet:

 • praksis for behandling av farlig avfall
 • initiativer for bærekraftig landbruk
 • initiativer for bærekraftig akvakultur

Datasettene som omhandler vann er vektet høyere for selskaper som tilhører sektorer med et spesielt stort vannforbruk, som for eksempel gruveselskaper og papirprodusenter.

I Storebrands vurdering inngår også hvordan et selskaps produkter kan bidra positivt til redusert miljøbelastning. Eksempler er utvikling av teknologi for å rense ballastvann og bygninger med gode miljøkvaliteter som også bidrar til vanneffektivitet.

Likestilling

I Storebrand analyserer vi alle selskapene i vårt investeringsuniverset mot likestilling. Vi vurderer ikke bare om selskapene har en policy for å unngå kjønnsdiskriminering, men også om de aktivt jobber mot FN bærekraftsmål nr. 5 på likestilling og nr. 8 på anstendig arbeid.

Først om 217 år anslår World Economic Forum at det er full likestilling mellom kjønnene i arbeidsmarked, gitt dagens utvikling. Det har ikke vært framskritt i de siste 10 årene, og siste året ser det ut at det går motsatt vei. Rapporten til the World Economic Forum viser at land taper milliarder ved ikke å utnytte potensialet som ligger hos kvinner.

Flere solide studier viser at selskaper med en god kjønnsbalanse og høy kvinneandel i ledelse og styrer gjør det bedre enn tilsvarende selskaper med dårlig representasjon. De skårer ofte høyere på områder som omstillings- og innovasjonsevne, inkludert finansielle resultater, sammenlignet med andre selskaper. Studier understreker at det finnes en klar sammenheng mellom en god likestillingskultur i selskaper og god finansielle resultater.

Derfor vurderer Storebrand likestilling som en viktig faktor i sin bærekraftsanalyse. Vi gjør det fordi det lønner seg og fordi vi vil ha et mer rettferdig arbeidsmarked.

Noen av de indikatorene vi vurderer selskaper på er:

 • Percentage of women on Board of directors
 • Percentage of women in senior management
 • Percentage of women in the workforce
 • Equal pay for equal work policy and programmes
 • Mentoring and training of women so they can access leadership positions
 • Recruitment strategy to ensure non-discrimination
 • Gender equality requirement to contractors and subcontractor

Storebrand benytter et poengsystem hvor for eksempel selskaper som har over 30 prosent kvinner i ledelsen blir belønnet med poeng, mens de som ikke har noen kvinner i ledelsen blir trukket ned. I tillegg tilbyr Storebrand et investeringsprodukt, "Bølgen Likestilling" for kunder som vil investere i de selskapene som skårer høyest på likestilling. Her er det et krav til selskaper at de må ha minst 40 prosent kvinner i ledelsen.

Nyhet!

Vi har gjort det enklere å velge fond som bidrar til FNs bærekraftsmål. Fondsmerkingen reflekterer hvor bærekraftige selskapene i fondet er. Ratingen går fra 1-10, der 10 er best.