Engasjementsprosessen

Engasjementsprosessen

Storebrand-konsernet har tro på at det å utøve rettighetene våre som aksjonærer gir gode resultater. Vi har to hovedtilnærminger til måten vi involverer oss i selskaper på:

 • aktivt engasjement gjennom å bruke stemmeretten i aksjonærmøter
 • aktivt engasjement i form av direkte dialog med ledelsen og styremedlemmene for aksjepostene våre.

Storebrand har en dedikert komité for aktivt eierskap, Aktivt eierskapsforum. Komiteen er satt sammen av ledere og porteføljeforvaltere. I samarbeid med teamet for bærekraftige investeringer avgjør komiteen hvilke temaer som skal være i fokus for aktivt engasjement fra år til år.

Begge virkemidlene kan være svært effektive når det gjelder å ta tak i spørsmål knyttet til miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold. Sammen kan de styrke hverandre gjensidig, og være et effektivt signal til selskaper om vår holdning til ulike viktige saker. Derfor skal vi fortsette å bruke begge metodene til å påvirke selskapenes virksomhet over tid.

Avgjørelsen om å involvere oss i utvalgte selskaper gjøres på grunnlag av en totalvurdering av betydningen av bestemte saker, størrelsen på aksjeposten og i hvilken grad positive endringer er mulig. I tillegg ser vi på mulighetene til å samarbeide med andre investorer.

Dialogen med selskapene kan omfatte å formidle våre synspunkter, både skriftlig og muntlig, til selskapsledelsen på alle nivåer, rådgivere og styret.

Saker vi involverer oss i

Storebrand-konsernet vil vurdere å aktivt involvere oss i selskaper i forbindelse med følgende:

 • alvorlige eller systematiske brudd på menneskerettighetene
 • bestikkelser og korrupsjon
 • alvorlig miljøskade og skade på klimaet
 • selskaper med lav bærekraftsrangering i høyrisikoindustrier
 • selskaper med strategi eller resultater som skiller seg vesentlig fra det de tidligere har formidlet
 • styringsrelaterte spørsmål som:

- utskifting av styremedlemmer

- regelverk knyttet til utbytte og egenkapital

- godtgjørelser til nøkkelpersonell

- transaksjoner mellom beslektede parter

- manglende mangfold

I tillegg går vi aktivt inn i dialog med selskaper som er knyttet til klimaendringer og miljøskade.

Storebrand-konsernet har signert Montrealprotokollen og er innlemmet i koalisjonen for dekarbonisering av porteføljer, «The Portfolio Decarbonisation Coalition». Vi har dermed forpliktet oss til å redusere karbonavtrykket fra investeringene våre på lang sikt. For enkelte av fondene våre – og som følge av investeringsstilen vår – kan karbonavtrykket variere i betydelig grad over tid. Likevel er vi forpliktet til å jobbe med aksjepostene våre på en måte som reduserer karbonavtrykket forbundet med dem, og effektivisere driften over tid.

Klimaendringer er en av tingene vi overvåker hos ulike selskaper, og virksomheter som henger etter i sitt arbeid for å redusere karbonutslippene sine, kan være aktuelle for aktiv involvering fra vår kant. Vi skal oppmuntre og engasjere oss aktivt overfor selskaper som er i en stilling der de kan redusere karbonavtrykket sitt.

Alternativer til aktivt engasjement

Dersom utfallet av Storebrand-konsernets involvering i enkelte selskaper ikke innfrir forventningene, kan andre tiltak komme i betraktning. Dersom det aktuelle selskapet er på observasjonslisten, kan vi vurdere om selskapet skal utelukkes. Vi kan også:

 • uttrykke synspunktene våre offentlig
 • foreslå resolusjoner på de aktuelle selskapene generalforsamling
 • foreslå en ekstraordinær generalforsamling
 • Storebrand-konsernet kan involvere seg aktivt i selskapene i samarbeid med andre investorer, dersom det antas å være i andelseiernes interesse. Når vi samarbeider med andre investorer om påvirkning av selskaper, skal vi være svært bevisst på potensielle interessekonflikter og muligheten for å havne i en innsideposisjon.


Aktivt eierskapsforum

Enkelte bærekraftsspørsmål, som klimaendringer, kan ikke løses av investorer og selskaper alene. Derfor formidler vi også synspunktene våre om disse presserende spørsmålene til regjeringer og myndigheter.

Storebrands komité for aktivt eierskap, Aktivt eierskapsforum, overvåker, velger og setter prioriteringer for tiltak overfor selskapene vi involverer oss i. Dette er også et forum der gode praksiser for aktivt eierskap og engasjement diskuteres. Forumet består av finansanalytikere og ESG-analytikere, i tillegg til lederen for Storebrand Asset Management, og rapporterer til styret i Storebrand Asset Management.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?

    


© Storebrand 2023