Vår bærekraftsanalyse gjør valget enkelt

Vi mener selskaper som tilpasser seg den globale utviklingen vil være fremtidens potensielle vinnere. Derfor analyserer vi deres praksis og posisjon knyttet til bærekraft. Vi setter så sammen fond og pensjonsporteføljer, og merker dem etter hvor bærekraftige de er.

Bærekraftsnivået viser hvor bærekraftig et fond er

Vi utfører sektoranalyser og rangerer alle selskaper i en sektor ut i fra deres praksis og posisjon knyttet til bærekraft. Gjennom denne analysen identifiserer vi de selskapene som ser mulighetene og utfordringene som ligger i fremtidens markeder.

For eksempel ser vi på hvorvidt selskapene har bærekraftige produkter og tjenester, og om de produseres på en effektiv måte, med tanke på råvarer og energi. Hvor bærekraftige selskapene i fondet er, danner grunnlaget for fondets bærekraftsnivå.

Les om hvordan vi analyserer selskaper

For å gjøre det enkelt å kunne se hvor bærekraftig et fond er, merker vi alle fond med et bærekraftsnivå. Denne merkingen er vår vurdering av hvor bærekraftig fondet er. Skalaen går fra 1-10, der 10 gir den beste rangeringen.

Bærekraftsnivået er avhengig av flere faktorer, blant annet fondets geografiske spredning. I framvoksende markeder er bærekraftsarbeidet i selskapene ofte mindre profesjonalisert, og fond som satser på disse markedene vil derfor ha et lavere bærekraftsnivå. Det finnes ikke tilstrekkelig data på alt vi investerer i, og der vi mangler data, bruker vi snittet for liknende investeringer.


Bærekraftsrating – slik rangerer vi selskaper

Selskaper som er gode på bærekraft, er bedre posisjonert for å tjene penger i en verden som endrer seg i tråd med FNs bærekraftsmål og Parisavtalen. Derfor er det viktig å sikre at porteføljeforvaltere har nødvendige verktøy for å gi god beslutningsstøtte og muligheter til å identifisere risiko og muligheter innenfor bærekraft. Storebrand har utviklet en bærekraftsrating for å kunne gi selskapsspesifikk bærekraftsinformasjon.

Ratingen adresserer prestasjon på bærekraft gjennom miljømessige, sosiale og styringsmessige (ESG) faktorer. Den er relevant på tvers av aktivaklasser, og implementeres på litt ulike måter i forskjellige fond, avhengig av forvaltningsstil. Bærekraftsratingen er basert på to input-filer:

  • en ESG-risikorating, som er operasjonelt orientert og leveres av vår dataleverandør for bærekraftsdata
  • en Storebrand-utviklet mulighetsrating som tar utgangspunkt i selskapers risiko og muligheter knyttet til finansielt relevante bærekraftsmål (SDG)

Selskaper som har bærekraftige løsninger som kjernen i sin forretningsmodell får tilleggspoeng, mens selskaper som hindrer oppnåelse av bærekraftsmålene får trekk i poengsummen. Resultatet er en rating fra 0 til 100, som deretter leses inn i forvaltningsverktøyet SimCorp Dimension for å kunne integreres i investeringsprosessen på en systematisk måte av forvaltere. Bærekraftsratingen oppdateres to ganger i året. I tillegg brukes karbonavtrykk og annen kvalitativ informasjon til å gi forvaltere bedre innsikt i og forståelse av porteføljeselskapenes prestasjon på bærekraft.


FNs bærekraftsmål i investeringer

Siden Parisavtalen og FNs bærekraftsmål ble lansert i desember 2015, har Storebrand aktivt jobbet med å integrere FNs bærekraftsmål i analysene våre på bærekraftige investeringer. Årsaker til dette er følgende:

  • SDG-ene bidrar med et forståelig overordnet rammeverk for bærekraft.
  • De representerer både finansiell risiko og muligheter.
  • De er langsiktige, med en tidshorisont mot 2030.
  • Målene er universelle, noe som gir et bredt anvendelig rapporterings- og kommunikasjonsverktøy.

Integreringen av FNs bærekraftsmål i investeringsanalysene startet med å gjennomføre en vesentlighetsanalyse. Hensikten var å finne hvilke mål som hadde størst finansiell relevans, som medfører en reell påvirkningsmulighet for selskapene i vårt investeringsunivers. gjennom Storebrands investeringer. Metodikken var et litteraturstudium med en mapping av relevante sektorer mot SDG-indikatorer.

Resultatet av denne analysen var en kategorisering av målene i tre nivåer:

  • Risks and Opportunities in Core Business
  • Key Enablers
  • Fundamental Outcomes

Første nivå, «Risks and Opportunities», omfatter SDG-er som kom ut på toppen som mest relevante for selskapene vi investerer i. De fleste selskapers forretningsvirksomhet kan knyttes direkte til disse SDG-ene, og selskapene som opererer i tilhørende sektorer har størst direkte påvirkning på målene gjennom sine produkter og tjenester.

Det andre nivået, kalt «Key Enablers», refererer til målene som selskaper kan påvirke gjennom egen drift. Disse målene inkluderer likestilling gjennom mål 5 og antikorrupsjon gjennom mål 16.

Det siste nivået, «Fundamental Outcomes», omfatter SDG-er som er mer statlig orienterte og mindre relevante for selskapers direkte operasjonelle drift, produkter og tjenester. Likevel vil disse målene påvirkes av målene på toppen av tabellen, slik at en positiv effekt kan oppnås ved god håndtering av målene med høyest finansiell relevans.

Etter å ha identifisert SDG-er med høy finansiell relevans for selskaper, utviklet bærekraftsteamet spesifikke Key Performance Indicators (KPI-er) for hvert prioriterte mål. For mål 7, «Ren energi», blir selskaper for eksempel målt på energieffektivitet og fornybar energi. For mål 5, «Likestilling», blir selskaper målt på prosentandel av kvinner i styret, normalisert for land med kvoteordninger og andre geografiske variasjoner.

Bruk av bærekraftsratingen

Bærekraftsratingen brukes til å identifisere selskaper som er utsatt for risiko gjennom «Sustainalytics ESG Risk Rating», samt muligheter gjennom Storebrand SDG-score. De løsningsorienterte selskapene som er godt posisjonert for fremtiden, identifiseres gjennom denne analysen. Informasjon om risiko og muligheter kan dermed gi støtte til investeringsbeslutninger.

Eksempler på bruk er fundamental analyse, trendanalyse og porteføljeoptimering på bærekraftsindikatorer.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?

    


© Storebrand 2023