Løsningsselskaper og Storebrands bærekraftsscore

Vi investerer mer i selskaper som som tar hensyn til bærekraft og evner å tilpasse sin virksomhet til en verden i endring. Vi mener det gir lavere negativ risiko, og mer robuste investeringer for kundene våre.

«Løsningsselskaper»

Vi investerer mer i selskaper som gjennom sitt virke bidrar til en bærekraftig utvikling og at vi når FNs bærekraftsmål.

Løsningsselskaper opererer ofte innenfor sektorene fornybar energi, smarte byer, sirkulær økonomi, resirkulering, elektrifisering av kollektivtransport, vannforvaltning, bærekraftige materialer og teknologi, ansvarlig forbruk og produksjon med videre.

Storebrands bærekraftsscore

Storebrand Asset Management har siden 1995 hatt et sterkt fokus på bærekraftige investeringer. Vi mener at det å investere i selskaper som er godt posisjonert for å bidra til oppnåelsen av FNs bærekraftsmål (Sustainable Development Goals, SDG), vil gi en bedre risikojustert avkastning for våre kunder over tid.

Siden 1997 har Storebrand brukt en intern bærekraftsscore for å gi tilleggsinformasjon til investeringsbeslutninger. Scoren har blitt forbedret inkrementelt i takt med en økende tilgang til ESG data og en sterkere integrering i konsernets investeringer. Storebrands bærekraftsscore rangerer selskaper basert på deres miljømessige, sosiale og styringsmessige (ESG) risikoer og muligheter representert av produkter, tjenester og drift. Vi bruker bærekraftsscoren i kombinasjon med annen kvalitativ informasjon, for å gi porteføljeforvaltere en bedre forståelse av selskapers posisjon på risiko og muligheter innen bærekraft. Scoren er brukt til å optimere porteføljer mot bedre selskaper og for å beregne vår egen fondsmerking, slik at det blir enklere å finne de mest bærekraftige produktene.

Bærekraftsscoren beregnes for over 4500 selskaper, og er basert på en skala fra 0-100. Den består av to byggeklosser: ESG risiko og SDG muligheter. ESG Risk Score står for 50 % av total poengsum, og består av data fra Sustainalytics ESG Risk Rating. Den måler selskapers eksponering til, og styring av, finansielt relevant bærekraftsrisiko. På SDG mulighetssiden, som også teller 50 %, analyserer vi ESG datakilder for å finne selskaper med produkter og tjenester som bidrar positivt til oppnåelsen av finansielt relevante bærekraftsmål.

Her benyttes vår interne løsningsselskapsanalyse sammen med data fra FTSE Russel Green Revenue. SDG-scoren har også en operasjonell dimensjon, spesifikt knyttet til likestilling.

Porteføljeforvaltere i Storebrand har tilgang til bærekraftsscoren på flere nivåer: Total Score, ESG Risiko Score, SDG Score, og underliggende rådata. Datakilder som bygger opp under bærekraftsscoren er nøye utvalgt fra høykvalitets dataleverandører, blandet med egne analyser fra Storebrand. Følgende dataleverandører inngår i scoren:

  • ESG Risiko Score: Sustainalytics ESG Risk Rating (50%)
  • SDG Score - Produkter & tjenester: FTSE Russell Green Revenue og intern analyse (40%)
  • SDG Score - Operasjoner: Equileap data på likestilling (10%)

Bærekraftsscoren er relevant på tvers av aktivaklasser. Implementeringen av scoren avhenger av forvaltningsstil og risikoprofil i ulike fond og porteføljer.

 

Barekraftsscore_ps

Vi har gjort det enklere å velge fond som bidrar til FNs bærekraftsmål. Fondsmerkingen reflekterer hvor bærekraftige selskapene i fondet er. Ratingen går fra 1-10, der 10 er best.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?