Bilforsikring i Storebrand

 • Bilforsikring i Storebrand
  Med Storebrand Fordel får du 20 % rabatt på forsikringen.
 • Du kan flytte dine forsikringer når du vil.
 • Vi ordner oppsigelsen for deg.


 • Bilforsikring dekker 1
  Dette sammendraget viser i hovedtrekk hva din forsikring kan omfatte og noen av de begrensningene som finnes. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.

  • Motorvogn med den modellbetegnelsen som er beskrevet i forsikringsdokumentet
  • Dekk og felger, omfatter ett sett sommerhjul og ett sett vinterhjul i samme antall som motorvognen seriemessig ble levert med.
  • Fabrikkmontert musikkanlegg.
  • Sikkerhetsutrustning (barnesete, varseltrekant, førstehjelpspute, brannslukningsapparat og høyt monterte bremselys).
  • Fastmontert mobiltelefon.
  • Annet fastmontert tilleggsutstyr,dekor og spesiell lakk inntil kr 10 000.

  Ansvarsforsikring dekker
  • Erstatningsansvar etter bilansvarsloven (BAL), ubegrenset beløp ved personskade og inntil 10.000.000 ved skade på ting.
  • Skade på fører og passasjer.
  • Skade på personer utenfor kjøretøyet
  • Skade påført bygninger og andre gjenstander.
  • Påført andre kjøretøy.

  Fører- og passasjerulykke dekker
  • Fører og passasjerer.
  • Ulykke, se punkt 10 i vilkårene.
  • Død inntil kr 100 000.
  • Livsvarig invaliditet inntil kr 200 000.

  Delkasko dekker
  • Brannskade
  • Eksplosjon
  • Smelteskade på elektrisk anlegg etter kortslutning.
  • Tyveri av kjøretøyet og tyveri av fastmontert utstyr fra kjøretøyet.
  • Skade på kjøretøyet i forbindelse med innbrudd eller tyveri.
  • Glassruteskade, knusing og sprekker.
  • Veihjelp i Norden ved driftsstopp, utelåsing, sykdom eller ulykke skade under ferge- eller togtransport (ikke iland- eller ombordkjøring).

  Kasko dekker
  • Delkasko
  • Skade på eget kjøretøy ved utforkjøring, velt, kollisjon eller hærverk
  • Annen skade som skyldes en tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning
  • Utgifter til veihjelp/assistanse i europa ved driftsstopp, utelåsing, sykdom eller ulykke
  • Bilhjelp hjemme
  • Bagasje inntil 5 000 kr

  Kasko med leiebil dekker
  • Kasko
  • Leiebil i inntil 30 dager
  • Dersom leiebil ikke benyttes utbetales 150 kr pr. dag i maks 30 dager
  • Ved kondemnasjon av kjøretøyet har sikrede krav på leiebil fra skaden ble meldt og i 10 dager etter at Storebrand har tatt stilling til erstatningsspørsmålet.
  • Bruker du ikke leiebil når eget kjøretøy må kondemneres, får du 150 kr pr.dag i 10 dager

  Super dekker
  Super kan kun tegnes på biler som på tegningstidspunktet er inntil 7 år
  • Kasko med leiebil
  • Vesentlig bedre erstatning hvis bilen din blir totalskadet. Er bilen under tre år gammel og gått under 60000, kan du få fabrikkny bil. I andre tilfeller økes erstatningsbeløpet med inntil 15 % av gjenanskaffelsespris.
  • Motor-/girkasseskade
  • Utvidet  leiebil tilsvarende egen bil inntil kr. 500 pr dag i inntil 45 dager. Leiebilerstatning gis også ved motor-/girkasseskader.

 • Bilforsikring dekker ikke 2
  Dette sammendraget viser i hovedtrekk hva din forsikring kan omfatte og noen av de begrensninger som finnes. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.

