Aktivt eierskap

Påvirkning gjennom aktivt eierskap

Vi benytter vår posisjon som eiere til å påvirke selskaper til forbedring. Det gjør vi både når vi vurderer å utelukke selskaper fra vårt investeringsunivers, og gjennom vårt faktiske eierskap.

Strategien med aktivt eierskap

Aktivt eierskap, deltakelse og engasjement er en sentral del av Storebrands tilnærming til bærekraftige investeringer, og er på linje med Storebrand-konsernets uttalte formål: «En fremtid å glede seg til», og verdiene som er knyttet til dette. Hovedmålene om å redusere risiko og ivareta og skape verdier på vegne av aksjonærene er også uttrykkelig forbundet med miljømessige, samfunnsmessige og styringsmessige verdier. Dermed blir det endelige målet for vårt engasjement overfor de ulike selskapene ikke bare å kreve at de retter opp i feil, men også at vi faktisk skal ha en positiv innvirkning. 

Oppnå økt innflytelse

Dette gjør at vi prioriterer å aktivt engasjere oss overfor selskaper der vi tror vi har bedre muligheter til å oppnå gode resultater. Vi involverer oss over lengre tidsperioder, og samarbeider også med andre investorer for å oppnå økt innflytelse. Dermed er ressursene våre fokusert på aktiviteter som kan heve standardene for den enkelte næringen som helhet. Det leder til forbedrede praksiser generelt og positiv påvirkning i stedet for mange dialoger der vi ber selskaper om å f.eks. rense opp i elver etter utslipp.

Vi bruker også proxy-stemmegivning (fullmaktsstemmegivning) som et supplement til engasjementsaktivitetene våre for å utøve ekstra innflytelse i selskaper vi engasjerer oss i, eller for å signalisere at enkelte bærekraftsspørsmål er viktige for oss.

Kan ikke løses alene

Enkelte bærekraftsspørsmål, som klimaendringer, kan ikke løses av investorer og selskaper alene. Derfor formidler vi også synspunktene våre om disse presserende spørsmålene til regjeringer og myndigheter.

Storebrands komité for aktivt eierskap, Aktivt eierskapsforum, overvåker, velger og setter prioriteringer for tiltak overfor selskapene vi involverer oss i. Dette er også et forum der gode praksiser for aktivt eierskap og engasjement diskuteres. Forumet består av finansanalytikere og ESG-analytikere, i tillegg til lederen for Storebrand Asset Management, og rapporterer til styret i Storebrand Asset Management.

Slik har vi påvirket selskaper (engelsk)

Engasjementsprosessen

Storebrand-konsernet har tro på at det å utøve rettighetene våre som aksjonærer gir gode resultater. Vi har to hovedtilnærminger til måten vi involverer oss i selskaper på:

 • aktivt engasjement gjennom å bruke stemmeretten i aksjonærmøter
 • aktivt engasjement i form av direkte dialog med ledelsen og styremedlemmene for aksjepostene våre.

Storebrand har en dedikert komité for aktivt eierskap, Aktivt eierskapsforum. Komiteen er satt sammen av ledere og porteføljeforvaltere. I samarbeid med teamet for bærekraftige investeringer avgjør komiteen hvilke temaer som skal være i fokus for aktivt engasjement fra år til år.

Begge virkemidlene kan være svært effektive når det gjelder å ta tak i spørsmål knyttet til miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold. Sammen kan de styrke hverandre gjensidig, og være et effektivt signal til selskaper om vår holdning til ulike viktige saker. Derfor skal vi fortsette å bruke begge metodene til å påvirke selskapenes virksomhet over tid.

Avgjørelsen om å involvere oss i utvalgte selskaper gjøres på grunnlag av en totalvurdering av betydningen av bestemte saker, størrelsen på aksjeposten og i hvilken grad positive endringer er mulig. I tillegg ser vi på mulighetene til å samarbeide med andre investorer.

Dialogen med selskapene kan omfatte å formidle våre synspunkter, både skriftlig og muntlig, til selskapsledelsen på alle nivåer, rådgivere og styret.

Saker vi involverer oss i

Storebrand-konsernet vil vurdere å aktivt involvere oss i selskaper i forbindelse med følgende:

 • alvorlige eller systematiske brudd på menneskerettighetene
 • bestikkelser og korrupsjon
 • alvorlig miljøskade og skade på klimaet
 • selskaper med lav bærekraftsrangering i høyrisikoindustrier
 • selskaper med strategi eller resultater som skiller seg vesentlig fra det de tidligere har formidlet
 • styringsrelaterte spørsmål som:

- utskifting av styremedlemmer

- regelverk knyttet til utbytte og egenkapital

- godtgjørelser til nøkkelpersonell

- transaksjoner mellom beslektede parter

- manglende mangfold

I tillegg går vi aktivt inn i dialog med selskaper som er knyttet til klimaendringer og miljøskade.

