Barneforsikring

 • Barneforsikring - best i test
  Barneforsikring sikrer familie og barn ved ulykke, sykdom og uførhet.
 • Forsikringen kan beholdes gjennom studietid - helt til barnet fyller 26 år.
 • Med Storebrand Fordel får du høyere utbetaling ved sykehusinnleggelse.
 • Nyhet: bedre dekninger og økt uførepensjon.
Best i test, Norske Familieøkonomi, november 2014 • Hvorfor barneforsikring 1
  Blir barnet ditt langvarig og alvorlig syk eller utsettes for en ulykke, kan det få store økonomiske konsekvenser både for barnet og for familien. En barneforsikring sikrer både barnet og familien økonomisk om noe uforutsett skulle skje.

  Majoriteten av utbetalingene fra barneforsikring gjelder sykdom.
  Hos oss får du en helhetlig forsikring som dekker alvorlige sykdommer i tillegg til ulykke, det er langt større sjanse for at barnet blir rammet av alvorlig sykdom enn av ulykker. Dette gir barnet økonomisk trygghet om barnet skulle bli arbeidsufør som følge av sykdom eller ulykke i barndommen. Barneforsikringen må kjøpes før barnet fyller 18 år og kan beholdes helt til barnet fyller 26 år. Forsikringen kan deretter videreføres som "voksen-forsikring" uten ny helsevurdering.

  Med Barneforsikring Topp får du en tradisjonell barneforsikring og en behandlingsforsikring. Barnet er sikret utbetalinger ved ulykke, sykdom og uførhet. I tillegg er barnet garantert rask behandling på privat sykehus og av spesialister. Dette gir et godt supplement til hva det offentlige tilbyr. 

 • Hva dekker barneforsikringen 2
  BarneforsikringStandardPlussTopp
  Alder ved kjøp3 md - 17 år3 md - 17 år3 md - 17 år
  Behandlingsutgifter ved ulykke
  Hake
  Hake
  Hake
  Medisinsk invaliditet ved ulykke
  Hake
  Hake
  Hake
  Utvalgte sykdommer
  Hake
  Hake
  Hake
  Sykehusopphold - dagpenger
  Hake
  Hake
  Hake
  Død
  Hake
  Hake
  Hake
  Uførhet - engangssum
  Hake
  Hake
  Hake
  Uførhet - månedlige utbetalinger 
  Hake
  Hake
  Operasjon ved privat sykehus  
  Hake
  Behandling av legespesialist  
  Hake
  Fysioterapeut  
  Hake
  Kiropraktor  
  Hake
  Manuellterapeut  
  Hake
  Naprapat  
  Hake
  Psykolog  
  Hake
  Tilgang til 24 timers tverrfaglig rådgivningstjeneste  
  Hake
  Maks alder for opphør av forsikring26 år26 år26 år  Forsikringen dekker ikke:

  • Barneforsikring Topp dekker ikke behandling som ikke er medisinsk nødvendig, kosmetisk behandling, tannbehandling, behandling som krever øyeblikkelig hjelp m.m. Det vises til disse vilkårenes paragraf 3.2.
  • Forsikringsdekningene Utvalgte sykdommer, Sykehusopphold, Uførhet (engangssum) og Uførhet (månedlige utbetalinger) dekker ikke sykdommer eller arbeidsuførhet som er en følge av sykdom/lidelse som er blitt påvist eller har vist tegn og/eller symptomer innen 3 måneder etter at bestilling/helseskjema er utfylt og sendt til Storebrand, i henhold til paragraf 3.2 i vilkårene.
  Barneforsikringene dekker ikke medisinsk invaliditet som følge av sykdom. Dette er et valg vi har gjort fordi vi mener en rask utbetaling ved diagnose av utvalgte sykdommer dekker familiens økonomiske behov bedre på kort sikt, samtidig som engangsutbetaling og månedlige utbetalinger ved arbeidsuførhet dekker barnets økonomiske behov bedre på lang sikt dersom dere skulle bli rammet av alvorlig sykdom.

 • Kjøpte du barneforsikring før 6. oktober 2014? 3

  6. oktober 2014 lanserte vi en ny og oppgradert barneforsikring, med nye dekningsnavn. Kjøpte du barneforsikring før 06.10.2014, har din barneforsikring et annet navn og dekninger enn vist i tabellen over hva barneforsikringen dekker.

  For mer informasjon om hvilke spesifikke dekninger som gjelder for din forsikring, logg inn og se ditt forsikringsbevis.