  • Gods som fraktes med kjøretøyet eller tilhenger
  • Tapt arbeidsfortjeneste

  Ansvarsforsikring dekker ikke
  • Skade på eget kjøretøy

  Delkasko dekker ikke
  • Skade på eget kjøretøy ved utforkjøring, velt, kollisjon eller hærverk
  • Annen skade som skyldes en tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning
  • Utgifter til assistanse
  • Bilhjelp hjemme
  • Leiebil
  • Bagasje

  Kasko uten leiebil dekker ikke
  • Leiebilkostnad hvis det ikke er avtalt

  Kasko med leiebil dekker ikke
  • Leiebilkostnader når forsikringen ikke avsluttes med utbetaling som kaskoskade
  • Erstatning for leiebilkostnader gis ikke ved glassruteskade alene

  Super dekker ikke
  • Motor-/girkasseskade som skyldes korrosjon eller annen form for tæring,  ikke skjer plutselig og uforutsett  eller som ikke hindrer fortsatt fremdrift av bilen
  • Motor-/girkasseskade som fabrikant/importør/leverandør/reparatør er ansvarlig for i henhold til avgitt garanti
  • Motor-/girkasseskade har aldersfradrag fra år 5 eller ved kjørte 100 000. Ved passerte 8 år dekkes ikke motor-/girkasseskader.

 • Hvilken bonus skal jeg oppgi? 3
  Flytting av bilforsikring fra annet selskap.
  Oppgi den bonusen du har på bilen i dag. Men du må redusere bonusen hvis du har hatt bonusreduserende skade etter siste hovedforfall, jfr bonusregler under. Dersom du har hatt samme bonus på en løpende forsikring i mer enn 6 måneder, kan du velge neste trinn på bonusstigen. Startbonus er 20 % dersom du ikke har hatt løpende forsikring siste to år.

  Ny bil og ikke hatt bil siste to år
  Har du ikke hatt bilforsikring før, har du krav på startbonus på 20 %. Du kan også få startbonus hvis du ikke har hatt bilforsikring siste to årene.

  Overføring av bonus fra annen bil
  Har du hatt bilforsikring siste to år som nå er solgt/avskiltet, skal bonus overføres fra denne bilen. Oppgi da bonusen du hadde på den bilen med fratrekk av eventuelt bonusreduserende skade.

  Nyanskaffelse av bil nummer to
  Ved faktisk anskaffelse av bil nummer to, og bil nummer en er forsikret i Storebrand. vil den nye bilen få den samme bonusen som den første men ikke høyere enn 50 %.

  Oppgitt bonus vil bli kontrollert og eventuelt bli justert etter regelverket etter at forsikringen er tegnet.

  Bonusregler Opparbeidelse av bonus
  Bonus følger forsikringstaker. Startbonus er 20 % bonus. Deretter øker bonusen med 10 % for hvert år en kjører skadefritt frem til en har nådd 70 %. Ved 5 års skadefri kjøring på 70 % oppnår en maksimal bonus, 75 %.

  Bonusreduksjon ved skade
  Ved bonusberøvende skader som dekkes av eget selskap vil en miste bonus. Kunder som har hatt 75 % bonus i 6 år eller mer, mister ikke bonus ved første skade. Har du hatt 75 % bonus i under 6 år går du ned til 60 % ved første skade. For øvrig reduseres bonus med
  30 %.

  Ikke bonusberøvende skader
  Brann-, tyveri-, rednings-, glass-, leiebilskader gir ikke bonustap. Kollisjon med dyr som går løs på veg og naturskader gir heller ikke bonustap.

 • Bilbytte og overføring av bonus 4
  Har du kjøpt ny bil og skal overføre bonus fra den gamle bilen som er forsikret i Storebrand?
  1. Beregn tilbud og bestill forsikring i nettløsningen som vanlig.
  2. Informer om din nåværende bonus når du blir spurt om dette og velg "Storebrand" som selskap.
  3. Send en e-post til forsikring@storebrand.no og gi beskjed om salget av din gamle bil.

  NB!
  Husk at salget må være registrert hos Statens vegvesen før vi har lov til å avslutte forsikringen.