Storebrand-konsernet har signert Montrealprotokollen og er innlemmet i koalisjonen for dekarbonisering av porteføljer, «The Portfolio Decarbonisation Coalition». Vi har dermed forpliktet oss til å redusere karbonavtrykket fra investeringene våre på lang sikt. For enkelte av fondene våre – og som følge av investeringsstilen vår – kan karbonavtrykket variere i betydelig grad over tid. Likevel er vi forpliktet til å jobbe med aksjepostene våre på en måte som reduserer karbonavtrykket forbundet med dem, og effektivisere driften over tid.

Klimaendringer er en av tingene vi overvåker hos ulike selskaper, og virksomheter som henger etter i sitt arbeid for å redusere karbonutslippene sine, kan være aktuelle for aktiv involvering fra vår kant. Vi skal oppmuntre og engasjere oss aktivt overfor selskaper som er i en stilling der de kan redusere karbonavtrykket sitt.

Alternativer til aktivt engasjement

Dersom utfallet av Storebrand-konsernets involvering i enkelte selskaper ikke innfrir forventningene, kan andre tiltak komme i betraktning. Dersom det aktuelle selskapet er på observasjonslisten, kan vi vurdere om selskapet skal utelukkes. Vi kan også:

 • uttrykke synspunktene våre offentlig
 • foreslå resolusjoner på de aktuelle selskapene generalforsamling
 • foreslå en ekstraordinær generalforsamling

Storebrand-konsernet kan involvere seg aktivt i selskapene i samarbeid med andre investorer, dersom det antas å være i andelseiernes interesse. Når vi samarbeider med andre investorer om påvirkning av selskaper, skal vi være svært bevisst på potensielle interessekonflikter og muligheten for å havne i en innsideposisjon.

Bruk av stemmerett

Rammene for bruken av stemmerett for fond som forvaltes av Storebrand-konsernet, er fastsatt i Forskrift til verdipapirfondloven § 2-24 og i bransjeanbefalingene fra Verdipapirfondenes forening.

Det endelige ansvaret for gjennomføring av selskapsstyring i forbindelse med Storebrand-konsernets fond ligger hos styret hos de respektive fondsforvaltningsselskapene. Den daglige gjennomføringen er delegert til porteføljeforvalterne for hvert av fondene, som rapporterer tilbake til styret. Styret evaluerer gjennomføringen av eierstyring og selskapsledelse på årlig basis.


Retningslinjer for stemmegiving

Stemmeretten skal utøves til fordel for det aktuelle fondet, for å sikre best mulig risikojustert avkastning for andelseiere. Vanligvis vurderer porteføljeforvalteren hvordan stemmeretten skal brukes. I alle saker vi ønsker å bruke stemmeretten, skal hver enkelt porteføljeforvalter gjøre seg kjent med sakene som skal tas opp på generalforsamlingen, og bestemme hvordan de skal stemme. Stemmeretten utøves direkte av fondsforvaltningsselskapet eller ved å bruke en plattform for proxy-stemmegivning (fullmaktsstemmegiving). For mer informasjon om dette, se Policy for stemmegiving.

Storebrand-konsernet stemmer vanligvis mot ledelsen ved følgende forhold:
 • utilstrekkelig informasjon i forkant av møtet
 • utilstrekkelig kvalitet på styret og styremedlemmene
 • anti-overtagelsesmekanismer
 • unødige eller urettferdige endrer i kapitalstrukturen
 • overdrevne lederlønninger og -godtgjørelser
 • manglende åpenhet om forhold knyttet til klimaendringer

Spesifikke situasjoner kan fordre særskilte tiltak, og vi kommer alltid til å ta forholdene i selskapet og markedet i betraktning. I den grad vi har benyttet oss av stemmeretten i forbindelse med kontroversielle saker, eller der Storebrand-konsernet har stemt mot styrets eller ledelsens anbefalte fremgangsmåter, skal Storebrand-konsernet oppgi en begrunnelse for dette.

En erklæring med denne begrunnelsen sendes til styret, og andelstakerne informeres via Storebrand-konsernets nettsider. Dersom Storebrand-konsernet har stemt mot selskapenes forslag, skal informasjonen være knyttet til punktene ovenfor. Særskilte tiltak og handlinger skal redegjøres for.