  Kort oppsummert er forskjellen mellom de gamle og nye dekningene:
  • Standard: Ingen endring.
  • Utvidet: Erstattet med Pluss. Forskjellen er høyere månedlig utbetaling ved uførhet. Utover dette er forsikringsdekningen lik som Pluss.
  • Super: Erstattet med Topp. Forskjellen er høyere månedlig utbetaling ved uførhet. Utover dette er forsikringsdekningen lik som Topp.


 • Utbetalinger i barneforsikringen 4
  Barneforsikringen dekkerUtbetalingssummer og omfang
  Gjelder alle tre varianter 
  Behandlingsutgifter v/ulykke88 370 kroner (maks). Ingen egenandel for Barneforsikring Topp
  Medisinsk invaliditet v/ulykke 2 387 550 kroner (engangssum ved 100 % invaliditet). Utbetalinger meldes til Fylkesmannen som foretar en selvstendig vurdering av hvordan pengene skal forvaltes hvis barnet er under 18 år.
  Død 88 370 kroner (engangssum)
  Uførhet 766 910 kroner (maks, engangssum. Utbetales etter fylte 18 år)
  SykehusoppholdStorebrand Fordel:
  800 kroner pr natt fra 14 dager etter innleggelse.
  Øvrige kunder:
  579 kroner pr natt fra 14 dager etter innleggelse.
  Utvalgte sykdommer *361 750 kroner (engangssum)
    
  Gjelder Utvidet og Super
  (ikke lenger i salg)
   
  UførhetMaksimum 57 880 kroner maks pr år
  (månedlige utbetalinger fra 18 - 67 år)
    
  Gjelder Pluss og Topp 
  Uførhet88 370 kroner maks pr år (månedlige utbetalinger fra 18 - 67 år)
    
  Gjelder Topp 
  Operasjon ved privat sykehusInnen maks. 14 dager
  Behandling av legespesialist 
  Fysioterapeut, kiropraktor, naprapat og manuellterapeutInntil 24 behandlinger pr. kalenderår - samlet
  PsykologInntil 12 behandlinger pr. hendelse
  AnnetTilgang til 24 timers tverrfaglig rådgivningstjeneste
  * Forsikringen "Utvalgte Sykdommer" er en forsikring hvor forsikringssummen utbetales dersom forsikrede får endelig stilt diagnose innen en av de følgende sykdommene:
  • Kreft
  • MS (multippel sklerose)
  • Diabetes (sukkersyke) type 1
  • Cystisk Fibrose
  • Leddgikt
  • Hjernesvulst
  • Organtransplantasjon
  • Ulcerøs colitt
  • Morbus Crohn / Crohns sykdom
  Erstatning vil bare utbetales en gang for samme sykdom, men løper videre for øvrige sykdommer. For mer detaljer og krav til diagnose, se våre vilkår.

  For avtaler etabler før 01.09.2014 gjelder diagnosene hjernesvulst, organtransplantasjon, Ulcerøs colitt og Morbus Crohn / Crohns sykdom bare dersom de er blitt diagnostisert og har vist symptomer eller tegn senere enn 01.09.2014

  Utbetalinger dersom barnet er under 18 år
  Hvis barnet får utbetaling ved medisinsk invaliditet, meldes utbetalingen til Fylkesmannen (tilsvarende det "gamle" Overformynderiet). Fylkesmannen vil deretter foreta en selvstendig vurdering av hvordan summen skal forvaltes, eventuelt utbetales. Andre utbetalinger før barnet fyller 18 år vil gå direkte til foreldre/foresatte.

  G = folketrygdens grunnbeløp. Justeres årlig.
 • Utfyllende informasjon 5
  Barneforsikring i Storebrand gir deg og barnet økonomiske trygghet, både på kort og lang sikt. Storebrand tilbyr tre ulike barneforsikringer som bygger på hverandre:

  • Standard barneforsikring gir utbetaling både ved sykdom og ulykke og har engangsutbetaling ved uførhet.
  • Pluss barneforsikring gir utbetaling både ved ulykke, sykdom og følgeskader som arbeidsuførhet, både som engangsutbetaling og månedlig pensjon.
  • Topp er vår aller beste barneforsikring. Den kombinerer Pluss barneforsikring med en egen behandlingsforsikring.
  De fleste av våre kunder velger Pluss
  Barneforsikring Pluss sikrer barnet i forhold til økonomiske konsekvenser av ulykke og alvorlig sykdom, både på kort og lang sikt. På kort sikt kan familien ha bruk for ekstra penger ved eksempelvis sykehusopphold og behandlingsutgifter. Det er også verdifullt å ha råd til å ta seg fri for å tilbringe tid med barnet dersom det skulle bli rammet av alvorlig sykdom.