 • Miljø- og sikkerhetsklassifisering 5
  Miljøklassifisering
  Miljøklassen fremkommer etter beregning av CO2-utslipp pr. kjørte kilometer. Det er viktig å merke seg at utslippet er betinget av kjørestil. Hyppige hastighetsskifter øker utslippet vesentlig. Vår klassifisering følger nyeste standardmodell av den enkelte biltype. Har du valgt en dieselversjon eller har du fått installlert partikkelfilter som ekstrautstyr, er din bil normalt mer miljøvennlig enn angitte standardklassifisering.

  Vår prismodell for forsikringsprisen reflekterer blant annet bilens motorytelse. Det betyr at ved ellers like biler, skal den med lavere ytelse være billigere å forsikre hos oss. Vi arbeider med ytterligere kvalitet i vår pristilpasning til bilens miljøjklassifisering.

  Vår miljøklassifisering angis på en skala fra A til G, hvor A er mest miljøvennlig.

  Sikkerhetsklassifisering
  Sikkerhetsklassifiseringen fremkommer etter en kollisjonstesting av ulike biltyper. Vi har hentet klassifiseringen fra Euro NCAP crashtest (European New Car Assessment program). Formålet er å angi bilens kollisjonssikkerhet. Bilene testes både for frontkollisjon og sidekollisjon.

  Biler eldre enn 4 år er sjelden klassifisert.
  Tallene 1 til 5 angir kollisjonssikkerheten, hvor 5 er den med best kollisjonssikkerhet.

 • Spørsmål og svar 6
  Når kan jeg flytte over forsikringene?
  Du kan flytte forsikringene dine fra annet selskap med en måneds varsel.  Det betyr at hvis du f.eks  sier opp  5. januar, vil forsikringene gjelde i nytt selskap fra 5. februar.  I tillegg til flyttereglen på en måned, kan du alltid si opp ved hovedforfall. Er hovedforfall mindre enn en måned frem i tid, kan du flytte over forsikringen raskere enn en måned.

  Hvilken betydning har det for prisen at fører under 24 år?
  Forsikringen dekker alle førere. Prisen blir imidlertid lavere hvis du avtaler at det ikke er førere av bilen som er under 24 år. Husk å opplyse om situasjonen forandrer seg, slik at prisen på din forsikring blir endret. Hvis det er gitt rabatt for og avtalt at kjøretøyet ikke skal brukes av fører under 24 år, og fører i skadeøyeblikket er under denne alderen, økes egenandelen med kr. 10 000

  Hva er egenandel?
  Egenandelen er den delen av skaden du må betale selv. På bilforsikring i Storebrand kan du velge egenandel kr 4 000, kr 8 000, kr 16 000 eller kr 30 000. Jo høyere egenandel du velger jo billigere blir forsikringen.

  Det er noen unntak fra den valgfri egenandelen:

  Ansvarsskade Ingen egenandel
  Rettshjelpsutgifterkr 4 000 + 20% av det overskytende
  Glassruteskaderkr 2 000
  Veihjelpkr 500
  LeiebilIngen egenandel
  Motor-/girkasseskade Superkr 4 000
  Hvis FG -godkjent alarm var i drift på tidspunktet for tyveri eller tyveriforsøk, reduseres egenandelen med kr 4 000.
  Hvis det er gitt rabatt for og avtalt at bilen ikke skal brukes av fører under 24 år, og fører i skadeøyeblikket er under denne alderen, økes egenandelen med kr 10 000.

  Bonusregler – hva er bonus?
  Du får høyere bonus for hvert år du kjører skadefritt.  Bonus er en "belønning" du får i form av redusert forsikringspris dersom bilforsikringen ikke brukes. Dersom du har skade, reduseres bonusen din.  Det er imidlertid ikke bonustap ved brann-, tyveri-, glassrute-, transport-, naturskader, direkte kollisjon med dyr eller ved bruk av veihjelp.