Avstemmingsprosessen

Storebrand-konsernet har valgt Institutional Shareholder Services, ISS, en uavhengig tjenesteleverandør, som plattform for proxy-stemmegivning (fullmaktsstemmegivning). ISS sender varsel om generalforsamlinger og gir omfattende informasjon om selskapene, punktene det skal stemmes over, og anbefalinger. For fond som forvaltes av konsernet, vil vi stemme i samsvar med policyen vår for stemmegivning, og alltid på linje med det vi anser å være til det beste for fondene vi forvalter. Dersom vi ikke har etablert retningslinjer for et spesifikt punkt det skal stemmes over, følger vi normalt ISS’ anbefaling.

Vi gjennomgår forholdet med ISS på årlig basis, blant annet med hensyn til kvaliteten på og effektiviteten av tjenestene som tilbys. Hvert fond har en forvalter som er godkjent av Finanstilsynet. Forvalterbanken gir også informasjon knyttet til generalforsamlingene.

Stemmestatistikk


Utlån av verdipapirer

Storebrand-konsernet låner ut aksjer, men vil normalt hente tilbake disse slik at fondene kan stemme på grunnlag av minst 50 prosent av aksjeandelen på generalforsamlingen. Utlån av verdipapirer skal ikke gå på bekostning av fondenes mulighet til å fokusere på bærekraft.

Interessekonflikt

Storebrand-konsernet er avhengig av å ha tilgang til informasjon om selskaper for å kunne vurdere eventuelle utfordringer selskapene har med hensyn til eierstyring og selskapsledelse. Det er også viktig å være fleksibel når det gjelder investeringen i fond, slik at vi kan handle til beste for andelseierne. Storebrand-konsernet skal ha en klar forståelse av hvordan informasjon som mottas, forholder seg med hensyn til regelverk for innsideinformasjon og eierskapsutøvelse.

Det forventes at de ulike selskapene og rådgiverne deres er kjent med denne lovgivningen, og ikke setter Storebrand-konsernet i en innsideposisjon uten samtykke.

Hvis man er i tvil, skal man, så langt det er mulig, avklare hvorvidt den aktuelle informasjonen er innsideinformasjon, før man går med på å motta den.

Innsideinformasjon

Storebrand-konsernet er avhengig av å ha tilgang til informasjon om selskaper for å kunne vurdere eventuelle utfordringer selskapene har med hensyn til eierstyring og selskapsledelse. Det er også viktig å være fleksibel når det gjelder investeringen i fond, slik at man kan handle til beste for andelseierne. Storebrand-konsernet skal ha en klar forståelse av hvordan informasjon som mottas, forholder seg med hensyn til regelverk for innsideinformasjon og i forbindelse med eierstyring og selskapsledelse.

Det forventes at de ulike selskapene og rådgiverne deres er kjent med denne lovgivningen, og ikke setter Storebrand-konsernet i en innsideposisjon uten samtykke.

Ved tvil skal man avklare, så langt det er mulig, hvorvidt den aktuelle informasjonen er innsideinformasjon, før man går med på å motta den.

Vi stiller krav

Storebrands avdeling for bærekraftige investeringer er i dialog med et stort antall selskaper hvert år. På denne måten er vi med på å påvirke dem i en mer bærekraftig retning.

Ved å stille spørsmål om praksis og prestasjoner innenfor bærekraft, utfordres selskapene til å ha et bevisst forhold til å undersøke temaene.

Gjennom vårt engasjement i FNs Principles for Responsible Investments, UN PRI, har vi i flere saker samarbeidet med andre investorer for å påvirke selskaper. Vår erfaring er at dette gir gode resultater.

På våre engelske sider kan du lese om hvordan vi har påvirket selskaper


Høydepunkter

Selskap kontaktet pr. tema i 2018:

Kategori

Enkeltvis

%

Samarbeid

%

Totalt

Total i %

Miljø 4 3 % 171 97 % 175 55 %
Sosialt 7 100 % 0 0 % 7 3 %
Styring 89 100 % 0 0 % 89 28 %
Overlappende 11 26 % 32 74 % 43 14 %
Sum 111 203 314
Sum i % 36 % 64 %Selskap kontaktet pr. nivå 2018:

Nivå
Beskrivelse
%
Nivå 1 Kontaktet, ikke svart 14 %
Nivå 2 Kontaktet, utilfredsstillende svar 51 %
Nivå 3 Kontaktet, tilfredsstillende svar 26 %
Nivå 4 Kontaktet, forbedret forretningsførsel 9 %