  Barneforsikring Pluss er en helhetlig forsikring som også inneholder uførepensjon. Det er viktig at barnets økonomi er sikret mot sykdom og ulykke i et lengre perspektiv. Derfor har Storebrand valgt å knytte en vesentlig del av barneforsikringen opp mot arbeidsuførhet. Når barnet fyller 18 år vil det utbetales uførepensjon dersom det har vært 50 prosent eller mer arbeidsufør i 12 måneder. Denne pensjonen utbetales helt til fylte 67 år dersom uførheten vedvarer, og øker samlet pensjon med nesten 50 prosent i forhold til det folketrygden utbetaler.

  I tillegg utbetales et større engangsbeløp, etter fylte 18 år, dersom barnet er 50 prosent eller mer arbeidsufør i 2 år, og uførheten ansees som varig.

  Ved avtalens utløp, senest når barnet er 26 år, kan dekningene ved uførhet og død videreføres i ordinær forsikringsavtale for voksne uten ny helsevurdering. Den første helsevurderingen ved eksempelvis 3 måneders alder vil dermed kunne ligge til grunn for forsikring for arbeidsuførhet og dødsfall i hele barnets framtid.

  Standard
  Storebrands Barneforsikring Standard er lik vår Barneforsikring Pluss, bortsett fra at den ikke inneholder uførepensjon (månedlig utbetaling ved arbeidsuførhet). Denne forsikringen er derfor et rimeligere alternativ til Pluss.

  Topp
  Barneforsikring Topp er en unik kombinasjon av vår beste tradisjonelle barneforsikring, Pluss, og en behandlingsforsikring. Med behandlingsforsikringen er barnet sikret rask behandling på privat sykehus og behandling av legespesialister. Også inkludert er behandling hos fysioterapeut, kiropraktor, manuellterapeut, psykolog og naprapat. Gjennom Topp får du også tilgang til vår døgnåpne rådgivningstjeneste, hvor du eller barnet kan ringe og snakke med profesjonelle samtalepartnere ved for eksempel depresjon eller andre psykososiale problemstillinger.

  Barn i alderen 0 - 17 år kan forsikres
  Barn i alderen 0 - 17 år kan forsikres dersom de tilfredsstiller normale krav til helse og funksjonsdyktighet før avtalen inngås. Minst en av barnas foresatte må være fast bosatt i Norge og være statsborger i et nordisk land.

  Forsikring frem til 26 år
  Forsikringen kan beholdes frem til barnet fyller 26 år. Deretter kan den overføres til en ordinær forsikring for voksne, uten å måtte levere ny helseerklæring.  Barnet vil være forsikret også i ungdoms- og studietid.

  Vokser med barnet
  Barn under 3 måneder får en gratis ulykkesforsikring.  Du får tilbud om en Standard, Pluss eller Topp barneforsikring før barnet blir 3 måneder. 

 • Faktaark 6
 • Vilkår 7
  Vær oppmerksom på at det alltid er fullstendige vilkår som gjelder.

  Vilkår barneforsikring

 • Angrerett 8
  Forsikringsavtaler inngått via Internett har 30 dagers angrefrist.  Informasjon om angrerett og angrerettskjema er vedlagt forsikringsdokumentene du vil motta etter bestilling av forsikringen. Har du spørsmål om dette, kontakt vårt kundesenter på telefon 21 96 63 91.

 • Storebrand Fordel 9
  Sparer din arbeidsgiver til pensjon for deg i Storebrand? Da er du kunde i Storebrand Fordel. Dette gir deg unike fordeler, blant annet høyere utbetaling for sykehusopphold gjennom barneforsikringen. Les mer og sjekk om du er kunde i Storebrand Fordel på storebrand.no/fordel


Barneforsikring Topp
- vår beste barneforsikring

 • Kan kjøpes fra barnet er tre måneder gammelt
 • Behandlingsforsikring inkludert i barneforsikringen
 • Rask behandling på privatsykehus og av spesialist

Les mer om Barneforsikring Topp
Gratis ulykkesforsikring

6. oktober 2014 lanserte vi en ny og oppgradert barneforsikring, med nye dekningsnavn. Kjøpte du barneforsikring før 06.10.2014 har din barneforsikring ett annet navn og dekninger enn vist i tabellen over hva barneforsikringen dekker. For mer informasjon om hvilke spesifikke dekninger som gjelder for din forsikring, logg inn og se ditt forsikringsbevis. Kort oppsummert er forskjellen mellom de gamle og nye dekningene:
 • Standard: Ingen endring.
 • Utvidet: Erstattet med Pluss. Forskjellen er høyere månedlig utbetaling ved uførhet. Utover dette er forsikringsdekningen lik som Pluss.
 • Super: Erstattet med Topp. Forskjellen er høyere månedlig utbetaling ved uførhet. Utover dette er forsikringsdekningen lik som Topp.