  Hva er de viktigste bonusreglene?
  Bonus får du for å kjøre skadefritt. Bonus gir redusert pris.

  Opparbeidelse av bonus:
  • bonus følger forsikringstaker. Startbonus er 20% bonus. Deretter øker bonusen med 10% for hvert år en kjører skadefritt frem til en har nådd 70%. Ved 5 års skadefri kjøring på 70% oppnår en maksimal bonus, 75%.
  • bonus er en personlig reduksjon i bilforsikringsprisen, men du kan overføre den til ektefelle/samboer eller personlig firma. Du må da selv begynne på startbonus som er 20%
  • dersom du kjøper bil nummer 2 og du selv står som eier av begge, kan du kopiere over din egen bonus til bil nummer 2, dog ikke mer enn 50% bonus
  • flytter du fra ett forsikringsselskap til et annet tar du med deg din bonus
  Bonusreduksjon ved skade:
  • ved bonusberøvende skader som dekkes av eget selskap vil en miste bonus. Kunder som har hatt 75% bonus i 6 år eller mer, mister ikke bonus ved første skade. Har du hatt 75% bonus i under 6 år går du ned til 60% ved første skade. For øvrig reduseres bonus med 30%.
  • i enkelte tilfeller vil det ved mindre skader ikke lønne seg å dekke skaden på forsikringen på grunn av det bonustap du påføres. Dette vil du få råd om ved en eventuell skade
  • ikke bonusreduserende skader: Brann-, tyveri-, rednings-, glass-, leiebilskader gir ikke bonustap. Kollisjon med dyr som går løs på veg og naturskader gir heller ikke bonustap.
  Hvilken bonus skal du oppgi?
  • Flytting av bilforsikring fra annet selskap: Oppgi den bonusen du har på bilen i dag. Men du må redusere bonusen hvis du har hatt bonusreduserende skade etter siste hovedforfall, jfr bonusregler under.
  • Ny bil og ikke hatt bil siste to år.Har du ikke hatt bilforsikring før, har du krav på startbonus på 20%. Du kan også få startbonus hvis du ikke har hatt bilforsikring siste to årene.
  • Overføring av bonus fra annen bil.Har du hatt bilforsikring siste to år som nå er solgt/avskiltet, skal bonus overføres fra denne bilen. Oppgi da bonusen du hadde på den bilen med fratrekk av eventuelt bonusreduserende skade.
  • Nyanskaffelse av bil nummer to.Ved faktisk anskaffelse av bil nummer to, og bil nummer en er forsikret i Storebrand. vil den nye bilen få den samme bonusen som den første men ikke høyere enn 50%.
  Oppgitt bonus vil bli kontrollert og eventuelt bli justert etter regelverket etter at forsikringen er tegnet.

  Hvorfor må jeg melde inn riktig kjørelengde?
  Kjørelengde har betydning for prisen, fordi den som kjører mye har større sannsynlighet for skade enn en som kjører mindre.
  • er du usikker på hvor langt du vil kjøre, kan du endre kjørelengde i løpet av året. Du må selv passe på at du ikke overskrider valgt kjørelengde
  • oppgi alltid en kjørelengde som er mest mulig nøyaktig. For begrenset by-/lokalkjøring vil 12 000 km normalt være tilstrekkelig. For vanlig familiekjøring vil 16 000 km normalt være tilstrekkelig
  • har du en skade og du har kjørt lengre enn avtalt, vil dette medføre reduksjon i erstatningen
  Leiebildekning – har jeg behov for det?
  Har du kasko på din bilforsikring, kan du velge med eller uten leiebildekning.  Har du leiebildekning vil det stå "kasko med leiebil" på forsikringsbeviset. Leiebildekningen dekker faktiske leiebilutgifter med inntil kr 350 per dag for den tiden det tar å reparere bilen. Ved tyveri betaler Storebrand leiebil for den tiden du har vært uten bil.  Hvis leiebil ikke benyttes, utbetales kr 150 per dag.
  Ikke alle trenger leiebildekning. Eksempler kan være eiere av 2 biler som klare seg med en bil mens den andre repareres, du kjører bare lokalt og kan bruke kollektiv transport mens bilen er til reparasjon.

  Når trenger jeg Grønt kort og hvordan får jeg det?
  Grønt kort er et bevis på at bilen har gyldig ansvarsforsikring når du er i utlandet.

  Sjekk hvilke land som krever grønt kort:
  Kosovo har ikke egen landkode og grønt kort er ikke gyldig i dette området. Enkelte land krever  egen grenseforsikring i tillegg til grønt kort.  Mer informasjon se Trafikkforsikringsforeningen.

  Husk på!
  Ha med Grønt-kort på tilhengeren, dersom du drar til Tyskland.

  Grønt kort får du ved henvendelse til vårt kundesenter på tlf.: 08880

  Hva dekker rettshjelpsforsikringen.
  Rettshjelpsforsikringen er inkludert i bilforsikringen og dekker utgifter ved tvistesaker i egenskap av bruker eller fører av bilen.

  Når bør jeg velge høyere egenandel?
  Har du råd til å betale høyere egenandel, vil du over tid spare penger dersom du sjelden eller aldri har skade.

  Hvilke prisfordeler kan jeg oppnå i Storebrand Forsikring?
  Du får lavere pris dersom du;
  • samler 3 eller flere forsikringer hos oss, hvor to må være bil, hus, innbo eller hytte. Den kan for eksempel være hus, 1 bil og en reiseforsikring eller 2 biler og en ulykkesforsikring
  • har installert skadereduserende utstyr
  • er ansatt i en bedrift som har inngått fordelsavtale for sine ansatte med Storebrand eller du  som privatperson har et eksisterende kundeforhold til Storebrand som gir fordelspriser
  Hvilken klagerett har jeg dersom jeg ikke er fornøyd i en skadesak?
  Hvis du er uenig i vår avgjørelse i en skadesak anbefaler vi at du sender oss et brev hvor du begrunner hvorfor du er uenig, så ser vi på saken din på nytt.

  Ønsker du en objektiv vurdering av saken kan du henvende deg til:

  Forsikringsklagekontoret
  Postboks 53, Skøyen
  0212 Oslo
  Telefon: 23 13 19 60
  Telefaks: 23 13 19 70
  Besøksadresse: Drammensveien 145 A, 5 etg. 0277 Oslo
  Resepsjon: 08:30-11:30 og 12.30-15:00

  Har jeg angrerett ved kjøp på nett?
  Ja, du kan selvsagt angre et kjøp på nett. Ring vår Kundeservice og gi beskjed umiddelbart. Du får også tilsendt et angrerettsskjema sammen med forsikringspapirene for sikkerhets skyld.

 • Vilkår 7
  Vær oppmerksom på at det alltid er fullstendige vilkår som gjelder.
  Vilkår motorvogn
  Generelle forsikringsvilkår
  Pantehaver vilkår

  Vilkårene ligger lagret i PDF-format. Har du ikke PDF-reader installert på din maskin kan denne lastes ned gratis her.

 • Angrerett 8
  Forsikringsavtaler inngått via Internett har 14 dagers angrefrist.  Informasjon om angrerett og angrerettskjema er vedlagt forsikringsdokumentene du vil motta etter bestilling av forsikringen. Har du spørsmål om dette, kontakt vårt kundesenter på telefon 08880.

 • Storebrand Fordel 9
  Sparer din arbeidsgiver til pensjon for deg i Storebrand? Da er du kunde i Storebrand Fordel. Dette gir deg unike fordeler. Les mer og sjekk om du er kunde i Storebrand Fordel på storebrand.no/fordel


Har allerede bilforsikring i Storebrand

Har kjøpt ny bil og vil overføre bonus

Har en bil til og får ekstra startbonus


Firmabilforsikring

Trenger du å forsikre firmabil?
Her kan du enkelt beregne pris på forsikring til dine firmabiler.

Sjekk pris og kjøp firmabilforsikring